TE2081 Automatiserte systemer

Emnekode: 
TE2081
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Gode kunnskaper om automatiserte anlegg og generell styringsteknikk er viktig i ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i PLS-programmering, systemtopologi, kommunikasjon og operatørsystemer spesielt rettet mot skipstekniske anlegg som fremdriftsmaskineri, hjelpesystemer og sikkerhetssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • offiseren har kunnskap om sentrale begreper og metoder i styringsteknikk, PLS-programmering, systemtopologi, kommunikasjon og operatørsystemer
 • offiseren har kunnskap om virkemåte for lokale nett og Internet: Ethernet og Wi-Fi, TCP/IP
 • offiseren har et faglig grunnlag for emner basert på styringsteknikk og grunnleggende PLS-programmering
 • offiseren har oversikt over virkemåte og teknologi for automatiserte anlegg

Ferdigheter  

 • offiseren har et relevant begrepsapparat innen automatiserte anlegg i marinefartøyer
 • offiseren kan gjøre rede for grunnleggende metoder i styringsteknikk, PLS-programmering og automatiserte anlegg
 • offiseren har kjennskap til automatiserte skipstekniske anlegg og kan drive feilsøking i disse
 • offiseren kan konfigurere og programmere en PLS
 • offiseren kan analysere enkle situasjoner i bruk av lokale nett og Internet

Generell kompetanse 

 • offiseren har innsikt i automatiserte anlegg i marinefartøyer
 • offiseren kan formidle kunnskap om automatiserte anlegg i marinefartøyer
Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Emnet koordineres med digitalteknikk og dataemner som omhandler programmering og datakommunikasjon

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Programmeringsøvelser på PC med simulering av PLS-programmer
 • Programmeringsøvelser på PLS med tilkoblet PC og utstyr til inn- og utganger
 • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Miniprosjekt.
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
Supplerende opplysninger

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon:

 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået.
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.
Pensum

Pensum

Programmering av PLS:

 • PLSens oppbygning
 • Konfigurering av hardware og kommunikasjon
 • Programoppbygning: POU, funksjoner og funksjonsblokker
 • Bruk av digitale og analoge inn- og utganger
 • Programmering av styresystemer
 • Feilsøking i maskinvare, prosessnettverk og programvare

Styringsteknikk, teori:

 • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systemer
 • Prosesskontroll, prosessnedstenging og nødavstenging systemer
 • Strukturert design og dokumentasjon av PLS program
 • Generell instrumentering og smarte instrumenter
 • Instrumentering i eksplosjonsfarlige områder
 • Nettverk og kommunikasjon på marinefartøyer med vekt på feltbuss

Litteratur

 • Olav Sande: Prosesstyring, versjon 7. (kompendium)
 • Dag Håkon Hanssen: Programmerbare logiske styringer basert på IEC 61131-3, 3.utgave, Tapir Akademisk Forlag, ISBN 978-82-519-2644-7
 • Assev og Mikalsen: Drift av lokalnettverk. Design og sikkerhet. 7. utgave, TISIP/Akademika forlag 2012, ISBN 978-82-321-0037-8.
 • Datablader og håndbøker fra PLS-leverandør
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F45 %Not requiredSkriftlig eksamen med programmering på PC
MappevurderingIndividuell -A-F55 %Not requiredMAppevurderingen består av: 1-2 prøver som teller 30 %, og et miniprosjekt i PLS-programmering som teller 25 %.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:45 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Skriftlig eksamen med programmering på PC
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:55 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:MAppevurderingen består av: 1-2 prøver som teller 30 %, og et miniprosjekt i PLS-programmering som teller 25 %.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: