Semestre

TD2051 Datasystemer

Emnekode: 
TD2051
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Gode kunnskaper om datasystemer er viktig for tjenesten om bord i Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Emnet gir grunnlag i datamodellering, databaser, objektorientert programmering, datakommunikasjon og operativsystemer.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal offiseren ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Offiseren har kunnskap om sentrale begreper og metoder i datamodellering, databaseteori og objektorientert programmering.
 • Offiseren har et faglig grunnlag for bruk av datasystemer i bacheloroppgave
 • Offiseren har oversikt over virkemåte for operativsystemer
 • Offiseren har oversikt over virkemåte og teknologi for datanettverk
 • Offiseren har kunnskap om sentrale begreper innen datasikkerhet: Kryptering, sertifikater og brannmur.

Ferdigheter  

 • Offiseren har et relevant begreps- og formelapparat
 • Offiseren kan gjøre rede for grunnleggende metoder i bruk av databasesystemer, objektorientert programmering og operativsystemer
 • Offiseren kan spesifisere og konstruere sammensatte datasystemer for overvåking av fysiske systemer, lagring av data og presentasjon av data
 • Offiseren kan analysere enkle situasjoner i lokale nettverk

Generell kompetanse 

 • Offiseren har innsikt i bruk av datasystemer
 • Offiseren kan formidle kunnskap om datasystemer
Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Emnet koordineres med andre emner som omhandler datakommunikasjon, modellering, programmering, måling og styring.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Laboratorieøvelser med datamaskiner tilkoblet utstyr for måling/styring
 • Laboratorieøvelser med servere
 • Laboratorieøvelser med virtuelle maskiner i skolens nett
 • Programmeringsøvelser på PC
 • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Miniprosjekt
 • Prøver
Pensum

Pensum

Datamodellering og programmering (7 t F&Ø, 1 t V)

 • Relasjonsmodellen
 • Objektbaserte datamodeller (UML)
 • Klasser i C++. Arv og polymorfi.
 • Adresser og pekere.
 • Databaser og databaseadministrasjonssystemer(DBMS)
 • Bruk av SQL Server
 • Visual C++ applikasjoner mot internett, databaser og måleutstyr
 • Internett-servere og internett-applikasjoner med javascript

Operativsystemer og datakommunikasjon:

 • Oversikt over oppgaver og prinsipper for et operativsystem, med vekt på virtuell hukommelse, prosesser og filsystemer..
 • Datakommunikasjon: Ethernet, TCP/IP, tjenester, trådløse nett.
 • Sikkerhet: Kryptering, sertifikater, brannmurer
 •  

Litteratur

 • Kjell Toft Hansen og Tore Mallhaug: Databaser,  TISIP/Gyldendal, ISBN 82-05-31139-0
 • Else Lervik og Mildrid Ljosland: Programmering i C++, TISIP/Gyldendal, ISBN 82-05-30733-4
 • Assev og Mikalsen: Drift av lokalnettverk. Design og sikkerhet. 7. utgave. TISIP/Akademika forlag 2012, ISBN 978-82-321-0037-8

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell6TimerA-F50Not required
MappevurderingIndividuell -A-F50Not requiredMappevurderingen består av prøver som teller 40%, et miniprosjekt som teller 40% og andre obligatoriske innleveringer som teller 20% (av mappekarakteren)
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av prøver som teller 40%, et miniprosjekt som teller 40% og andre obligatoriske innleveringer som teller 20% (av mappekarakteren)
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger180Timer
Individuell veiledning45Timer
Individuell120Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:180
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:45
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar: