TI1011 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emnekode: 
TI1011
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Kadetten skal lære ingeniørprofesjonen å kjenne gjennom å bli kjent med ingeniørers arbeidsområder og arbeidsmåter, og dermed bli bevisst på å se konsekvenser av ulike teknologiske løsninger. Emnet skal danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Offiseren har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Offiseren har grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • Offiseren er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Offiseren har grunnleggende kunnskaper i datafag med anvendelse i ingeniørfaglig problemløsning.
 • Offiseren har kjennskap til relevante faglige informasjonskilder og regler for kildebruk.

Ferdigheter

 • Offiseren kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon fra internett og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Offiseren kan gjennomføre grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid og planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter.
 • Offiseren kan arbeide i relevante laboratorier og med relevante dataverktøy.

Generell kompetanse

 • Offiseren er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Offiseren kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide effektivt i gruppe.
 • Offiseren er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Prosjektoppgaven deles ut og prosjektgruppene etableres i januar. Relevante oppgaver for prosjektet blir gitt i fagene Matematikk, Elektriske kretser og Fyskk/kjemi.

I mai- juni: Teorimodul (1 uke), Programvaremodul (1 uke), Laboratoriemodul (1 uke), Konstruksjon, testing og dokumentasjon (2 uker), Presentasjoner, ekskursjoner og evaluering (2 uker).

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Gjennomgang av teori, oppgaveløsning, oppgavegjennomgang og elevpresentasjoner.
 • Laboratorie- og dataøvelser med veiledning.
 • Prosjektarbeid i gruppe: Planlegging, konstruksjon og dokumentasjon.
 • Selvstudium: Oppgaveløsning, informasjonsinnhenting fra internett og rapportskriving.
 • Ekskursjoner
 • Gjesteforelesninger

Arbeidskrav

 • Det er obligatorisk deltagelse på undervisning, laboratorieøvinger, dataøvinger, veiledning og ekskursjoner.
 • Det er obligatorisk å utføre det prosjektarbeidet som prosjektgruppen pålegger den enkelte.
 • Prosjektgruppen skal levere en skriftlig fellesrapport, en internettpresentasjon, en praktisk demonstrasjon og en muntlig presentasjon.
 • Det skal leveres 3-4 individuelle arbeider for eksempel oppgavebesvarelser, laboratorierapporter, foredrag eller andre presentasjoner.
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 14.03.2012

Supplerende opplysninger

STCW-kode: A-III/1

STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord på det operative nivået.

Pensum

Pensum

 • Prosjektarbeid og prosjektledelse.
 • Gruppeprosesser og kommunikasjon.
 • Rapportskriving og presentasjonsteknikk.
 • Programvare: Labview, Freeship, Multisim, Frontpage, Datastudio
 • Havromsteknologi.
 • Statikk og stabilitet for skip.
 • Alternative framdriftssystemer sett i et miljøperspektiv.
 • Komponentkjennskap og instrumentbruk på laboratorium.
 • Målefeil og usikkerhet.

Litteratur

 • Kompendium: Statikk.
 • Kompendium: Digitale kretser.
 • Kompendium: Prosjektarbeid.
 • Marintek: ”Havromsteknologi”.
 • Manualer og bruksanvisninger for programvare og utstyr:
  • Freeship
  • Labview
  • Multisim
  • Frontpage
  • Bruk av radiofjernstyring og servoer
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
ProsjektoppgaveGruppe -A-F50 %Not requiredFellesrapporter og presentasjoner
MappevurderingIndividuell -A-F50 %Not requiredIndividuelle besvarelser og presentasjoner
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Fellesrapporter og presentasjoner
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Individuelle besvarelser og presentasjoner
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger130TimerForelesninger og øving med lærer
Individuell veiledning50TimerOgså i grupper
Praktiske oppgaver60Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:130
Varighetstype:Timer
Kommentar:Forelesninger og øving med lærer
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:50
Varighetstype:Timer
Kommentar:Også i grupper
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:60
Varighetstype:Timer
Kommentar: