OPS4201 Landoperativ fordypning

Emnekode: 
OPS4201
Kursnavn på engelsk: 
Specialisation in Land Operations
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Sigbjørn Halsne
Om emnet

Emnet tar sikte på å gi studentene innsikt og fordypning i de mest sentrale militære teoriene og doktrinene som har styrt utviklingen av landmilitære operasjoner siden 1970. Emnet vil bygge på undervisningen i det foregående emnet MILM4101 Politikk, strategi og militærmakt, samt den grunnleggende forståelsen av og rundt fellesoperasjoner som er formidlet gjennom Masterutdanningens emne OPS4101 Militære fellesoperasjoner 1. Hensikten er videre at emnet skal hjelpe studentene med å problematisere og forstå mulighetene og begrensningene for landkomponentens bidrag inn i det etterfølgende emnet OPS4102 Militære fellesoperasjoner 2.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten:

  • drøfte de sentrale militærteoretiske retningene som har vært lagt til grunn for høy- og lavintensive landoperasjoner etter 1970.
  • drøfte de viktigste utviklingstrekk innenfor høy- og lavintensive landmilitære doktriner etter 1970.
  • redegjøre for sentrale faktorer som påvirker landmilitær teori, landdoktriner og landmilitære operasjoner i dag.

Ferdigheter
Etter fullført emne kan studenten:

  • kritisk analysere forskjeller og likheter mellom begrepene høy- og lavintensitetsoperasjoner, og vurdere anvendeligheten av disse begrepene for dagens operasjoner.
  • kritisk analysere og anvende sentrale vestlige militærteoretiske retninger etter 1970 innen både høy- og lavintensitetsspekteret.
  • kritisk analysere utviklingen av og innholdet i de sentrale doktrinene for høy- og lavintensitetsoperasjoner etter 1970, samt vurdere anvendeligheten av disse doktrinene for norske landstyrker i dag.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere over landmilitær teori og doktriners rolle i utformingen av landoperasjoner.
  • reflektere selvstendig, kritisk og konstruktivt rundt teori, doktrine og operasjoner.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Dette emnet nytter i hovedsak seminarundervisning som pedagogisk innretning. I tillegg kommer egenstudier, kollokviegrupper og forelesninger. Hovedprinsippet emnet følger er å gi studentene best mulig tid til å lese, analysere og forstå pensum. Seminarundervisningen og kollokviegruppene er ment som en arena hvor studentene kan diskutere problemstillingene som pensum reiser, eller gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. I seminarene har studentene anledning til å teste og utveksle kunnskap med sine medstudenter og dermed utvide sin egen og andres kunnskap. Seminarene er studentdrevet, men vil bli støttet av instruktører.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper11Not requiredArbeidskrav i landoperativ fordypning er et paper på inntil 3500 ord som vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for at studenten skal få innleveringsmappen vurdert.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Arbeidskrav i landoperativ fordypning er et paper på inntil 3500 ord som vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for at studenten skal få innleveringsmappen vurdert.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell -A-F100 %Not requiredVurderingsformen i emnet inngår i en felles mappeinnlevering for emnene grenvis fordypning (OPS4201/OPS4301/OPS4401), FOPS 1 (OPS4101) og FOPS 2 (OPS4102). Innleveringsmappen for den enkelte student omfatter de emner denne skal gjennomføre i tråd med egen utdanningsplan. De enkelte arbeidskrav i de gjennomførte emner må være vurdert til godkjent for å få innleveringsmappen vurdert.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurderingsformen i emnet inngår i en felles mappeinnlevering for emnene grenvis fordypning (OPS4201/OPS4301/OPS4401), FOPS 1 (OPS4101) og FOPS 2 (OPS4102). Innleveringsmappen for den enkelte student omfatter de emner denne skal gjennomføre i tråd med egen utdanningsplan. De enkelte arbeidskrav i de gjennomførte emner må være vurdert til godkjent for å få innleveringsmappen vurdert.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Sigbjørn Halsne