TI2071 Ingeniørfaglig systemtenkning

Emnekode: 
TI2071
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Om emnet

Et integrert emne med vekt på systemtenkning og modellering i ingeniørens arbeid både i et tverrfaglig perspektiv og i egne fagområder innen instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI. Emnet skal gjøre kadettene i stand til å arbeide helhetlig og tverrfaglig.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Offiseren har systemkunnskap i fagområdene instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI også samlet i et større system
 • Offiseren har et faglig grunnlag for og forståelse av modelleringsteknikker
 • Offiseren har et faglig grunnlag for og forståelse av livsløpsanalyser
 • Offiseren har nødvendige kunnskaper for systemdefinisjon, delsystemer, systemgrenser, systemanalyse, systemsyntese, strategianalyse og usikkerhetsananlyse.
 • Offiseren forstår grunnleggende sammenhenger mellom tekniske enkeltelementer og systemmessig helhet.
 • Offiseren har grunnleggende innsikt i instrumentering, feltbusskommunikasjon, automatisering, reguleringsteknikk og HMI anvendt på kontroll- og sikkerhetssystemer

Ferdigheter

 • Offiseren har opparbeidet ferdigheter i systemmodellering
 • Offiseren kan gjennomføre systemanalyse, etablere delsystemer og foreta systemsyntese
 • Offiseren kan formidle resultater av systemanalyse og -syntese
 • Offiseren kan foreta valg og analyse av instrumentering, analysere og stille inn en regulator, programmere et automatiseringsapparat (PLS) til å utføre oppgaver innen sikkerhet, automatisering og overvåkning.
 • Offiseren kan foreta funksjonstester og feilsøking på sikkerhets-, automatiserings og overvåkingssystemer.
 • Offiseren kan velge utstyr og for HMI og utarbeide bilder og betjening for automatisering og overvåkning.
 • Offiseren kan i et team planlegge tverrfaglige ingeniørprosjekter der systemmodellering inngår, og gjennomføre delprosjekter innenfor eget fagområde.

Generell kompetanse

 • Offiseren har forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for gode systemløsninger
 • Offiseren har konsekvensforståelse (impact)
 • Offiseren kan formidle ingeniørfag i en systemmessig kontekst
 • Offiseren kan samarbeide effektivt i gruppe.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. Sjøforsvarets utdanningsprogrammer GOU punkt 2.13.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Gjennomgang av teori, oppgaveløsning, oppgavegjennomgang og elevpresentasjoner.
 • Laboratorie- og dataøvelser med veiledning.
 • Prosjektarbeid i gruppe: Planlegging, konstruksjon og dokumentasjon.
 • Selvstudium: Oppgaveløsning, informasjonsinnhenting fra internet og rapportskriving.
 • Gjesteforelesninger

Arbeidskrav

 • Det er obligatorisk deltagelse på undervisning, laboratorieøvinger, dataøvinger, veiledning og ekskursjoner.
 • Det skal leveres 2-3 individuelle arbeider for eksempel oppgavebesvarelser, laboratorierapporter, foredrag eller andre presentasjoner.
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 19.09.2014

Supplerende opplysninger

STCW-kode:

 • A-III/1, A-III/2
 • A-III/6, A-III/7

STCW-funksjon:

 • Maskineri på operativt og ledelsesnivå.
 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det støttenivået, operative og ledelsesnivået.
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredLaboratoriearbeid og prøver
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Laboratoriearbeid og prøver
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: