OPS4101 Militære fellesoperasjoner 1

Emnekode: 
OPS4101
Kursnavn på engelsk: 
Joint Military Operations 1
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Morten Andersen
Ida Maria Oma
Om emnet

Emnet skal gi studentene avanserte kunnskaper om og innsikt i relevante forhold som påvirker planlegging av militære fellesoperasjoner. Følgelig vil emnet vektlegge kritisk analyse av sentrale faktorer som påvirker anvendelsen av militære styrker og virkemidler i rammen av politiske føringer og strategiske mål. Det settes også søkelys på den planleggingsaktiviteten som gjennomføres på operasjonelt nivå – hvilke aktiviteter som inngår i og forhold som påvirker den militære problemløsningen på dette nivået. I dette perspektivet blir også sentrale aspekter omkring operasjonsmiljøet og hvordan fellesfunksjoner understøtter arbeidet med å integrere, synkronisere og styre militære operasjoner behandlet.

Emnet deles inn i tre deltemaer:

  • Del 1 – Militærstrategisk analyse og tenkning omkring anvendelse av militære styrker: Emnets første del (to uker) setter fokus på militære fellesoperasjoner i rammen av politikk, militærstrategi, jus og etikk. Denne delen innledes med en introduksjon av sentrale elementer og faktorer som inngår i en slik teoretisk analyse, og deretter anvendes dette som grunnlag for å analysere ulike NATO-strategier og norsk bruke av militære styrker i og utenfor rammen av NATO. Deretter flyttes fokus til utvikling av militærstrategi og militær problemløsning på strategisk nivå. Dette innledes med en gjennomgang av hovedelementene i den militære problemløsningsmodellen, og hvordan dette påvirker hvordan det strategiske nivået utvikler militære handlingsalternativer (Military Response Options).
  • Del 2 – Militær problemløsning på operasjonelt nivå: Emnets andre del (en uke) retter fokus mot militær problemløsning på operasjonelt nivå, og hvordan dette nivået interagerer og samarbeider med overordnet og underordnet nivå under planprosessen (Collaborative Planning). Det sentrale utgangspunkt vil være en analyse av NATOs doktrine for planlegging av operasjoner (AJP-5), der studentene vil diskutere og problematisere sentrale begreper og delprosesser på veien fra å forstå det operasjonelle oppdraget, til hvilke handlingsalternativer som kan utvikles og velges.
  • Del 3 – Operasjonsmiljøet og dets innvirkning på militære styrkers muligheter og begrensninger: I emnets tredje del (to uker) settes fokuset på dagens og morgensdagens operasjonsmiljø, og hvilke forhold og faktorer (Operational Factors) som påvirker de militære styrkenes muligheter og begrensninger under gjennomføringen av en fellesoperasjon. Dette omfatter historiske studier, i kombinasjon med globale trendanalyser, for å forstå hvordan dagens og morgendagens operasjonsmiljø påvirker militære styrker og militære operasjoner, inkludert ulike perspektiver på statlige og ikke-statlige aktørers motiver og strategier, kulturforståelse, og i rammen av Protection of Civilians – etiske spørsmål og dilemmaer og sivilmilitært samarbeid.

Militære fellesoperasjoner – del 1 bygger videre på emnet Politikk, strategi og militærmakt, og søker å sette studentene i stand til å forstå og kritisk reflektere omkring det operasjonelle nivåets rolle og oppgaver knyttet til utvikling av ulike strategiske mål og handlingsalternativer for bruk av militære styrker. Emnet gir også studentene det teoretiske og analytiske grunnlaget for gjennomføringen av det etterfølgende praktiske innrettede emnet Militære fellesoperasjoner – del 2.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter endt emne kan studenten:

  1. analysere og vurdere operasjonsmiljøets påvirkning på planlegging, ledelse og gjennomføring av fellesoperasjoner.
  2. analysere og kritisk vurdere militære styrkers rolle og prinsipielle anvendelse i fellesoperasjoner, herunder samspillet med andre aktører.

 

Ferdighetheter:

Etter endt emne kan studenten:

  1. analysere militærstrategiske valg (militærstrategi), operasjonskonsepter og gjeldende doktriner innenfor militære fellesoperasjoner.
  2. analysere og forholde seg kritisk til teoretisk og praktisk militær problemløsning.

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne kan studenten:

  1. analysere og kritisk reflektere omkring hvordan forhold som politikk, militærstrategi, rettslige rammer og etikk påvirker planlegging, ledelse og gjennomføring av fellesoperasjoner.
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Totalt antall sider (anvist) pensum er 650 sider.

 

Berntsen, T. A. og Tyreid, T. (2016). Etikk og militære operasjoner. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 105-125 (21 s.).

Byman, Daniel & Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion: American Foreign Policy and the Limits of Military Might. Cambridge: Cambridge University Press, s. 152-174.

Christensen, M.M. (2017).Navigation i ukendt farvand. Kultur som operativt værktøj. København: Forsvarsakademiet (25 s.).

Christensen, M.M., Haugegaard, R. Linnet, P.M. (2014). War amongst the people and the absent enemy: towards a cultural paradigm shift? København: Royal Danish Defence College (12 s.).

Cook, M. L. (2015). The Role of the Military in the Decision to Use Armed Force. I J.T. Johnson & F. Patterson (Red.), The Ashgate Research Companion to Military Ethics. Burlington: Ashgate, s.49-56 (8 s.).

Dupont, A. (2003). Intelligence for the twenty-first century. Intelligence and national security, 18(4), s. 15-39 (24 s.).

Ekhaugen, L. og Hansen, B. T. (2016). Comprehensive Approach – NATOs tilnærming. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 127-139 (13 s.).

Erichsen, O.P., Kvarving, L. (2016). Kultur og gender i fellesoperasjoner. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære Fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt forlag, s. XX (12 s.).

Forsvaret (2013). Manual i krigens folkerett. Oslo: Forsvarets høgskole, s. 27-45 og 295-303 (26 s.).

Forsvarets forskningsinstitutt (2010). Trender i militære operasjoner. Kjeller: FFI, s. 7-67 (60 s.).

Forsvarets forskningsinstitutt (2012). Fremtidens landmakt – veivalg mot en fremtidig norsk landmakt i balanse. Kjeller: FFI, s. 19-27 (7 s.).

Gjørv, J. og Gjørv G. H. (2016). CIMIC. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 329-344 (16 s.).

Hazelton, Jacqueline L. (2017). The “Hearts and Minds” Fallacy: Violence, Coercion, and Success in Counterinsurgency Warfare, International Security, 42(1), s. 80-113.

Johansen, S. R. og Staib, J. T. (2016). Operasjonell rett. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 475-504 (30 s.).

Mandel, Robert. (2007). Defining Postwar Victory, i Angstrom, Jan & Duyvesteyn, Isabelle (Red), Understanding Victory and Defeat in Contemporary War. London: Routledge, s. 13-45.

NATO (2013). AJP-3.4.9 (Edition A, version 1), Allied Joint Doctrine for Civil-military Cooperation. Brussel: NATO, Chapter 2 (6 s.).

NATO (2013). Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive (COPD Interim V2.0). Brussels: NATO, s. 1-1 – 1-17, 2-2 – 2-10, 3-8 – 3-49 (64 s.).

NATO (2016). AJP-01(E), Allied Joint Doctrine (RD 1). Brussel: NATO, pkt 2.7-2.12 (2 s.).

NATO (2016). Policy for the Protection of Civilians. Brussel: Private Office of the Secretary General (7s.).

NATO (2017). BI-Strategic Command Directive 040-001: Integrating UNSCR 1325 and Gender Perspective into the NATO Command Structure. Brussel: NATO (16 s.).

NATO (201X). AJP-3 (C). Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations – Edition C Version 1. Brussels: NATO, s. 1-1 – 1-45 og D-1 – D-12 (55 s.).

NATO (201X). AJP-5 (A), Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations (Edition A Version 1). Brussels, NATO, s. 1-1 – 4-37, A-1 – B-14 (70 s.).

Norheim-Martinsen, P., Nyhamar, T. (2015). International Military Operations in the 21st Century:Global trends and the future of intervention. Abigdon: Reutledge, s.1-37, 91-92 og 215-230 (54 s.).

Oudraat, C. J. (2013). Postscript: UNSCR 1325- Conundrums and Opportunities. InternationalInteractions, 39:614-621. ISSN: 0305-0629 print/1547-7444 online. DOI: 10.1080/03050629.2013.805328 (7 s.).

Pearson, W. and Winterbotham, E. (2017). Women, Gender and Daesh Radicalisation. The RUSI Journal, 162:3, 60-72 (12 s.).

UK Development; Concept and Doctrine Centre (2011). Decision-Making and Problem Solving: Human and Organisational Factors (Joint Doctrine Note 3/11).Shrivenham, Swindon: UK Ministry of Defence, s. 1-1 – B-2, (37 s.).

Wilner, Alex S. (2011). Deterring the Undeterrable: Coercion, Denial, and Delegitimization in Counterterrorism. Journal of Strategic Studies, 34(1), s. 3-37.

 

Støttelitteratur:

 

 

Andersen, M. (2016). Hva er fellesoperasjoner. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militærefellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 21-28 (8 s.).

Andersen, M. og Johansen, H. (2016). Kommandostrukturen og det operasjonelle nivå. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 43-56 (14 s.).

Andersen, M. og Ydstebø P. (2016). Hva er operasjonskunst. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 29-41 (13 s.).

Andersen, Morten (201X). Lesehefte: Militær operasjonsplanlegging - tanker omkring militærbeslutningsfatning.

Beaumont, R. A. (1993). Joint military operations: A short history. Westport: Greenwoood Press, s. 148-155 og 172-174 (10 s.).

Citino, Robert M. (2004), Blitzkrieg to Desert Storm – The Evolution of Operational Warfare. Kansas: University Press, s. 275-290. (15 s.).

Coon, Robert C. and Pierce, William G. (2007). Understanding the Link between Center of Gravity and the Mission Accomplishment. Military Review, May-June 2007. (8 s.).

Duffey, T. (2000). Cultural issues in contemporary peacekeeping. International Peacekeeping, 7(1), 142-168. doi: 10.1080/13533310008413823 (28 s.).

Echevarria, Antulio J. (2003). Clausewitz’s Center of Gravity – It’s Not What We Thought. Naval War College Review, Winter 2003, Vol L VI, No. 1. (11 s.).

Eikmeier, Dale (2004). Center of Gravity Analysis. Military Review, July-August 2004. (4 s.).

Eikmeier, Dale (2016). Let’s Fix the Center of Gravity Concept. Joint Forces Quarterly 83 (4th Quarter,October 2016). (5 s.).

Fautua, D. (2000). The paradox of joint culture. Joint Force Quarterly, 26(3), s. 81-86 (6 s.).

Forsvaret (2013). Etterretningsdoktrinen. Oslo: Forsvaret, side 5-35 (30 s.).

Forsvarets forskningsinstitutt (2015). Globale trender mot 2040 – implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans. Kjeller: FFI, s. 12-57 og 132-156 (69 s.).

Forsvarets stabsskole (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Oslo: Forsvarets stabsskole,kap. 5 (68 s.) og punktene 02001-02047 (14 s.).

Forsvarets stabsskole (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Oslo: Forsvarets stabsskole,punktene 05188-05193 (3 s.).

Fournier, S. (2009). NATO military interventions abroad: How ROE’s are adopted and jurisdictionalrights negotiated. I S. Manacorda & A. Nieto (Red.), Criminal Law Between War and Peace:Justice and Cooperation in Criminal Matters. Cuenca: Universidad de Castilla-La-mancha, s. 113-122 (10 s.).

Fuglset, A. (2013). Genderperspektiv i operasjonsplanlegging og stabsarbeid. I A. Schjølset (Red.), Gender i Forsvaret – fra teori til praksis. Oslo: Abstrakt forlag, s. 149-170 (22 s.).

Handel, M. I. (1990). Intelligence and military operations. Intelligence and national security, 5(2), s.1-95 (95 s.).

Hatlebrekke, K. A. & Smith, M. L. R. (2010). Towards a new theory of intelligence failure? The impact of cognitive closure and discourse failure. Intelligence and national security, 25(2), s. 147-182 (35 s.).

Heier, T. (2009). Sivil-militær samordning i Afghanistan – et militært stebarn? Norsk militærttidsskrift, 179(1), (7 s.).

Homan, K. (2008). The military and human security. Security and Human Rights, 2008 no. 1 (9 s.).

Kelly, J. & Brennan, M. J. (2010). The Leavenworth Heresy and the perversion of operational art.Joint Force Quartely (56), s. 109-116 (8 s.).

Krieger, Mark P. (2007). We the People Are Not the Center of Gravity in an Insurgency. MilitaryReview, July-August 2007. (5 s.).

Luttwak, E. N. (1987). Strategy: The logic of war and peace. Cambridge: Belknap, kapittel 6 og 7 (30s.).

NATO (2003). MC 362/1, NATO Rules of engagement, Brussels, s. 2-10 (9 s.).

NATO (2009). Multiple Future Project – Navigating towards 2030. Brussel: NATO (60 s.).

NATO (2013). AJP-3.4.9 (Edition A, version 1), Allied Joint Doctrine for Civil-military Cooperation.Brussel: NATO, Chapter 3, 4 and 6 (24 s.).

NATO (2015). AJP 3.4.5. Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Stabilization andReconstruction, Annex E – The Role of Women in Peace and Security. Brussel: NATO (3 s.).

NATO (2015). AJP-3.4.5 (A), Allied joint doctrine for the military contribution to stabilization and reconstruction. Brussels: NATO Standardization Office.

NATO (2015). Gender Functional Planning Guide. Mons: SHAPE (s. 34).

NATO (2015). Military Guidelines for the Prevention of, and Response to, Conflict-related Sexual andGender-based Violence. EAPC. (10 s.).

NATO (2016), NATO Building Integrity Policy, hentet 25. nov 2016 fra http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_135626.htm?selectedLoca... (4s.).

NATO (2017). AJP-01(E), Allied Joint Doctrine. Brussel: NATO, kapittel 1-5 (62 s.).

NATO (2018). AJP-3(C), Conduct of Operations (Pre RD). Brussel: NATO, kapittel 1-5 (96 s.).

NATO (2018). AJP-3(C). Conduct of Operations (Pre RD), Brussels: NATO, s. 1-9 – 1-12 (3 s.)

Schadlow, Nadia and Richard A. Laquement (2009). Winning Wars, not just Battles: Expanding theMilitary Proefession to Incorportate Stability Operations. I S. C. Nielsen & D. M. Snider (Red.),American Civil-Military Relations: The Soldier and the State in a New Era. Baltimore, MD:Johns Hopkins University Press. (20 s.).

Vego, M. N. (2008). «Major joint/combined operations». Joint Force Quartely, 48(1), s. 1-10 (10 s.).