OPS2301 Sjømilitære operasjoner og taktikk

Emnekode: 
OPS2301
Kursnavn på engelsk: 
Naval Operations and Tactics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Steffen Berge Øverland
Om emnet

Hensikten med emnet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i maritim krigføring på taktisk nivå.

Faglig innhold:

 • Marinen og Kystvaktens fartøyer, herunder våpen, sensorer, styrker og svakheter.
 • Nato og nasjonal kommandoorganisasjon, herunder hovedkvarter struktur.
 • (J- struktur), dessuten type, task og warfare struktur. Introduksjon til NATO publikasjonsstruktur (AJP, ATP, ACP, AXP mv), med hovedvekt på ATP-1 vol I
 • Maritime operasjoner på taktisk nivå, herunder også maritime luftoperasjoner og ubåtoperasjoner.
 • De maritime krigføringsområdene, AAW, ASUW, ASW, MW og EW herunder
  • AAW; lufttrussel og de fire prinsipper, grunnleggende begreper og eksterne prosedyrer, ASMD
  • ASuW; overflatetrusselen og de fire fasene, grunnleggende begreper og eksterne prosedyrer, OTHT
  • ASW; utfordringer med ubåt som motstander, grunnleggende begreper og eksterne prosedyrer
 • Bildebygging, prosedyrer og rapportering.
 • Maritime Interdiction Operations (MIO), bestemmelser for bording i Sjøforsvaret og bordingsoperasjoner generelt.  
 • OPGEN/OPTASK samt andre meldinger som er relevante for maritime operasjoner.
 • Kunne lese og forstå en øvelsesordre for en større felles/ maritim øvelse (Cold Response eller lignende).
 • Støttefunksjoner rundt den operative driften, samt logistikk i operasjoner.
 • Få trening i å skrive, lese og presentere Tabords eks Casex, Adex og Tacex
 • Elektronisk krigføring, herunder radar EK og sambands EK.
 • Aktuelle kodeord fra APP7
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kandidaten:

 • kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserenes rolle
 • grunnleggende kunnskap om det ordreverk, både nasjonalt og i NATO, som Sjøforsvarets offiserer må forholde seg til
 • grunnleggende kunnskap om maritim krigføring på taktisk nivå
 • kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle
 • grunnleggende kunnskaper om militærmaktens muligheter og begrensninger, inkludert legale og politiske hensyn, i fred, krise og krig, med vekt på Sjøforsvarets funksjon
 • kunnskap til å oppdatere sin kunnskap om operativ marineoffisersrollen, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, nytenking og innovasjon innenfor maritime fag og militær anvendelser av fagområdet, samt kan oppdatere sin kunnskap om den teknologiske utviklingen innen den sjømilitære stridsarenaen  
 • kunnskap innen sjømilitære emner for å kunne gå inn i operative stillinger ombord

Ferdigheter

Etter endt emne kan kandidaten:

 • lese og forstå operative dokumenter, herunder OPORDERS, OPGEN, OPTASK og TABORDS
 • bidra med å planlegge maritime operasjoner og presentere sine planer med korrekt bruk av sjømilitære begreper
 • kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og militære operasjoner
 • anvende relevante sjømilitære faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer for å bekle operativ stilling i henhold til generalrullen under landligge, gange i sjøen, klart skip og angrepslaget om bord på Sjøforsvarets fartøy.
 • anvende faglig kunnskap og arbeide både selvstendig og i team
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i fartøy, besetning, vær og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten
 • anvende kunnskap om og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse operative, teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor operativ ledelse om bord og begrunne sine valg
 • anvende relevante faglige verktøy, teknikker og taktikker i fysisk og psykisk krevende operasjoner  

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har tilstrekkelige forkunnskaper for å kunne gjennomføre bransjerettede spesialkurs og Langkurs Maritime Operasjoner
 • har utviklet analytiske egenskaper og kan bidra metodisk i planprosesser knyttet til maritime operasjoner
 • kan delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis
 • kan formidle nautisk og operativ kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser for den operative anvendelsen av fartøyet
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kan bidra til nytenkning, innovasjon, materiell, taktikkutvikling og nye systemer gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige produkter, taktikker og/eller løsninger som er nyttig for Forsvaret
Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen vil bestå av klasseromsundervisning, selvstudier, oppgaveløsninger, praktiske oppgaver og øvelser samt seilas om bord i marinens fartøyer. Der det er mulig og naturlig skal deler av undervisningen gjennomføres på engelsk for å gi elevene mulighet til å praktisere dette i størst mulig grad. Sjøkrigsskolen vil legge til rette for at kadettene kan anvende kunnskap fra faget under kveldsseilaser/ helgeseilaser/ øvelser med skolefartøy eller marinefartøy samt andre øvelser i navigasjonsutdanningen herunder spesielt navigasjonsøvelse MPN 6.

Organisering og koordinering

Emnet bygger på den undervisning kadettene har fått i emnene Sjømaktens grunnlag og Militær problemløsning i sem II. Emnet undervises i 5-6 uker. I noen timer er det behov å hente inn spesialister innenfor krigføringsområdet. Dette koordineres med Marinens krigføringssenter(MKS).

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Forelesninger, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med publikasjoner, besvarelser av oppgaver
Pensum

  Forskrift om fremmede statsfartøyer. (1997). Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer (FOR-1997-05-02-396). Hentet fra https://lovdata.no/forskrift/1997-05-02-396 

  Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann (FOR-2018-12-20-2056). Hentet fra https://lovdata.no/forskrift/2018-12-20-2056 

  Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. (2015). Bergen: Sjøforsvarsstaben.

  Forsvarets fellesoperative doktrine. (2014). Oslo: Forsvarsstaben. 

  Håndbok for taktisk maritim planlegging. (2013). Bergen: Taktikksenteret.

  Kystvaktloven. (1997). Lov om kystvakten (LOV-1997-06-13-42). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1997-06-13-42 

  Utvalgte deler av ATP 1 vol 1(G)

  Utvalgte kodeord fra APP -7

  Bestemmelser for bording i Sjøforsvaret STP 035(A)

  MC 362/1 Nato Rules of Engagement.

  Utvalgte deler av AXP 1, AXP 2, STP 50, ATP-31, ATP-28, APP-11

  PPT fra leksjoner med gradering t.o.m. begrenset

  Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
  Oppmøte til undervisning Required
  Veiledningssamtaler Required
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
  Antall arbeidskrav:
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Required
  Kommentar:
  Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
  Antall arbeidskrav:
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Required
  Kommentar:
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F100Not requiredKrav til å bestå eksamen er 60 % korrekt besvarelse iht tabell nedenfor: A 100 - 92 % B 91 - 84 % C 83 - 76 % D 75 - 68 % E 67 - 60 % F < 60 %
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:4
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:100
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Krav til å bestå eksamen er 60 % korrekt besvarelse iht tabell nedenfor: A 100 - 92 % B 91 - 84 % C 83 - 76 % D 75 - 68 % E 67 - 60 % F < 60 %
  Hjelpemidler:
  Forfattere: 
  Steffen Berge Øverland
  Håkon Lindberg