TM2101 Fluid- og termodynamikk

Emnekode: 
TM2101
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innen fluidmekanikk og termodynamikk til bruk i de andre tekniske spesialiseringsemnene. Kadettene skal få bakgrunn for å kunne håndtere drift- og vedlikeholdsproblematikk innen det skips- og motortekniske området. Emnet skal gi et godt grunnlag for videre studier.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal offiseren ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • bred kunnskap om sentrale begreper og metoder innen varme- og strømningslæren
 • faglig grunnlag som andre emner bygger på
 • innsikt i grunnleggende sammenhenger innen emnet i forhold til praktiske anvendelser og driftsrelaterte problemer

Ferdigheter  

 • har et relevant begreps- og formelapparat
 • kan gjøre rede for grunnleggende lover og setninger
 • er i stand til å bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte forhold innen fluid- og termodynamikken
 • er i stand til å resonnere systematisk ved problemstillinger innen emnet og gjøre rede for sine resultater

Generell kompetanse 

 • har innsikt i teorien for strømning av ideelle og reelle fluider
 • kan formulere og løse praktiske varme- og strømningsproblemer
 • kan nytte laboratorieutstyr og foreta nødvendig instrumentering og datainnsamling
 • kan formidle kunnskap innen fluid- og termodynamikk.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Koordineres med emnene Matematikk 1 og 2, Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, Fysikk og kjemi, Mekanikk, Skips- og motorlære og Marint maskineri og systemer.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Laboratorieøvelser og demonstrasjoner
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 10.06.2016

Supplerende opplysninger
 • STCW-kode: A-III/2

 • STCW-funksjon: Maskineri på  ledelsesnivå

Pensum

Pensum

 • Grunnleggende begreper og egenskaper til fluider – tetthet, trykk, temperatur, skjærkrefter, viskositet, kompressibilitet, damptrykk og kavitasjon, strømningsrate, massestrøm og volumstrøm
 • Fluidstatikk – trykkvariasjon i væsker og gasser, manometri, oppdrift og oppdriftssenter
 • Newtons annen lov langs strømlinjer og på tvers av strømlinjer, Bernoullis ligning, Torricellis lov, kontinuitetsligningen for rørstrømning, pitotrør, venturimeter
 • Fluidkinematikk – hastighetsfelt, akselerasjonsfelt
 • Tilstandsligninger og tilstandsendringer for væsker og gasser, relevante tabeller og diagrammer
 • Kontrollvolum og bevaringslover – kontinuitetsligningen på integralform, termodynamikkens 1. hovedsetning, impulsligningen, momentligningen og effektligningen
 • Energiformer, arbeid, varme, indre energi og entalpi
 • Differensiell beskrivelse av fluid i bevegelse – divergens, virvling og rotasjon, kontinuitetsligningen og impulsligningen på differensialform, Eulers ligninger, Navier-Stokes-ligningene, laminær strømning mellom parallelle plater
 • Rotasjonsfri strømning, Bernoullis ligning for rotasjonsfri strømning, hastighetspotensial, potensialstrømning, Laplace-ligningen
 • Dimensjonsanalyse, dimensjonsløse tall, Buckinghams pi-teorem, metoden med gjentatte variable, modellover
 • Viskøs, inkompressibel strømning i rør og utvendig strømning, laminær og turbulent strømning, grensesjikt
 • Trykkfall, tapshøyde, motstandstall, ruhetshøyde og ruhetsparameter, Moody-diagram, laminær strømning i skrått rør, Poiseuilles lov
 • Motstand og løft på neddykkede legemer, drag-, løft- og trykkkoeffisienter, Biot- Savarts lov, Kutta–Joukowski-teoremet, Magnus-effekten
 • Termodynamikkens 2. hovedsetning, entropi, irreversibiliteter
 • Ideelle sirkelprosesser for kraftproduksjon og kjøling, herunder Carnot-, Otto-, Diesel-, Rankine/Joule- og Stirling-prosessene
 • Kompressibel strømning, stagnasjonsforhold, dyser, Mach-tall-relasjoner, Fanno-Rayleigh-diagrammer
 • Fuktig luft , egenskaper, diagrammer, likevektsberegninger, luftkondisjoneringsanlegg
 • Varmeoverføringsmekanismer, ledning, stråling, konveksjon, dimensjonering av varmevekslere

Litteratur

 1. Munson et al.: ”Fluid Mechanics”, 7. utgave, SI-versjon, Wiley 2013, ISBN 978-1-1183-1867-6
 2. Moran et al : “Principles of Engineering Thermodynamics”, 7. Utgave, SI-versjon, Wiley 2011, ISBN:978-0-91801-2

      ​Utlevert av faglærer:

 • Notater
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not requiredBåde fluid- og termodynamikkdelen av eksamen må vurderes til bestått hver for seg.
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av prøver, obligatoriske innleveringer og labrapporter. Mappekarakter oppgis ved semester slutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Både fluid- og termodynamikkdelen av eksamen må vurderes til bestått hver for seg.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av prøver, obligatoriske innleveringer og labrapporter. Mappekarakter oppgis ved semester slutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: