PM1022 Operasjonsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode: 
PM1022
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Operasjonsplanlegging skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor operativ planlegging, kunnskap om grunnleggende prosedyrer som situasjonsanalyse, oppdragsanalyse og faktoranalyse i den hensikt å utvikle og evaluere handlemåter. Kadettene skal få kjennskap til grunnleggende prinsipper for planlegging på ulike nivå – fra strategisk og operasjonelt nivå til stridsteknisk nivå.

Samfunnsfaglig metode handler om å samle kunnskap om den sosiale verden, og kjenne til begrensninger ved de ulike metodene vi bruker for å samle inn denne kunnskapen. Faget skal gi innsikt i kvantitative metoder (analyse av tall) og kvalitative metoder (analyse av ord).

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hvordan ny kunnskap kan etableres, prosedyrer for å sikre gyldighet og pålitelighet og derigjennom utvikle sin kritiske tenking. Metodefaget er både teoretisk og praktisk – hvilke metoder bruker vi for å få et sannest mulig bilde av virkeligheten, hva er fallgruvene ved ensidig kildebruk, hvor kan relevant informasjon hentes inn, hvordan vurdere kilder som gir motstridende informasjon?

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt utdanning:

 • Har offiseren kjennskap til grunnleggende begreper i operativ planlegging
 • Har offiseren kjennskap til hovedprinsipper og forskjeller for planprosesser på ulike nivå
 • Har offiseren kjennskap til hensiktsmessigheten av kvalitative og kvantitative undersøkelsesdesign
 • Har offiseren kjennskap til grunnleggende prinsipper for datainnsamling, utvalg av kilder og kildekritiske grunnbegreper
 • Har offiseren kjennskap til ulike måter å trekke utvalg og når de ulike utvalgsteknikker er hensiktsmessig
 • Har offiseren kjennskap til hvordan validitet og reliabilitet kan etableres og trusler mot validitet og reliabilitet i undersøkelser
 • Har offiseren evne til å kritisk vurdere rapporter, studier og meldinger ut fra metoden som er benyttet.

Ferdigheter

Etter endt utdanning:

 • Kan offiseren anvende situasjonsanalyse, oppdragsanalyse, utvikle alternative handlemåter vurdert ut fra en faktoranalyse
 • Kan offiseren anvende de grunnleggende retningslinjer og grunnleggende prinsipper i stridsteknisk og taktisk maritim planlegging
 • Kan offiseren anvende kvalitative og kvantitative forskningsteknikker
 • Kan offiseren drøfte sammenhenger mellom valg av problemstilling og utforming av undersøkelsesdesign
 • Kan offiseren beherske grunnleggende prinsipper for datainnsamling
 • Kan offiseren beherske ulike teknikker for å analysere data
 • Kan offiseren kritisk evaluere verdien av en undersøkelse.

Generell kompetanse

Etter endt utdanning:

 • Har offiseren innsikt i relevante forskningsetiske utfordringer
 • Kjenner offiseren de relevante prosedyrer for å håndtere forskningsetiske utfordringer.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Operasjonsplanlegging gjennomføres over 4 uker i semester I der studentene ved siden av forelesninger jobber med oppdragsløsning knyttet til en operasjon. Operasjonsplanen gir grunnlaget for evaluering. Samfunnsvitenskapelig metode gjennomføres i løpet av en uke i semester IV, der studentene ved siden av forelesninger skal jobbe med å utforme en problemstilling, utforme et forskningsdesign, og gjøre en mindre datainnsamling. Rapporten de ender opp med danner grunnlag for evaluering.

Arbeidsmåter

Undervisning blir gjennomført som forelesninger, foredrag, studentpresentasjoner og gruppearbeid.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse på undervisning/veiledning
 • Obligatoriske innleveringer
Pensum
 • Dag Ingvar Jacobsen: Hvordan gjennomføre undersøkelser. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2005
 • STP-41, Stabshåndbok for Sjøforsvaret, KNM Tordenskjold, Taktikksenteret 2013.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
FordypningsoppgaveIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredSemester 1, Operasjonsplanlegging
FordypningsoppgaveIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredSemester 5, Samfunnsvitenskapelig metode
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Semester 1, Operasjonsplanlegging
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Semester 5, Samfunnsvitenskapelig metode
Hjelpemidler: