OPS4401 Luftoperativ fordypning

Emnekode: 
OPS4401
Kursnavn på engelsk: 
Specialisation in Air Force Operations
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ole Jørgen Maaø
Om emnet

Emnet har til hensikt å sikre økt kunnskapsnivå og forståelse for anvendelsen av luftmakt og gjennomføringen av luftoperasjoner. Emnet skal gi innsikt i relevant luftmaktsteori. Emnet skal gi en dypere og kritisk forståelse for hvordan luftstyrker bidrar og skaper effekter i en fellesoperasjon. Emnet vil belyse luftoperasjoner fra politisk, strategisk, operasjonelt og taktisk nivå (og sammenhengen mellom nivåene), men hovedfokus vil ligge på det operasjonelle nivå. Emnet vil også gi økt kunnskap om de samfunnsmessige forhold som former utviklingen og bruken av luftmakt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten:

  1. redegjøre for teorier om anvendelsen av luftmakt, og de politiske, strategiske og operative forhold som påvirker teori og anvendelse
  2. drøfte luftmaktens muligheter og begrensninger alene og i samvirke med andre forsvarsgrener
  3. redegjøre for norsk og alliert luftmilitær doktrine og hvorledes disse forholder seg til fellesoperasjoner
  4. redegjøre for Luftforsvarets rolle i forsvar av nasjonale interesser, både i nasjonale og internasjonale operasjoner

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  1. formulere faglige og kritiske resonnementer, skriftlig og muntlig, om luftmaktens anvendelse og teori
  2. selvstendig analysere luftmaktens anvendelse, teori og doktriner
  3. analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  1. diskutere planleggingen og gjennomføringen av luftoperasjoner.
  2. formidle og kommunisere luftmaktens potensial, rammer, bruksområder, styrker og svakheter muntlig og skriftlig i militære sammenhenger og i det offentlige rom, og derigjennom bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres som en blanding av forelesninger, casestudier, gruppearbeid, selvstudium, og ulike typer praktisk-pedagogisk virksomhet. 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Antall sider: 511

 

Bjerga, Kjell Inge og Saxi, Håkon Lunde (2018). Behovet for et norsk forsvarskonsept. I IFS-Insights 8/2018, lastet ned 17.10.2018 fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2558610/IFS%20Insights_8_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (6 s.)

Diesen, Sverre (2018). Forstår vi dagens norske forsvarsproblem? I Norsk Militært Tidsskrift. 188, nr. 1. s. 4-16. (11 s.)

Dragsnes, Jens Gunnar Haugen (2018). Et luftforsvar er mer enn bare fly. I Norsk Militært Tidsskrift. 188, nr. 3. s. 4-11. (8 s.)

Erichsen, Olaf von Porat og Ødegaard, Geir (2016). Luftstyrker. I Andersen, Morten og Ødegaard, Geir red. (2016). Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt forlag, 2016, s. 197-217 (21 s.)

Forsvaret (2018): Forsvarets doktrine for luftoperasjoner, (160 s.)

Grandhagen, Kjell (2018). Are Land Forces relevant in High Northern Deterrence and Warfare? Foredrag ved Army Summit, Oslo, oktober 2018. (7 s.)

Henriksen, Dag. (2011). Airpower - The need for more Analytical Warriors. I Haug, Karl Erik og Maaø, Ole Jørgen red. Conceptualising Modern War. London: Hurst Publishing. s. 205-229. (25 s.)

Henriksen, Dag. (2013). Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten innflytelse? Internasjonal Politikk, 71, nr. 1. s. 29-56. (27 s.).

Libya-utvalget (2018). Kapittel 8: Planlegging og gjennomføring av de militære operasjonene i Libya. s. 112-132. (21 s.)

Kiszely, John (2017). Anatomy of a Campaign. The British Fiasco in Norway, 1940.. Cambridge: Cambridge University Press, s. 218-229. (12 s.)

Luftforsvarsstaben (2018). Mot et 5. generasjons luftforsvar – som gir full utnyttelse av nye kampfly. (26 s.)

Maaø, Ole Jørgen. (2007). Moderne luftmakt – ni observasjoner og fem paradokser. I Firing, Kristian, Hellemsvik, Karl og Haarberg, Johan. Kryssild. Militært lederskap i ny tid. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. s. 47-75. (27 s.).

Meilinger, Phillip S. (2018). Air power theory. I Olsen, John Andres red. Routledge Handbook of Air Power, Oxon: Routledge. s. 35-44. (10 s.)

NATO (2016). AJP-3.3 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR AIR AND SPACE OPERATIONS Edition B Version 1 April 2016, kapittel 1 og 4 (36 s.)

Olsen, John Andreas (2015): The Quest for a New Airpower Strategy: Systemic Paralysis and Systemic Empowerment. Air & Space Power Journal, 29, May-June. s. 29-39, (11 s.).

Pape, Robert A. (1997/1998). The Limits of Precision-Guided Air Power. Security Studies, 7, nr. 2. s. 93-114. (21 s.).

Pape, Robert A. (1996). Bombing to Win. Air Power and Coercion in War. Ithaka: Cornell University Press. Kapittel 3: Coercive Air Power. s. 55-87. (32 s).

Svendsen, Tore (2013). Luftforsvarets bidrag til norsk krisehåndtering. I Heier, Tormod og Kjølberg, Anders red. Mellom fred og krig. Norsk militær krisehåndtering, Oslo: Universitetsforlaget. s. 126-141. (16 s.).

Sutyagin, Igor (2018). Russian Air Power. I Olsen, John Andreas red. Routledge Handbook of Air Power, Oxon: Routledge. s. 313-325. (13 s.)

Warden, John A. III (1995). The Enemy as a System. Airpower Journal, 9, Spring. s. 40-55. (16 s.).

Warden, John A. III (2015). Smart Strategy, Smart Airpower. I Olsen, John Andreas red. Airpower reborn. The strategic concepts of John Warden and John Boyd. Annapolis: Naval Institute Press. s. 93-127. (35 s.)

I tillegg kommer inntil 50 sider med aktuelt stoff i form av kronikker, artikler o.l.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell3DagerA-F 100Not required Alle hjelpemidler tillatt
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel: 100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt
Forfattere: 
Dag Henriksen
Ole Jørgen Maaø