TE3160 Skipselektriske anlegg 2

Emnekode: 
TE3160
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi offiseren gode kunnskaper og systemforståelse av oppbygging, prosjektering, beregninger og drift av elektriske anlegg og maskiner på marinefartøy.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • offiseren har gode kunnskaper innen energiproduksjon og energidistribusjon i skipselektriske anlegg
 • offiseren har gode kunnskaper om oppbygning og drift av elektriske maskiner
 • offiseren har god kunnskap om elektriske maskiners plass og betydning i skipselektriske anlegg
 • offiseren har kunnskaper om brenselceller og luft uavhengig fremdrift (AIP)
 • offiseren har kunnskap om gjeldene forskrifter og normer

Ferdigheter  

 • offiseren behersker og kan anvende beregningsmetoder i faget
 • offiseren behersker målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • offiseren har kompetanse innen elektriske maskiner/anlegg og kan delta i laboratoriearbeid og behersker aktuelle metoder og verktøy
 • offiseren er i stand til å gjennomføre modellering av elektriske anlegg og maskiner

Generell kompetanse 

 • offiseren kjenner oppbygningen, virkemåte og har systemforståelse for et elektrisk anlegg på et marine fartøy
 • offiseren kan formidle kunnskap om elektriske maskiner og anlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
 • offiseren har et bevisst forhold til sikkerhet ved arbeid på elektriske maskiner og anlegg
Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Emnet koordineres med Elektroteknikk og Skipselektriske anlegg.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, semesteroppgave, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer, semesteroppgave og prøver
 • 20 t laboratoriearbeid og godkjente laboratorieøvelser
Supplerende opplysninger

STCW-kode: A-III/6

STCW-funksjon:

 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivå
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivå
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMAppevurderingen består av prøver, obligatoriske innleveringer og semesteroppgave. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:MAppevurderingen består av prøver, obligatoriske innleveringer og semesteroppgave. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: