Semestre

PP3050 Bacheloroppgave

Emnekode: 
PP3050
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
12
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra Forsvaret og innen teoriområde(r) fra bransjeutdanningen.

Kadettene skal utvikle evnen til kritisk tenkning ved måten egen organisasjon løser oppdraget i et kost/nytte perspektiv, det vil si om Forsvaret kan oppnå samme resultat med mindre ressursbruk, eventuelt få en bedre måloppnåelse med de samme ressursene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt arbeid med bacheloroppgaven har offiseren:

 • Kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde.
 • Kunnskaper om oppstart og gjennomføring av et faglig utredningsarbeid individuelt eller i samarbeid med en medkadett.
 • Kunne innhente informasjon fra forskjellige datakilder og referer etter anerkjente standarder.

Ferdigheter

Etter endt arbeid med bacheloroppgaven kan offiseren:

 • Anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse en økonomisk eventuelt logistisk oppgave på en systematisk måte.
 • Kunne analysere og kritisk reflektere over funn i arbeidet.
 • Kunne dokumentere og rapportere arbeidet iht SKSK retningslinjer for bacheloroppgave.
 • Kunne kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre.

Generell kompetanse

Etter endt bacheloroppgave kan offiseren:

 • Planlegge å gjennomføre et større utredningsarbeid som strekker seg over tid, individuelt eller som deltager i en gruppe.
 • Arbeide med prosjekt som arbeidsform.
 • Formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal skrives forslag til bacheloroppgave innen ultimo oktober i semester V. Forslaget utformes i henhold til egen mal og skal være på ca 500 ord. Forslaget skal videre presenteres muntlig for veiledere og medelever. Arbeidskrav til den muntlige og skriftlige presentasjonen er «godkjent».

Når forslaget er godkjent vil eleven tildeles veileder og kan påbegynne arbeidet med bacheloroppgaven.

I løpet av semester VI skal kadettene skrive avsluttende bacheloroppgave. Kadettene kan velge om bacheloroppgaven skrives individuelt eller i gruppe – hvis i gruppe maks 2 kadetter i hver gruppe. Omfanget på prosjektoppgaven er på maks 6500 ord individuelt og maks 9000 ord i gruppe.

Hver oppgave tilkommer 2-4 veiledningsseanser.

Sensorordning

Oppgaven sensureres av veileder og ekstern sensor

Pensum

All tilgjengelig litteratur og andre kilder som har betydning for bacheloroppgaven.

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet1GodkjentRequiredSkriftlig oppgaveforslag
Muntlig fremlegg1GodkjentRequiredFremføring av oppgaveforslag for veiledere og medelever
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Godkjent
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Skriftlig oppgaveforslag
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Godkjent
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Fremføring av oppgaveforslag for veiledere og medelever
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Bacheloroppgave-2SemesterA-F100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:-
Varighet:2
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger80TimerSemester V
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:80
Varighetstype:Timer
Kommentar:Semester V
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard