OPS4102 Militære fellesoperasjoner 2

Emnekode: 
OPS4102
Kursnavn på engelsk: 
Joint Military Operations 2
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Emneansvarlig: 
Bård Ravn
Forkunnskapskrav, emneliste: 
OPS4101 Militære fellesoperasjoner 1
Om emnet

Emne militære fellesoperasjoner 2 har til hensikt å sikre et fordypet kunnskaps- og ferdighetsnivå for hvordan militære fellesoperasjoner planlegges, ledes og gjennomføres. Med utgangspunkt i militærteoretiske perspektiver og doktrinegrunnlag gitt i emnet militære fellesoperasjoner 1, vil militære fellesoperasjoner 2 i stor grad fokusere på de ferdighetsmessige sidene av den militære kjernekompetansen. Det å kunne anvende kunnskaper og innsikt om relevante forhold som påvirker planlegging og gjennomføring av militære operasjoner er helt sentralt i den militære profesjonen. Emnet legger i tråd med dette opp til utstrakt praktisk erfaringslæring basert på teoretiske studier tidligere i utdanningen.

Emnet tar utgangspunkt i operasjoner på operasjonelt nivå, og dermed forståelsen for hvordan politiske og militærstrategiske målsettinger omsettes til militære operasjoner og taktiske handlinger. For offiserer som planlegger, leder og gjennomfører operasjoner, uansett nivå, er det avgjørende at de kjenner og forstår muligheter og begrensninger ned i organisasjonen samt intensjoner og mål på høyere nivå. Utøvelsen av operasjonskunst og samspillet mellom det som tradisjonelt er blitt betegnet som militærstrategisk, operasjonelt og taktisk nivå har således en sentral plass i emnet.

Militære fellesoperasjoner omfatter anvendelse av militærmakt i en fellesoperativ ramme. I emnet legges det vekt på hvordan ulike militære styrkekomponenter og fellesfunksjoner kan nyttiggjøres på en effektiv måte i en fellesoperasjon. De fleste operasjoner er i dag av multinasjonal karakter og planlegging og gjennomføring vil i emnet bli gjort innenfor en scenariobasert NATO-kontekst. 

Konkrete kulturelle, etiske og juridiske perspektiver og rammeverk belyses og problematiseres underveis i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten:

  • analysere fellesoperative planleggings- og gjennomføringsprosesser i NATO

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  • anvende kunnskap og innsikt om hvordan politikk, militærstrategi, operasjonsmiljøet- inkludert ulike kultur- og genderperspektiv, rettslige rammer og etikk påvirker planlegging, ledelse og gjennomføring av fellesoperasjoner
  • anvende NATO’s metodikk for operasjonsplanlegging og begrepsapparatet knyttet til denne. Studentene skal gjennom praktisk anvendelse utvikle innsikt i, og ha en kritisk tilnærming til, etablerte planleggingsverktøy og prosesser på operasjonelt nivå.
  • anvende de prosesser og prosedyrer som virker i et fellesoperativt hovedkvarter

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • omsette teoretisk kunnskap om fellesoperasjoner i praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet militære fellesoperasjoner 2 vil tematisk være todelt. En overordnet målsetting for begge temaer i emnet er å forene teori med praksis i sentrale elementer i den militære profesjonsutøvelsen. Emnets første del (tre uker) vil omhandle planleggingsfasen av en fellesoperasjon. Gjennom praktisk planlegging vil studentene måtte forholde seg til og anvende teoretisk kunnskap om hvordan politiske rammebetingelser, militærstrategiske målsettinger og operasjonsmiljøet påvirker planleggingen. Undervisningen vil være så praksisnær som overhodet mulig, gjennom at studentene vil arbeide sammen i plangrupper under tett faglig veiledning. Det legges stor vekt på å utnytte studentenes forskjellige erfaring og kompetanse i dette arbeidet. Emnets første del er arbeidsintensiv, og det må påregnes arbeid utover normert skoletid i perioder.

Emnets andre del (3 uker) vil omhandle gjennomføringsfasen av en fellesoperasjon. Det gjennomføres en hovedkvartersøvelse hvor studentene fyller relevante posisjoner i hovedkvarteret. Øvelsen starter med én ukes Battle Staff Training hvor studentene får en teoretisk innføring i prosesser og prosedyrer som nyttes i et operasjonelt hovedkvarter under gjennomføring av en fellesoperasjon. I tillegg vil det gjennomføres utstrakt funksjonell veiledning tilpasset den enkelte students rolle under øvelsen. Hensikten er at studentene skal opparbeide en grunnleggende forståelse av hvordan komplekse problemstillinger kan håndteres og koordineres i de tre tidshorisontene (current, mid-term, long-term) under gjennomføring av en fellesoperasjon, samt hva de enkelte funksjoner bidrar med i prosessene. Selve hovedkvartersøvelsen gjennomføres over to uker, hvor studentene gjennomfører deler av en fellesoperasjon som et oppsatt hovedkvarter. I tillegg til de mere overordnede prosessuelle problemstillinger vil også faglige spørsmål innenfor etikk, operasjonell rett, kultur- og gender samt samarbeid med internasjonale organisasjoner bli vektlagt. Studentene vil også under hovedkvartersøvelsen følges tett opp med faglig veiledning samtidig som det legges vekt på å utnytte studentenes erfaringsgrunnlag.

I emnets siste uke vil det gjennomføres selvstudium, refleksjon og eksamen.

Pensum

Anvist litteratur (550 sider):

Andersen, M & Johansen, H. (2016). Kommandostrukturen og det operasjonelle nivå. I: Militære fellesoperasjoner – en innføring, redigert av Morten Andersen og Geir Ødegaard. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 43-56 (13 s.).

Butler, J.P. (2014). Godzilla Mehodology. Means for determining Center of Gravity. Joint Force Quarterly ( 1st Quarter 2014) issue 72, 2014, s. 26 – 30 (5 s.).

Dobson-Keefe, N & Coaker, W. (2015). Thinking More Rationally. Cognitive biases and the Joint Military Appreciation Process. Australia: Department of Defence (10 s).

Forsvaret (2013). Manual i krigens folkerett. Oslo: Forsvarets Høgskole, s. 295-303 (9 s.).

Lauder, Matthew (2009). Systemic Operational Design: Freeing Operational Planning from the Shackles of Linearity. Canadian Military Journal Vol 9, No. 4, 2009, s. 41-49 (8 s.).

Libya-utvalget (2018). Evaluering av norsk deltakelse I Libya-operasjonen. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, s. 135-152 (18s.).

Liwång, H, Ericson, M & Bang, M (2014). An examination of the implementation of risk based approaches in military operations. Journal of Military Studies 5(2) s. 1-26 (26 s.).

Ljøterud, S. (2016). Planlegging av fellesoperasjoner. I: Militære fellesoperasjoner – en innføring, redigert av Morten Andersen og Geir Ødegaard. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 413-434 (22 s.).

Marshall, Jeffrey (2011). Managing Assumptions in Planning and Execution. Joint Force Quarterly (JFQ) issue 60, 2011, s. 115-119 (5 s.).

Metz, Steven (1991). Analyzing Strategic and Operational Risk. Military Review, 1991, s. 78 – 80 (3 s.).

NATO (2010). AJP-3.4 (A), Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations. Brussels: NATO Standardization Agency, kap 1, 2 og 3 (41 s.).

NATO (2013) Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive COPD Interim V2.0. Mons: Supreme Headquarters Allied Powers Europe. S. 4-32 – 4-118, 5-1 – 5-19, A-1 – A-5 (110 s.).

NATO (2016). AJP-2 (A), Allied Joint Doctrine for Intelligence, Counter-Intelligence and Security. Brussels: NATO Standardization Agency, kap 2, 3 og 4 (37 s.).

NATO (2018). AJP-3(C), Conduct of Operations (Pre RD). Brussel: NATO, s. 2-1 – 5-8, A-1 – A-A9, C-1 – C-11, D-1 – D-12 (69 s.).

Nord, K & Andersen, M. (2016). «Gjennomføring av fellesoperasjoner». I: Militære fellesoperasjoner – en innføring, redigert av Morten Andersen og Geir Ødegaard. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 435-460 (25 s.).

Perla, P & McGrady, E. (2011). Why Wargaming Works. Naval War College Review. Spring 2006, Vol. 59. No 2 (21 s).

Ravn, B. (2016). «Operations Assessment – vurdering av fremgang og resultater». I: Militære fellesoperasjoner – en innføring, redigert av Morten Andersen og Geir Ødegaard. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 461-473 (13 s.).

Rubel, R. (2006). The Epistemology of War Gaming. Naval War College Review. Spring 2006, Vol. 59. No 2 (21 s).

Rueschoff, J & Dunne, J. (2011). Centers of Gravity from the “Inside Out”. Joint Forces Quarterly 60 (1st Quarter 2011), s. 120 – 125 (5 s.).

Smith, D, Jeter, K & Westgaard, O. (2015). Three Approaches to Center of Gravity Analysis. The Islamic State of Iraq and the Levant. Joint Forces Quarterly 78 (3rd Quarter 2015), s. 129 – 136 (8 s.).

Tanner, J. (1998). Operational Risk Management at the Operational Level of War. USA: Naval War College (17s.).

Vego, M. (2008). Joint Operational Warfare:Theory and Practice. Stockholm: Swedish National Defence College, s. v97 – v136 (39 s.).

Zweibelson, B. (2015). Gravity-free Decision-making. Avoiding Clausewitz’s Strategic Pull. Australia: Department of Defence (42 s).

 

Støttelitteratur (96 sider):

NATO (2010). Functional planning guidance – logistics v.3.1. Brussels: NATO, 43-66 (23 s.).

NATO (2013). Bi-SC, Joint operational guidelines for logistics. Brussels: NATO, s. 1-1 – 3-15 (39 s.).

NATO (2015). Gender Functional Planning Guide. Mons: SHAPE (34 s.).

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell30MinutterA-F Not required Kandidaten kan ikke medbringe hjelpemidler til eksamen
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:30
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Kandidaten kan ikke medbringe hjelpemidler til eksamen
Forfattere: 
Bård Ravn