OPS4201 Landoperativ fordypning

Emnekode: 
OPS4201
Kursnavn på engelsk: 
Specialisation in Land Operations
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Sigbjørn Halsne
Om emnet

Emnet tar sikte på å gi elevene innsikt og fordypning i de mest sentrale militære teoriene og doktrinene som har styrt utviklingen av landmilitære operasjoner siden 1970. Hensikten med emnet er at elevene skal forstå hvilke teorier og doktriner som ligger til grunn for moderne landoperasjoner på taktisk og operasjonelt nivå. Emnet vil bygge på undervisningen i det foregående emnet Politikk, Strategi og Militærmakt, samt den grunnleggende forståelsen av og rundt fellesoperasjoner som er formidlet gjennom Masterutdanningens emne Fellesoperasjoner 1. Hensikten er videre at emnet skal hjelpe elevene med å problematisere og forstå mulighetene og begrensningene for landkomponentens bidrag inn i det etterfølgende emnet Fellesoperasjoner 2.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten:

  • drøfte de sentrale militærteoretiske retningene som har lagt grunnlaget for høy- og lavintensive landoperasjoner etter 1970.
  • drøfte de viktigste utviklingstrekk innenfor høy- og lavintensive landmilitære doktriner etter 1970.
  • redegjøre for sentrale faktorer som påvirker landmilitær teori, landdoktriner og landmilitære operasjoner i dag.

Ferdigheter
Etter fullført emne kan studenten:

  • kritisk analysere forskjeller og likheter mellom begrepene høy- og lavintensitetsoperasjoner, og vurdere anvendeligheten av disse begrepene for dagens operasjoner.
  • kritisk analysere og anvende sentrale vestlige militærteoretiske retninger etter 1970 innen både høy- og lavintensitetsspekteret.
  • kritisk analysere utviklingen av og innholdet i de sentrale doktrinene for høy- og lavintensitetsoperasjoner etter 1970, samt vurdere anvendeligheten av disse doktrinene for norske landstyrker i dag.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere over landmilitær teori og doktriners rolle i utformingen av landoperasjoner.
  • reflektere selvstendig, kritisk og konstruktivt rundt teori, doktrine og operasjoner.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Denne modulen nytter i hovedsak seminarundervisning som pedagogisk innretning. Inkludert i dette er egenstudier, kollokviegrupper, forelesninger og seminarundervisning. Hovedprinsippet modulen følger er å gi studentene best mulig tid til å lese, analysere og forstå pensum. Forelesninger er ment som en arena hvor studentene kan diskutere problemstillingene pensum reiser, eller gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. I seminarene har studentene anledning til å teste og utveksle kunnskap med sine medstudenter og dermed utvide sin egen og andres kunnskap. Seminarene er studentdrevet, men vil bli støttet av instruktører.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Clausewitz, C. V. (1976). On War, red. og oversatt av Michael Howard and Peter Paret. Princeton, NJ: Princeton University Press, Bok II, kapittel 1 og 2, s. 127-148                    (20s)

Forsvarstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo: FSJ 2014), Forord og kapittel 1, Innledning                                                                                                                                   (10s)

Kier, E. (1997). Imagining war: French and British military doctrine between the wars. Princeton, NJ: Princeton University Press, innledning, kapittel 1 og 2, s. 3-32.                                    (19s)

Howard, Michael, “Men Against Fire- The Doctrine of the Offensive in 1914” i Paret, Peter (red) Makers of Modern Strategy – from Machiavelli to the Nuclear age, (Princeton: Princeton University Press, 1986), s. 510-527.                                                                                          (15s)

Ministry of Defence, ADP Operations, (Swindon, UK: DCDC 2010), kapittel 1 og kapittel 2, s. 2-1 til 2-10,                                                                                                                          (10s)

NATO, AJP-01 D, Joint Operations, (SHAPE, 2010), kapittel 1, section 1                             (2s)

Porch, Douglas. "Military "Culture" and the Fall of France in 1940." in International Security, 24, nr. 4 (2000): 157-180.                                                                                                       (20s)

Posen, B. (1986). The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars. Cornell University Press, kapittel 1, s. 13-33.                                                                    (19s)

Snyder, Jack, the Ideology of the Offensive, (London: Cornell, 1984), kapittel 1, s. 15-34                                                                                                                                                         (19s)

Fuller, John F.C. (1926). The Foundations of the Science of War. London: Hutchinson and CO, kapittel VIII (utdrag), s. 144-158.                                                                                           (14s)

Leonhard, Robert R. (1994). Fighting by Minutes: Time and the Art of War. Westport: Praeger, kapittel 1 og 2, s. 1-31.                                                                                                  (28s)

Leonhard, Robert. (1991). The Art of Maneuver, Novato, CA: Presidio, kapittel 1 (utdrag) og kapittel 3, s. 13- 26 og s. 61-77 (Egen bok)                                                                            (25s)

Lind, William S., “Some Doctrinal Questions for the US Army”, i Military Review, 1997, årgang 77, nr 1, s. 77.                                                                                                            (9s)

Mearsheimer, John, “Maneuver Mobile Defense and the NATO central front, i International Security, årgang 6, nr 3, 1981-82, s. 104-122.                                                              (16s)

Naveh, Shimon. (1997). In Pursuit of Military Excellence: The evolution of operational theory. London/ New York: Frank Cass, kapittel 7 og 8, s. 250-322.            (Egen bok)                             (52s)

Hæren (2005), Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Oslo: FST, kapittel 2, s. 18-34. (15s)

Henriksen, Kjetil og Sæveraas, Torgeir E., “Et militært universalmiddel? Amerikansk «Maneuver Warfare» og norsk doktrineutvikling, i IFS Oslo Files, 01/2007, s. 13-58 og 108-163.                                                                                                                           (110s)

Lind, William S. (1985), Maneuver Warfare Handbook. Boulder: Westview Press. s, 1-36   (35s)

Clausewitz, C. V. (1976). On War, red. og oversatt av Michael Howard and Peter Paret. Princeton, NJ: Princeton University Press, Bok I, kapittel 1, s. 83-101                              (19s)

Hazelton, Jacqueline (2017). "The “Hearts and Minds” Fallacy – Violence, Coercion, and Success in Counterinsurgency warfare", International Security 42, no. 1

Kilcullen, David. (2010). Counterinsurgency, Oxford: Oxford University Press, s. 1-13 og 147-161.                                                                                                                                        (25s)                                                                                                                                      

Kitson Frank, (1971). Low-intensity operations, London: Faber & Faber Limited, s. 1-9.            (8s)

Kjeksrud, Stian, Beadle, Alexander og Lindquist, Petter (2016). Protecting Civilians from violence, Oslo: FFI/ NODEFIC, s. 1-26                                                                                   (26s)

Norges offentlige utredninger (2016) En god alliert – Norge i Afghanistan 2001-2014 (Oslo),kapittel 8, s. 109-136                                                                                                       (27s)

Porch, Douglas, (2011) “The dangerous myths and dubious promise of COIN”, i Small Wars and Insurgencies (22:2), s. 239-257.                                                                                         (15s)

USMC (1940). Small Wars, Washington: United States government printing officer, s. 1 og 11-16.                                                                                                                                   (6s)

Government of the Netherlands (2011). «Final evaluation – Netherlands contribution to ISAF, 2006-2010. Haag, s. 19-29 og 31-43          

Det kongelige Forsvarsdepartement. (2017) Prop. 2S – Viderutvikling av Hæren og Heimevernet – Landmaktsproposisjon, Oslo.                                                                                    (17s)

Diesen, Sverre. (2018) «Forstår vi dagens norske forsvarsproblem», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 1, årgang 188, s. 5-16                                                                                    (11s)

Diesen, Sverre. (2018) «Forstår vi dagens norske forsvarsproblem», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 2, årgang 188, s. 33-44                                                                                             (11s)

McMaster, HR. (2015) «Continuity and Change: The Army Operating Concept and Clear Thinking About Future War», i Military Review, Mars-April 2015, s. 6-20                  (14s)

Berli, Eldar. (2018) «Djevelens advokat», i Prosjekt Utsyn (https://www.prosjektutsyn.no/djevelens-advokat/)

 

Støttelitteratur:

Gat, Azar, ‘Ideology, National Policy, Technology and Strategic Doctrine between the World Wars’, i Journal of Strategic Studies, Vol. 24, Nr. 3 September 2001, pp. 1-18                  (16s)

Luttwak, Edward N., “The American Style of Warfare and the Military Balance” i Survival 1979, 21:2 s. 57-60.                                                                                                                    (3s)

Sewall, Sarah, “Introduction” til US Army/USMC, FM 3-24 Counterinsurgency, (Washington DC: Headquarters of the Army, 2006), s. xxi – xlv.                                                              (22s)

Smith, Perry M, “The Role of Doctrine” i: The Air Force Plans for Peace: 1943-1945, (Baltimore: Johns Hopkins, 1970)                              

Geiner, Jan Fredrik. (2013) «Er fortsatt mekanisering riktig vei å gå for Hærens brigade?», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 2, årgang 183, s. 14-22.

Langvad, Sebastian. (2013) «Norsk sverm – en doktrine tilpasset den norske situasjonen», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 2, årgang 183, s. 4-11.

Kjeksrud, Stian, (2010). “FNs strategiske dilemma: Bruk av makt for fred”, i Utfordringer og strategi i freds- og stabliliseringsoperasjoner, redigert av Tore Nyhamar. Oslo: Abstrakt forlag,

s. 154-176.                                                                                                                              (22s)

Uppsala universitetets konfliktdatabase: http://ucdp.uu.se/

Foredrag Kilcullen: https://youtu.be/u7_yFh5b37s

Det kongelige Forsvarsdepartement. (2016) Mandat for å utrede den videre utviklingen av landmakten, Oslo.

                                                             

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell4Uke(r)A-F Not requiredModulen vurderes gjennom ETT skriftlig arbeid. Ved innledningen av modulen velger studentene ETT seminarspørsmål. Før modulens avslutning leverer studentene et 2500 ords essay med utgangspunkt i dette spørsmålet. Dette teller 100% av karakteren i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Modulen vurderes gjennom ETT skriftlig arbeid. Ved innledningen av modulen velger studentene ETT seminarspørsmål. Før modulens avslutning leverer studentene et 2500 ords essay med utgangspunkt i dette spørsmålet. Dette teller 100% av karakteren i modulen.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Sigbjørn Halsne