TE2090 Elektromagnetisme og elektromagnetiske bølger

Emnekode: 
TE2090
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste: 
RM1054 Matematikk 1
Om emnet

Emnet skal gi offiseren bred kunnskap i grunnleggende elektromagnetisme og anvendelser innenfor mikrobølger (radar) og elektrooptikk. 

Emnet er delt i to deler som er likeverdige med 5 studiepoeng hver, begge delemnene har deleksamen som begge må bestås.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal offiseren ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Offiseren har kunnskap om sentrale begreper og metoder i elektromagnetisme
 • Offiseren har et faglig grunnlag andre emner bygger på
 • Offiseren har innsikt i grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener både i grunnleggende elektromagnetisme og praktiske anvendelser

Ferdigheter  

 • Offiseren har et relevant begreps- og formelapparat
 • Offiseren kan gjøre rede for grunnleggende fenomen og praktiske anvendelser i elektromagnetisme
 • Offiseren er i stand til å bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener
 • Offiseren er i stand til å resonnere systematisk, løse problemer innenfor elektromagnetisme og gjøre rede for sine resultater

Generell kompetanse 

 • Offiseren har god innsikt i elektromagnetisme og tekniske anvendelser
 • Offiseren kan kommunisere med andre om emnet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Emnet forutsetter Matematikk 1 og koordineres med Matematikk 2.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
Pensum

Pensum

Semester III:

 • Grunnleggende elektromagnetisme
  • Elektriske krefter, felt og potensial
  • Kondensatoren. Dielektriske medier
  • Magnetkrefter og magnetfelt
  • Elektromagnetisk induksjon og induserte felt
  • Elektromagnetiske vandrebølger og stående bølger
  • Intensitet, strålingsfare og grenseverdier I NATO

Semester IV:

 • Elektrooptikk
  • Lysbrytning og refleksjon
  • Linser og avbildning
  • Interferens og diffraksjon
  • Svart stråling, svarte og grå gjenstander
  • Enkel energibåndteori (halvlederfysikk)
  • Elektrooptiske sensorer og lysforsterkere
  • Stimulert emisjon, laseren
 • Mikrobølger
  • Elektromagnetiske bølger i bølgeledere, modus og kritisk frekvens
  • Mikrobølgekomponenter
  • Radar

Litteratur

 • Randall D. Knight: Physics for Scientists and Engineers, a strategic approach, 2. edition, Pearson, Addison-Wesley
  ISBN 10-8053-2736-3
 • Leif Fausa: Elektrooptikk og mikrobølger (deles ut)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F35 %Not requiredSemester 3
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F35 %Not requiredSemester 4
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av 1- 2 prøver og 2-3 obligatoriske innleveringer i hvert semester. Mappekarakter (i %) oppgis ved slutten av semester IV. Etter sensurering av eksamen i det siste delemnet fastsettes den endelige eksamenskarakteren i emnet. Hvert delemne har da samme vekt. Til slutt fastsettes den endelige karakteren.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:35 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Semester 3
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:35 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Semester 4
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av 1- 2 prøver og 2-3 obligatoriske innleveringer i hvert semester. Mappekarakter (i %) oppgis ved slutten av semester IV. Etter sensurering av eksamen i det siste delemnet fastsettes den endelige eksamenskarakteren i emnet. Hvert delemne har da samme vekt. Til slutt fastsettes den endelige karakteren.
Hjelpemidler: