TM2010 Grunnleggende verkstedsopplæring

Emnekode: 
TM2010
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2015 Vår
2016 Vår
2017 Vår
2017 Høst
2018 Høst
2019 Høst
Om emnet

Styrt verkstedsopplæring skal gjøre elektro/automasjon kadettene i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons – og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområde maskin, skrog og elektro/automasjon. Den grunnleggende verkstedtekniske opplæringen skal tilføre elektro/automasjon kadettene ferdigheter slik at de er i stand til å utføre rutinemessige vedlikehold og uforutsette reparasjoner på skipsteknisk materiell i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltning.  Opplæringen skal gi praktiske ferdigheter nødvendig for havarikontroll.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke verkstedstekniske krav gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Opplæringen, totalt sett, skal gi forståelse og innsikt i verkstedteknisk infrastruktur, organisering og styring.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Innen bearbeiding og sammenføyning av metaller og andre materialer som nyttes i marine konstruksjoner og maskiner.
 • Om helse miljø og sikkerhet ift egen eksponering og omgivelsene , samt sikker bruk av maskiner og verktøy
 • Sikkert arbeid på elektriske anlegg

Ferdigheter  

 • Anvende verktøy, maskiner og måleinstrumenter riktig ut fra sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige og reparasjonstekniske betraktninger.
 • Framstille deler etter maskintegninger og gitte krav til nøyaktighet.
 • Velge riktig sammenføyningsteknikk for like og ulike materialer.
 • Framstille tekniske tegninger for hånd og på datamaskin.
 • Tolke maskintegninger og forstå håndbøker
 • Arbeide sikkert på elektriske anlegg og komponenter.

Generell kompetanse 

 • Arbeide sikkert ved vedlikehold og reparasjoner
 • Forståelse for nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
 • Har innsikt i infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder
 • Kan samhandle med verkstedpersonell.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Kadettene instrueres i små grupper på 2 – 4 stk.

Koordinering

Verkstedkurset er første del av et det styrte verkstedtekniske opplæringen.  Det er på totalt 574 timer programmert aktivitet med følgende modul fordeling og styrende timetall:

 1. Kombinerte verktøyøvinger
 2. Sveisemetoder
 3. Rørarbeid
 4. Elektrisk arbeid, samt gjennomført e-læringskurs : ”Forskrifter for Sikkerhet ved Elektriske installasjoner (FSE)” .

Innholdet koordineres med de andre modulene i verkstedsopplæringen, Elektriske installasjoner og Fartøyteknisk. Kadetter med mekanisk eller elektrorettet utdanning tilsvarende de sentrale deler av grunnkurs maskin eller elektro, vil få sin utdanning vurdert og kan få tilpasset gjennomføring av grunnleggende verkstedkurs.

Arbeidsmåter

 • Gjennomgang av pensum med bruk av øvelser/oppgaver samt spørsmål/diskusjoner
 • Selvstendighet, orden, flid og nøyaktighet vektlegges
 • Opplæringen gjennomføres på verkstedene til Forsvaret, FLO/TV – Maritime systemer; iht til denne emneplan og Sjøkrigsskolens Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin kadetter ved Sjøkrigsskolen.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Alle moduler vil ha egne prøver/oppgaver som må gjennomføres/bestås

Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkelt aktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålet med godkjent resultat.

Supplerende opplysninger

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjoner:

 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støtte nivå
 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støtte nivå
Pensum

Pensum

Se, Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør elektro/automasjon kadetter ved Sjøkrigsskolen for detaljer.

Kombinerte verktøyøvinger:

 • Bruk av håndverktøy, maskinverktøy, verkstedsmaskiner og måleinstrumenter
 • Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og verkstedsmaskiner.
 • Karakteristika og begrensninger ved materialer og prosesser som benyttes i framstilling av maskindeler

Sveisemetoder:

 • Karakteristika og begrensninger ved materialer som benyttes i konstruksjon og reparasjon av skip og utstyr
 • Karakteristika og begrensninger ved prosesser som benyttes for sammenføyning av maskindeler og struktur

Rørarbeider:

 • Karakteristika og begrensninger i tillaging og sammenføyning av rør og rørdeler
  Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner

Elektriske anlegg og utstyr:

 • Egenskaper til grunnleggende elementer i elektriske kretser.
 • Konstruksjon og virkemåte til elektriske maskiner og anlegg
 • Tolking av elektriske og elektroniske diagrammer inkludert skjemateknikk
 • Faremomenter og sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg ombord, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr
 • Kjennskap til grunnleggende førstehjelp.

Litteratur

 • Andersen, Bergland, Frestad, Herø & Rønning; Produksjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon, Faktabok, Gyldendal norsk forlag  AS, : 1 utg. 2006,           ISBN 978-82-05-35712-9
 • Andersen, Bergland, Frestad, Herø & Rønning ; Produksjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon,  Oppgaver og øvinger, Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006,
   ISBN 978-82-05-35710-5
 • Bergland , Hansen og Herø ; Tegning & dokumentasjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon, Faktabok, Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006,
  ISBN 978-82-05-35705-1
 • Bergland & Hansen, Tegning & dokumentasjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon,  Oppgaver  & øvinger,  Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006, ISBN- 978-82-05-35665-8
 • Andersen, Bergland, Herø, Michelsen & Øverby Tekniske tjenester, VG 1 Teknikk og industriell produksjonFaktabok, Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006;
  ISBN 978-82-05-35724-2
 • Hartvigsen m.fl, Verkstedhåndboka, 2007, ISBN 978-82-05-35707-5

Utlevert av FLO/ Sjøkrigsskolen:

 • FLO TV MAR, Håndbok Sveise og Platearbeiderfage , 2007
 • Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør elektro/automasjon kadetter ved Sjøkrigsskolen, (under utarbeidelse)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Praksis- -Gjennomført Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Gjennomført
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Praktiske oppgaver408Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:408
Varighetstype:Timer
Kommentar: