RF2023 Sensorteori

Emnekode: 
RF2023
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i nautikk
Credits: 
9
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Fysikkemnene i OM skal

 • gi kadettene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever
 • gi kadettene det læringsutbytte som STCW-konvensjonen krever
 • bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg tekniske kunnskaper og ferdigheter
 • gjøre skolen til en attraktiv studieplass ved å gi kadettene et læringsutbytte som passer godt inn i deres planer for fremtidig karriere og videre utdannelse
Læringsutbytte

En kadett som har fullført og bestått dette emnet, skal ha følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har god kunnskap om grunnleggende begreper, lover og metoder i utvalgte emner i faget.
 • Har kunnskap som gir grunnlag for å forstå sensor-, sambands- og navigasjonssystemers virkemåte, muligheter og begrensninger
 • Har kunnskap som er nødvendig for videre studier i realfag, maritime fag og våpenfag  ved SKSK og for å gjennomføre videreutdanning ved Sjøforsvarets langkurs og andre skoler og kurs på samme nivå

Ferdigheter

 • Kan gjøre rede for grunnleggende fagstoff i emnet
 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Har ferdigheter i å anvende matematiske metoder som verktøy i faget
 • Har ferdigheter i å bruke måleutstyr på laboratoriet samt behandle og tolke måledata

Generell kompetanse

 • Har utviklet evnen til å løse problemer ved å benytte fysiske lover og matematiske modeller
 • Har innsikt i hvordan fysikk kan gi svar på en del praktiske problemer
 • Kan formidle faglige problemstillinger hvor fysikk inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Undervisningen koordineres med emnene Matematikk. Emnevalget koordineres med Våpen/sensor-lære, Navigasjonssystemer og Samband K2IS. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

Arbeidsmåter

 • Forelesningstimene og øvingstimene vil normalt være klasseromsundervisning som gjør det mulig med variert undervisning og kan inneholde: 
 • Gjennomgang av nytt stoff, diskusjoner, demonstrasjoner, simuleringer, elevforedrag, oppgaveløsning, oppgavegjennomgang av elev/lærer, veiledning etter behov. Prøver og diagnostiske tester.
 • Laboratoriearbeid med elevforsøk
 • Individuell veiledning: l realfag er individuell veiledning en viktig del av undervisningen. Dersom elever ikke får nok hjelp i de vanlige timene, oppfordres de til å oppsøke faglærer utenom timene.
 • 1-2 prøver, 2-3 obligatoriske innleveringer
 • Selvstudium: Arbeid med teori og oppgaver.
 • All timeplanfestet undervisning er obligatorisk
 • Alle planlagte innleveringer og prøver er obligatoriske
Pensum

Pensum

 • Grunnleggende elektromagnetisme:
  • Elektrisk feltstyrke, kapasitans
  • Magnetisme, magnetfelt
  • Elektromagnetisk induksjon, induktans.
  • Fotoelektrisk effekt.
  • Varmestråling
 • Virkemåte for elektrooptiske sensorer:
  • Geometrisk optikk
  • Halvlederteori
  • Laser
 • Virkemåte for radar, sambands- og navigasjonsutstyr:
  • Svingninger og bølger.
  • Elektriske svingekretser, antenner og elektromagnetiske bølger.
  • Magnetron, bølgeleder, radarantenner, fasestyrt radar.
  • Strålingstetthet, strålingsfare og grenseverdier i NATO.
  • Dopplereffekt for e.m. bølger.
  • Signalbehandling
   • Frekvensanalyse
   • Filter
   • Modulasjon
   • Digitalisering

Litteratur

 • Callin, Falch, Walle: ERGO FYSIKK 3Fy, Grunnbok, Aschehoug
 • Callin, Falch, Walle: ERGO FYSIKK 3Fy, Oppgaver, Aschehoug
 • Tabeller i fysikk
 • ​Kopieres og deles ut av faglærer:
  • Lars Olav Tveita: Kompendium i sensorteori, Sjøkrigsskolen
  • Leif Fausa: Kompendium i elektrooptikk, Sjøkrigsskolen
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell6TimerA-F100Not required Kalkulator, tabeller og formelsamlinger
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Kalkulator, tabeller og formelsamlinger