TE1032 Elektroteknikk

Emnekode: 
TE1032
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi offiseren bred kunnskap i elektriske kretser som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning har offiseren opparbeidet et godt faglig grunnlag i elektrofag som andre emner og videre personlig, faglig utviking kan bygge videre på.  Offiseren har bred kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag, og har en grunnleggende forståelse for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer.

Ferdigheter  

Etter endt utdanning

 • er offiseren i stand til å gjennomføre elektroteknisk modellering
 • er offiseren i stand til å resonnere systematisk, løse elektrotekniske problemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
 • kan offiseren anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
 • er offiseren i stand til å bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
 • kan offiseren bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

Generell kompetanse 

Etter endt utdanning er offiseren i stand til å kommunisere med andre om elektrofag både muntlig, skriftlig og i et formelapparat.  Offiseren har også en grunnleggende forståelse for hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr Sjøforsvarets utdanningsprogrammer punkt 2.9.1.3 Integrering og relevans.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
 • 12- 15t laboratoriearbeid og godkjente labøvelser

Koordinering

Emnevalget koordineres matematikk 1 og fysikk og kjemi.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi 12.12.2012

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av 1-2 prøver og 2-3 obligatoriske innleveringer. I tillegg kommer laboratorierapporter. Mappekarakter oppgis ved semester slutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av 1-2 prøver og 2-3 obligatoriske innleveringer. I tillegg kommer laboratorierapporter. Mappekarakter oppgis ved semester slutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: