RM3073 Matematikk 3

Emnekode: 
RM3073
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste: 
RM1054 Matematikk 1
RM2063 Matematikk 2
Om emnet

Emnet skal gi kadetten kunnskap om stokastiske metoder og økonomiske modeller som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlag i et livslang læringsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Offiseren har opparbeidet et faglig grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk som andre emner og videre personlig, faglig utviking kan bygge videre på.
 • Offiseren har grundig kunnskap innen kjerneområdene sannsynlighetsregning og statistikk.
 • Offiseren har gode kunnskaper om matematiske metoder og modeller i økonomi.
 • Offiseren har grunnleggende kunnskaper om beslutninger under usikkerhet.
 • Offiseren har bred kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen stokastiske metoder, og har en grunnleggende forståelse for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer.

Ferdigheter

 • Offiseren benytter et relevant matematisk og statistisk symbol- og formelapparat og kan manipulere symboler og formler.
 • Offiseren har god regneferdighet.
 • Offiseren har grundig kunnskap innen kjerneområdet matriser til og med egenverdier/egenvektorer innen lineær algebra.
 • Offiseren har grundig kjennskap til potensrekker og deres anvendelser i ulike matematiske sammenhenger.
 • Offiseren kan tenke og resonnere stokastisk, formulere og løse stokastiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater.
 • Offiseren er i stand til å gjennomføre enkel økonomisk modellering.
 • Offiseren kan bruke stokastiske og statistiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt.

Generell kompetanse

 • Offiseren kan kommunisere med andre om stokastiske og økonomiske modeller både muntlig, skriftlig og i et formelapparat.  
 • Offiseren har forståelse for hvordan usikkerhet kan modelleres, måles og beregnes.
 • Offiseren har en grunnleggende forståelse for hvordan ny kunnskap og metode innen stokastisk modellering utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Arbeidsmåter

Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Klasseromsundervisning og individuell veiledning
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse med lærer
 • Elevframføringer og obligatoriske innleveringer
 • Selvstudium
 • Prøver

 Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Innleveringer og prøver
 • Innøving av ferdigheter

Koordinering

Emnevalget og – rekkefølge koordineres med de tekniske fag.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 05.02.2012

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F50 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F50 %Not requiredMappevurderingen består av to-tre prøver i løpet av semesteret, én obligatorisk innlevering med en etterfølgende muntlig presentasjon. Mappekarakteren fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget og er ikke nødvendigvis et eksakt matematisk middel av delkarakterene. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt i % med eventuell bokstavkarakter i parentes.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av to-tre prøver i løpet av semesteret, én obligatorisk innlevering med en etterfølgende muntlig presentasjon. Mappekarakteren fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget og er ikke nødvendigvis et eksakt matematisk middel av delkarakterene. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt i % med eventuell bokstavkarakter i parentes.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell120Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar: