RF2033 Fysikk og kjemi

Emnekode: 
RF2033
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Gode kunnskaper i realfag gir det fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i fysikk og kjemi med vekt på dynamiske temaer fra mekanikken, og forbrenning og korrosjon fra kjemi.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Bred kunnskap om sentrale begreper og metoder i dynamikk og kjemi
 • Et faglig grunnlag i dynamikk og kjemi som andre emner bygger på
 • Innsikt i grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener i dynamikk og kjemi og praktiske anvendelser

Ferdigheter  

 • Kan anvende et relevant begreps- og formelapparat
 • Kan gjøre rede for grunnleggende fenomen i dynamikk
 • Kan bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte fenomener innen dynamikk
 • Kan resonnere systematisk, løse mekaniske/kjemiske problemer og gjøre rede for sine resultater
 • Kan sette opp kjemiske reaksjonsligninger og anvende dem praktisk innenfor forbrenning av hydrokarboner
 • Forstår hva reaksjonshastighet innebærer

Generell kompetanse 

 • Har innsikt i naturvitenskapelige tenkemåter og metoder
 • Kan kommunisere skriftlig og muntlig om fysikk og kjemi
Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Koordineres med emnene Matematikk 1, Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, Mekanikk og Fluid- og termodynamikk.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
Evaluering og kvalitetssikring

Godkljent fagråd Teknologi ,12.12.2012

Supplerende opplysninger

STCW-kode: A-III/2

STCW-funksjon: Maskineri på Ledelsesnivå

Pensum

Pensum

Translatorisk bevegelse

 • Rettlinjet kinematikk
 • Posisjon og forflytning, fart og fartsendring, akselerasjon
 • Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon
 • Anvendelse av derivasjon og integrasjon
 • Krumlinjet kinematikk
 • Vektorer, vektorkomponenter, vektorfunksjoner, vektorregning
 • Kartesiske koordinater og sylinderkoordinater
 • Krefter
 • Newtons lover på vektorform og komponentform
 • Sammensatte systemer
 • Rettlinjet og krumlinjet bevegelse
 • Bevegelsesmengde og kraftstøt
 • Bevegelsesmengdebevaring
 • Impulsloven
 • Energi og arbeid
 • Kinetisk energi, potensiell energi i tyngdefeltet og for elastisk fjær, mekanisk energi
 • Energibevaring
 • Arbeid og endring av kinetisk eller mekanisk energi
 • Effekt

Rotasjonsbevegelse

 • Rotasjonskinematikk
 • Vinkelfart, vinkelakselerasjon
 • Bevegelsesligninger ved konstant vinkelakselerasjon
 • Massesenter
 • Massesenter ved summasjon
 • Massesenter ved enkel integrasjon
 • Treghetsmoment
 • Treghetsmoment ved summasjon
 • Treghetsmoment ved enkel integrasjon
 • Parallellakseteoremet (Steiners sats)
 • Energi
 • Rotasjonsenergi
 • Energibevaring ved bevegelse med rotasjon
 • Rotasjonsdynamikk
 • Kraftmoment
 • Momentsatsen
 • Arbeid og endring av rotasjonsenergi
 • Effekt
 • Spinn
 • Spinnbevaring ved ren rotasjon

Svingninger og bølger

 • Harmoniske svingninger
 • Frie, dempede og tvungne svingninger
 • Resonans
 • Harmoniske bølger
 • Dispersjonsrelasjoner for vannbølger
 • Overlagring, bølgerefleksjoner, stående bølger
 • Standing wave ratio (SWR)

Kjemi

 • Atomstruktur og periodesystemet
 • Kjemiske forbindelser: Navnsetting og bindingstyper
 • Løsninger –  Gasser
 • Kjemiske reaksjonslikninger og kvantitative beregninger - forbrenningsreaksjoner
 • Kjemisk likevekt, termodynamikk og kinetikk
 • Syre-base-reaksjoner og red-oks-reaksjoner
 • Elektrokjemi: Spenningsrekken - Galvaniske celler - Elektrolyse
 • Korrosjonsformer og korrosjonskontroll

Litteratur

 1. Randall D. Knight: Physics for Scientists and Engineers, a strategic approach, 2. edition, Pearson, Addison-Wesley, ISBN 10-8053-2736-3
 2. Boye: Kjemi og miljølære, 4. Utgave, Gyldendal, 2009, ISBN 9788205398108

Deles ut av faglærer

 • Leif Fausa: Harmoniske svinginger og bølger
 • Kompendium fra Jotun: Korrosjonsformer og behandling
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: