RF2030 Mekanikk

Emnekode: 
RF2030
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2016 Høst
2017 Høst
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
2017 Høst
2018 Høst
Om emnet

Gode kunnskaper i realfag gir det fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i klassisk mekanikk med vekt på statikk og fasthetslære.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal offiseren ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • offiseren har bred kunnskap om sentrale begreper og metoder i klassisk mekanikk
 • offiseren har et faglig grunnlag i klassisk mekanikk som andre emner bygger på
 • offiseren har innsikt i grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomener i klassisk mekanikk og praktiske anvendelser

Ferdigheter  

 • offiseren har et relevant begreps- og formelapparat
 • offiseren kan gjøre rede for grunnleggende fenomen i mekanikk
 • offiseren er i stand til å bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte forhold innen statikken og fasthetslæren
 • offiseren er i stand til å resonnere systematisk i å løse statiske og fasthetsmessige problemer og gjøre rede for sine resultater
 • offiseren er i stand til å sette opp likevekt for bestemte og enkle ubestemte systemer og beregne tilhørende spenninger og deformasjoner.

Generell kompetanse 

 • offiseren har innsikt i naturvitenskapelige tenkemåter og metoder
 • offiseren kan formidle kunnskap innen statikk og fasthetslæren
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Koordineres med Matematikk 1, Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, Fysikk og kjemi og Termo- og fluidmekanikk.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 12.12.2012

Supplerende opplysninger
 • STCW-kode: A-III/1, A-III/2
 • STCW-funksjon: Maskineri på Ledelsesnivå
Pensum

Pensum

Statikk

 • Sammenløpende krefter, plane kraftsystemer og konstruksjoner
 • Fagverk og rammer, kabler og tau.
 • Parallelle krefter og tyngdepunkt
 • Krefter i rommet
 • Statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • Elementær bjelketeori, bjelkens differensialligning

Fasthetslære

 • Plan spenning og tøyningstilstand, Mohr diagram
 • Elastisitet og brudd
 • Bøyemoment, skjærkraft
 • Dimensjoneringskriterier, flytekriterier Tresca og Mises.
 • Bjelker med usymmetrisk tverrsnitt
 • Komposittbjelker

Litteratur

 • Fridtjov Irgens: Statikk og fasthetslære, Bind 1 og 2 , Tapir,  ISBN 9788251920674 og 9788251921374
 • Fridtjov Irgens: Formelsamling mekanikk, Tapir, ISBN 9788251915069

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av 1- 2 prøver som teller 20 %, og 2-3 obligatoriske innleveringer som teller 10 %. Mappekarakter oppgis ved semester slutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av 1- 2 prøver som teller 20 %, og 2-3 obligatoriske innleveringer som teller 10 %. Mappekarakter oppgis ved semester slutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: