TE2152 Skipselektriske anlegg 1

Emnekode: 
TE2152
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi offiseren bred kunnskap om skipselektriske anlegg på marinefartøy. Emnet gir grunnleggende innføring i forskrifter, energiproduksjon, energidistribusjon og elektriske maskiner i lav- og høyspenningsanlegg.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • offiseren har grunnleggende kunnskaper innen energiproduksjon og energidistribusjon i skipselektriske anlegg
 • offiseren har kunnskap om oppbygning, virkemåte og sikkerhetskrav ved arbeid i høyspent anlegg
 • offiseren har kunnskap om oppbygning og virkemåte av elektriske maskiner
 • offiseren har grunnleggende kunnskap om elektriske maskiners plass og betydning i skipselektriske anlegg
 • offiseren har kunnskap om gjeldene forskrifter og normer

Ferdigheter  

 • offiseren behersker og kan anvende grunnleggende beregningsmetoder i faget
 • offiseren behersker grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk
 • offiseren har grunnleggende kompetanse innen elektriske maskiner/anlegg og kan delta i laboratoriearbeid og behersker aktuelle metoder og verktøy

Generell kompetanse 

 • offiseren kjenner oppbygningen og virkemåte for et elektrisk anlegg på et marine fartøy
 • offiseren kan formidle kunnskap om elektriske anlegg og maskiner
 • offiseren har et bevisst forhold til sikkerhet ved arbeid på elektriske lav- og høyspenningsanlegg, samt elektriske maskiner
Praktisk organisering og arbeidsformer

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
 • 20 t laboratoriearbeid og godkjente labøvelser

Koordinering

Emnevalget koordineres elektroteknikk.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 22.02.2013

Supplerende opplysninger

STCW-kode:

 • A-III/1, A-III/2
 • B-III/2
 • A-III/6, A-III/7

STCW-funksjon:

 • Maskineri på operativt og ledelsesnivå.
 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det støttenivået, operative og ledelsesnivået.
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.
 • Veiledning maskinavdelingen.
Pensum

Pensum

 • Elektriske lav- og høyspenningsanlegg
  • Oppbygging av skipselektriske anlegg, produksjonssystemer, fordelingssystemer, nødkabelsystem, hoved- og fordelingstavler på marinefartøy
  • Skjemateknikk og kontaktorstyring
  • Trefasekretser, spenningsfall, tap og kortslutning i elektriske anlegg
  • Brytere, vern og selektivitet
  • Elektrisk sjokk, jording og spenningskvalitet
  • Høyspenningsanlegg, oppbygning og virkemåte, høyspent komponenter, sikkerhetskrav ved arbeid i høyspent anlegg
  • Forskrifter, HMS og regelverk for maritime elektriske anlegg
  • Praktisk laboratoriearbeid
 • Elektriske maskiner
  • Innføring magnetisme
  • Transformator
  • Synkronmaskiner. Parallell kobling, Generator- og motordrift
  • Asynkronmaskiner og frekvensomformere.
  • Innføring i likestrøms maskiner
  • Praktisk laboratoriearbeid, bruk av måleinstrumenter og feilsøking

Litteratur

 1. Regelverk; FSE, RAR 8, NEK 410, DnV, Deles ut i timene
 2. Alf Kristiansen: Maritime elektriske anlegg – maritime elektriske installasjoner, (1998)
 3. J. Strømme, kompendium, Transformatorer, SKSK, (2000). Deles ut i timene
 4. S. Bua, M. Dalva og O. Vaag Thorsen: Roterende elektriske maskiner. Universitetsforlaget A/S. (1987).
 5. Høyspenningsanlegg, kompendium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: