RM2041 Matematikk og sannsynlighetsregning

Emnekode: 
RM2041
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i nautikk
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Matematikkemnene i OM skal

 • Gi kadettene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever.
 • Gi kadettene det læringsutbytte som STCW-konvensjonen krever.
 • Bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg realfaglige kunnskaper og ferdigheter.
 • Gjøre skolen til en attraktiv studieplass ved å gi kadettene et læringsutbytte som passer godt inn i deres planer for fremtidig karriere og videre utdannelse.
Læringsutbytte

En kadett som har fullført og bestått dette emnet, skal ha følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Offiseren har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.  I dette emnet er de sentrale tema statistikk og sannsynlighetsregning, kjeglesnitt, polarkoordinater, numerisk integrasjon og kurver/vektorfunksjoner.
 • Offiseren kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Offiseren har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

 • Offiseren kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Offiseren kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Offiseren kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Offiseren behersker relevante faglige verktøy, heriblant digitale hjelpemidler, og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 • Offiseren har utviklet evnen til å tenke matematisk og benytte et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Offiseren har innsikt i hvordan matematikken kan gi svar på en del faglige problemer.
 • Offiseren kan formidle faglige problemstillinger hvor matematikk inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen.
 • Offiseren kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Sensorordning

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning.
 • 2-3 prøver, 2-3 obligatoriske innleveringer.
 • Selvstudium: Arbeid med teori og oppgaver.
 • All timeplanfestet undervisning og veiledning er obligatorisk.
 • Alle planlagte innleveringer og prøver er obligatoriske.
 • Emnet har ingen mappe.
Pensum

Pensum:

 • Statistikk og sannsynlighetsregning:
  • Forventning, varians og standardavvik, med regneregler.
  • Sannsynligheter i binomisk fordeling og normalfordeling, normalfordelingstabellen.
  • Gjennomsnitt og empirisk standardavvik, sentralgrensesetningen.
  • Normalfordeling som tilnærming til binomisk fordeling.
  • Estimering og konfidensintervall.
 • Kjeglesnitt:
  • Sentrale egenskaper ved ellipser og hyperbler.
 • Polarkordinater:
  • Konvertering mellom polarkoordinater og kartesiske koordinater.
  • Enkle grafer.
 • Numerisk integrasjon
  • Simpsons regel.
 • Kurver og vektorfunksjoner
  • Ligning for sirkel og kule
  • Parameterfremstilling
  • Derivasjon
  • Fart og akselerasjon
  • Buelengde

Litteratur

 • Oldervoll et al: Sinus 3MX.  Grunnbok i matematikk, 1. utgave, Cappelen, ISBN: 978-82-02-16776-9.
 • Oldervoll et al: coSinus 3MX. Oppgavesamling i matematikk. 1. utgave, Cappelen, ISBN: 978-82-02-16778-3.
 • Gyldendals formelsamling i matematikk, Gyldendal forlag. ISBN 978-82-05-38499-6
 • Kalkulator: TI-89
 • Faglærer: Notat om kjeglesnitt
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F100Not required Kadettene medbringer godkjent(e) kalkulator(er), formelsamling utleveres i eksamenslokalet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Kadettene medbringer godkjent(e) kalkulator(er), formelsamling utleveres i eksamenslokalet.