PP3031 Bacheloroppgave

Emnekode: 
PP3031
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
20
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Bacheloroppgaven skal gi offiserene anledning til å anvende kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg ved bransjeutdanningen ved Sjøkrigsskolen. Oppgaven skal gi erfaring i å arbeide med en problemorientert oppgave. Den skal gi øvelse i å gjennomføre et større arbeid alene eller i gruppe. Den skal gi offiseren tid til fordypning og trening i å løse teoretiske, eksperimentelle eller praktiske problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt oppgave har offiseren:

 • kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde
 • kunnskap om hvordan etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter foregår
 • innsikt i prosjektprosessen

Ferdigheter

Etter endt oppgave kan offiseren:

 • anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske oppgaver på en systematisk måte
 • delta i planlegging og gjennomføring av mindre prosjekter
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer

Generell kompetanse

Etter endt oppgave kan offiseren:

 • arbeide med prosjekt som arbeidsform
 • planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke tekniske problemstillinger fra Sjøforsvaret. Det kan være en oppgave gitt av Sjøkrigsskolen alene, i samarbeid med Forsvarets organisasjoner eller i samarbeid med sivil bedrift. Kadettene kan og fremme egne problemstillinger til avdelingen for Teknologi for godkjenning.

Bacheloroppgaven gjennomføres i enten høst- eller vårsemester avhengig av studieretning. Det settes av tid på timeplanen for dette. Det oppnevnes en faglig veileder til hver oppgave.

Oppgaven gjennomføres selvstendig eller i små grupper.

Oppgaven kan være en litteraturstudie, teoretisk analyse, en datasimuleringsoppgave, eller en eksperimentell/praktisk oppgave med bruk av skolens laboratorier eller Sjøforsvarets materiell.

Sensorordning

Prosjektrapporten blir vurdert av faglig veileder og en oppnevnt sensor. Sensur skal inneholde en skriftlig beskrivelse i henhold til statutter for ”Marineingeniørenes pris”.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 15.03.2013

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Bacheloroppgave- -A-F100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: