TE2045 Elektronikk

Emnekode: 
TE2045
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi offiseren bred kunnskap i analog elektronikk som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning har offiseren opparbeidet et godt faglig grunnlag i elektrofag som andre emner og videre personlig, faglig utviking kan bygge videre på.  Offiseren har bred kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag, og har en grunnleggende forståelse for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer.

Ferdigheter  

Etter endt utdanning

 • Er offiseren i stand til å gjennomføre elektroteknisk modellering
 • Er offiseren i stand til å resonnere systematisk, løse elektronikk problemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
 • Kan offiseren anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
 • Er offiseren i stand til å bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
 • Kan offiseren bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

Generell kompetanse 

Etter endt utdanning er offiseren i stand til å kommunisere med andre om elektrofag både muntlig, skriftlig og i et formelapparat.  Offiseren har også en grunnleggende forståelse for hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for GOU punkt 2.9.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
 • 15-20 timer laboratoriearbeid og godkjente labøvelser

Koordinering

Emnevalget forutsetter Matematikk 1 og Elektroteknikk. Det koordineres med Matematikk 2.

Pensum

Pensum semester 3

Transientanalyse og passive analoge filtre

 • Kort repetisjon av transientanalysen for RC, RL og RCL kretser
 • Kort innføring i Laplacetransformasjonen
 • Anvendelse av Laplacetransformasjonen på RL, RC og RCL kretser
 • Transferfunksjon, 1. og 2. ordens passive filtre, Bodediagrammer, poler og nullpunkt
 • Anvendelse av passive filtre på forsterkerkretser

Operasjonsforsterker anvendt på grunnleggende forsterkerkretser og aktive filtre

 • Ideell operasjonsforsterker
 • Inverterende forsterker, summasjonsforsterker, spenningsfølger, differensialforsterker, instrumentasjonsforsterker, nivåskifter, ideell integrator og differensiator
 • 1.ordens og høyere ordens aktive filtre

Signalgeneratorer og oscillatorer

 • Grunnleggende prinsipper for sinusoscillatorer
 • OP- Amp RC oscillatorkretser
 • Wien-bro oscillator, faseskift oscillator
 • Bistabil multivibrator
 • Generering av firkant- og trekantbølgeformer ved å bruke astabil multivibrator
 • Generering av standardiserte pulser- den monostabile multivibrator

Grunnleggende elektronikk  

 • Diodens egenskaper og virkemåte. Diode anvendelser, lastlinje analyse, diodemodeller, klippe og låsekretser. Likeretting

Pensum semester IV

Grunnleggende elektronikk

 • Den bipolare transistoren (BJT), oppbygging og virkemåte.
 • DC - analyse av transistorkretser, forspenning og stabilitet.
 • BJT modeller og parametre og småsignal analyse.
 • Strøm- og spenningsforsterkning BJT(midtbåndforsterkningen)
 • Felteffekt transistoren (FET), karakteristikker og DC-analyse
 • MOSFET småsignal analyse. To port analyse, inngangs- og utgangsimpedans
 • Spenningsforsterkning MOSFET (midtbåndforsterkningen)
 • Frekvensavhengig forsterkning for BJT og MOSFET

Utgangstrinn og effektforsterkere

 • Klassifikasjon av utgangstrinn
 • Klasse A utgangstrinn
 • Klasse B utgangstrinn

Litteratur

 • A. Sedra og K. Smith: Microelectronic Circuits, 6th edition
 • Per Vold: Analoge filtre utgave h2014 (deles ut ved semesterstart)
 • Laboratorieøvelser og dataøvelser
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F2/3Not requiredEksamen semester 3. Teller 2/3 av skriftlig totalkarakter
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F1/3Not requiredEksamen semester 4. Teller 1/3 av skriftlig totalkarakter.
Skriftlig eksamen- -A-F70Not requiredSkriftlig totalkarakter. Beregnes av de to skriftlige eksamenene.
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av 1-2 prøver og 2-3 obligatoriske innleveringer pr. semester. Mappekarakter oppgis ved slutten av semester IV. Karakteren gis i %.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:2/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen semester 3. Teller 2/3 av skriftlig totalkarakter
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:1/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen semester 4. Teller 1/3 av skriftlig totalkarakter.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:70
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Skriftlig totalkarakter. Beregnes av de to skriftlige eksamenene.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av 1-2 prøver og 2-3 obligatoriske innleveringer pr. semester. Mappekarakter oppgis ved slutten av semester IV. Karakteren gis i %.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger180Timer
Individuell veiledning60Timer
Individuell160Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:180
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:60
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:160
Varighetstype:Timer
Kommentar: