Semestre

TM3041 Marint maskineri og systemer

Emnekode: 
TM3041
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

1.1.1.1ensum og litteratur

Skipets geometri og hydrostatikk

 • Framstilling av linjetegning, beregning av hydrostatiske størrelser og koeffisienter
 • Kurveblad / hydrostatiske tabeller, Bonjean kurver, lastemerker
 • Undervannsbåters hydrostatikk, stabilitet, trim og likevektspolygoner.

Intakt og skade stabilitet, overflatefartøyer

 • Tverr- og langskips stabilitet. Lasting, lossing, krengeprøve, vektregnskap
 • Effekt av fri væskeoverflate og skade til sjø
 • Stabilitet ved dokking/grunnstøting
 • Framstilling av GZ kurver fra linjetegning, Dynamisk stabilitet. Militære krav til intakt og skadestabilitet. Havarikontroll.
 • Regler for krigsfartøy. Sjøfartsdirektoratets og klasseselskaps regelverk for handelsfartøy. Gjeldende IMO- konvensjoner (SOLAS, MARPOL og Lastelinje)

Styrke, struktur og skrogvedlikehold

 • Oppbygging av skrogstrukturer, tegningsgrunnlaget for bygging av skroget. Materialvalg
 • Globale og lokale laster på skroget. Belastninger på skrogbjelken i stille vann og for designsjø. Skjærkraft-, moment-, og defleksjons diagrammer
 • Spenningsanalyse av tverrsnitt ved midtstasjonen
 • Knekning av søyler og platefelt
 • Sjokklaster og skipets respons
 • Periodisk besiktigelse og vedlikehold av skroget.
 • Regler for bygging av krigsfartøy, Sjøfartsdirektoratets forskrifter og DNV regelverk for handelsfartøy, klassesystematikk. Internasjonale regelverk, IMO og SOLAS.

Motstand og framdrift

 • Motstandskomponenter. Metoder for beregning av slepemotstand og slepeeffekt. Modellforsøk og prøvetur.
 • Propell og vannjet-teori . Bestemmelse av en propells hoveddimensjoner, propulsjonsvirkningsgrad, kavitasjonsproblematikk- herunder støy fra propulsorer og skrog. Forsøk i kavitasjonstunnel.
 • Hovedoppbygging, virkemåte og karakteristikker til dieselmotorer-, gassturbin,- og dampturbinanlegg samt kombinasjonsanlegg (CODAD, CODOG, CODAG og CODLAG).
 • Forbrenningsmaskiners virkelige prosesser og deres virkningsgrader. Etablering av varmebalanser fra simuleringer og forsøk
 • Luftforbruk. Luftinntaks-, og eksossystemer til marine forbrenningsmaskiner
 • Dimensjonering av motor og propell til gitt skip
 • Kraftoverføring, gir og akselsystemer, karakteristikker, opplagring, oppretting, kritiske turtall, akselvirvling og torsjonspenninger. Typiske feil og skader
 • Klutsjer og koblinger, dimensjonering av press og krympeforbindelser
 • Utmattingsproblematikk for akslinger

Sjøgående egenskaper

 • Fartøyets bevegelser i sjøgang. Møtefrekvens, Response Amplitude Operator (RAO) og bevegelsesspektre. Vurdering av sjøgående egenskaper. Modellforsøk
 • Rullestabilisering, ytelser av ulike anlegg.

Manøvreringsegenskaper

 • Ror og finner. Utforming av skrog og ror i forhold til manøvreringsevnen, modellforsøk av finne.
 • Manøverprøver.
 • Gruntvannseffekter, simulator og modellforsøk.

Prosjektering

 • Prosjektering av fartøyer - fram til byggekontrakt. Livsløpsbetraktninger.
 • Skipsbyggingsmetoder, arbeidsgang på byggeverksted fra kontraktinngåelse til levering.

Sjømilitære fartøys konsepter

 • Fartøystyper aktuelle for Sjøforsvaret og teorien bak disse.

Litteratur

 

 1. Rawson & Tupper, Basic Ship Theory 1 & 2, 5. utgave.
  Butterworth & Heinmann, ISBN: 0-750-6539-65 og -73
 2. Woud & Stapersma, Design of propulsion and electrical power generation systems, IMarEST, ISBN: 1-902536-47-9
 3. Saravanamutto,Rogers, Cohen, Straznicky,  Gas Turbine Theory, 6 utgave
  Pearson/Prentice Hall, ISBN 978-0-13-222437-6
 4. Hans Heinrich Meier-Peter: Compendium Marine Engineering,
 5. Seehafen verlag,  ISBN 978–3-87743-822-0

Utlevert av faglærer:

 • Manual for programvaren, Paramarine -versjon 7, GRC
 • Manual for Kongsberg Neptun lastehåndteringssimulator, VLCC-DH
 • Manual for Autoload  stabilitetsprogram, Nordkapp klassen
 • Utleverte notater og artikler.
 • Utlevert kopi av utvalgte kapitler i regelverk, FLO: NRAR,  DNV: HSLC-NSC samt IMO (SOLAS, MARPOL og Lastelinjekonvensjonen)
 • Utlevert underlag ifm laboratorie- og dataøvelser
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning har offiseren kunnskap om:

 • marine brennstoffer og smøreoljer, produksjon, parametre, egenskaper, behandling og kontroll ombord samt relaterte driftsproblemer og helse, miljø og sikkerhets forhold
 • sikker operering og drift av marint hovedmaskineri og hjelpesystemer på simulator og i laboratoriet
 • planlegging og tidfesting av klargjøring og vedlikehold av skipstekniske anlegg og systemer
 • skader, feil og vedlikeholdsproblematikk knyttet til emnet
 • kontroll og regulering av marint maskineri
 • detaljkunnskaper om forbrenningsmotorers konstruksjon og virkemåte
 • avgassmålinger fra forbrenningsmaskiner, metoder for reduksjon og behandling, samt utslippsbestemmelser
 • Sjøforsvarets regelverk innen emnet og dets konsepter for vedlikehold og organisering

 

Ferdigheter  

Etter endt utdanning er offiseren i stand til å:

 • operere skipsmaskineri, hoved- og hjelpesystemer på sikker måte i simulator og i laboratoriet
 • gjennomføre målinger, analysere innsamlede data og beregne termiske og mekaniske forhold for hoved- og hjelpemaskineri
 • forstå analyser av brennolje- og kjølevannsprøver
 • beregne massekrefter for oscillerende og roterende systemer samt torsjonspenninger på enkle svingesystemer
 • beregne krefter i kamstyrte og hydrauliske ventilsystemer
 • beregne termodynamiske tilstander i strømningsmaskiner
 • nytte kompressor- og turbinkart for operering av gassturbiner
 • gjennomføre og bearbeide avgassmålinger ift leverandørdata og bestemmelser
 • dimensjonere hydraulisk pumpe/motor for gitt system
 • dimensjonere sentrifugalpumpe for et gitt system
 • treffe valg ift driften og vedlikeholdet av maskineriet ombord

 

Generell kompetanse 

Etter endt utdanning er offiseren i stand til å kommunisere med andre om marint maskineri og systemer om bord på militære og sivile fartøy både muntlig, skriftlig og i et formelapparat.  Offiseren har etablert forståelse for virkemåter, operering og overvåking av hoved- og hjelpemaskineri. Offiseren har et analytisk forhold til driftsdata og driftsproblemer knyttet til maskineriet og kan knytte dette mot drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Organisering og koordinering

Emnevalget koordineres med Verkstedopplæringen, Skipsteknisk seilas, Matematikk 1 & 2, Fysikk og kjemi, Ingeniørfaglig systemtenkning, Mekanikk, Fluid- og termodynamikk, Matematikk 3, Engelsk, Skips- og motorlære og Maskinkonstruksjon..

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra tjenesten som illustrasjon av emnet

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og simulatorarbeid  
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
 • Simulatorøvelser/laboratoriearbeid (ca 40t) og godkjente labøvelser 
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 22.02.2013

Supplerende opplysninger

STCW-kode: A-III/1, A-III/2

STCW-funksjon: Maskineri og Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt - og ledelsesnivå

Pensum

Pensum

 • Brennstoffer, produksjon, parametre, standarder, brennoljeanalyser, lagring og behandling om bord. Brennoljesystemers utforming. Driftsproblematikk og HMS forhold.
 • Smøreoljer, produksjon, krav, additiver, kvaliteter og klassifikasjon. Smøreoljesystemer i forbrenningsmotorer, systemolje og sylindersmøring.
 • Kjølevannssystemer, tilsetninger og analyse av kjølevannsprøver.
 • Hydraulikk, hydrauliske væskers egenskaper, passive og aktive komponenter. Kraftoverføring i hydrauliske systemer, styremaskiner og vridbare propelleranlegg.
 • Systemer for kontroll og regulering av luft/brennstofftilførsel til dieselmotorer, gassturbiner og kjeleanlegg. Energiomsetningshastighet basert på sylindertrykkforløpet. Simulator- og laboratorieøvelser
 • Gassvekslingen for to- og firetaktsmotorer. Krefter ved kam- og hydraulisk  opererte ventilløsninger. Laboratorieøvelse
 • Brennkammerkonstruksjoner for dieselmotorer, gassturbiner og kjeler
 • Operasjon og drift av dieselmaskineri på simulator, saktegående og hurtigløpende motorer med tilhørende hjelpesystemer. Laboratorieøvelser på hurtiggående motorer
 • Avgassmålinger fra forbrenningsmaskiner. Bearbeiding av målte verdier, metoder for reduksjon og behandling. Globale og lokale utslippsbestemmelser. Laboratorieøvelse
 • Marine gassturbiner, radial og aksial kompressorer. Aksial og radial turbiner. Kompressor og turbinkart. Turboladere for dieselmotorer. Laboratorieøvelser
 • Off- design drift av dieselmotorer og gassturbiner. Ytre og indre faktorers betydning. Simulator og laboratorieøvelser
 • Massekrefter og utbalansering av oscillerende og roterende maskineri. Beregning av midlere tangentialkraft fra trykk/vinkelmålinger. Bestemmelse av ujamnhetsgrad og dimensjonering av svinghjul. Torsjonssvingeberegninger av svingesystemer med flere masser. Laboratorieøvelser
 • Militære og sivile regelverk innen emnet
 • Sentrifugalpumper, konstruksjon, dimensjonering, systemkurver, driftskarakteristikker, kontroll og regulering. Væsketransport, sjø-, ferskvann-, ballast- og lastoljesystemer. Laboratorieøvelse
 • Operasjon og drift av kjele og turbinanlegg på simulator
 • Operering og drift av nøytralgassanlegg på simulator
 • Operering og drift av kulde- og ventilasjonsanlegg på simulator og laboratoriet
 • Skademekanismer og feiltyper i maskinerisystemer
 • Vedlikeholdsprinsipper, begreper, terminologi, tilstandskontroll- og inspeksjonsmetoder. Pålitelighetsteknikk med  tilgjengelighetsbegreper. Gjennomgang av Reliability Centered Maintenance (RCM)  og Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) teknikkene for bestemmelse av vedlikeholdsmetoder
 • Sjøforsvarets/ Forsvarets Logistikk Organisasjons vedlikeholdskonsepter, målsetning, strategi, organisering og anvendte metoder

Litteratur

 1. Terje Almås, Forbrenningsmotorer Del 1 og 2, Kompendier fra Institutt for Marin teknikk, NTNU, 2003
 2. Saravanamutto Rogers, Cohen, Straznicky ,:  Gas Turbine Theory, 6 utgave
  Pearson/Prentice Hall, ISBN 978-0-13-222437-6
 3. G. Fiskaa: Operasjon og drift av maskinerisystemer, Fueltech bøker, ISBN 82-994008-1-3
 4. Woud & Stapersma, Design of propulsion and electrical power generation systems, IMarEST, ISBN: 1-902536-47-9
 5. Hans Heinrich Meier-Peter: Compendium Marine Engineering, Seehafen verlag,  ISBN 978–3-87743-822-0

Utlevert av faglærer:

 • A. Lund & G. Strand: Skipsmaskineri - Drift og Vedlikehold, Kompendium
 • Manualer for Kongsberg Neptun maskinsimulator, modell MC-90V og WJ-22
 • Manual for programmet ”GasTurb” versjon 11, Joachim Kurzke
 • Håndbøker og prosjektveiledninger fra motor og turbinleverandører
 • Utlevert underlag ifm laboratorie- og simulatorøvelser
 • Utlevert kopi av utvalgte regelverk, FLO: NRAR,  DNV: HSLC-NSC samt klassifikasjon veiledninger.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell12TimerA-F70 %Not requiredEndring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.Skriftlig individuell hjemmeeksamen med hjelpemidler med en varighet på 12 timer i semester VI som teller 70 %.
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer/laboratorierapporter. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:12
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Hjelpemidler:Skriftlig individuell hjemmeeksamen med hjelpemidler med en varighet på 12 timer i semester VI som teller 70 %.
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer/laboratorierapporter. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: