OPS2202 Taktisk samvirke

Emnekode: 
OPS2202
Kursnavn på engelsk: 
Combined Arms
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Eirik Thobiassen
Om emnet

Dette emnet skal gjøre kadetten i stand til å planlegge og lede gjennomføring av militære operasjoner på taktisk nivå i rammen av høyintensitetskrigføring. Det tar utgangspunkt i definisjonen av taktikk som kunsten og vitenskapen i bruken av militære styrker for å vinne trefningen. Taktisk samvirke, på engelsk kalt combined arms, vektlegger å skape dilemma for motstanderen. Emnet fokuserer derfor på å utvikle fire ferdigheter hos kadetten: analyse, beslutningstaking, kommunikasjon og troppeføring – for å identifisere og løse taktiske problemer.

 

Taktikk omhandler det som skjer i forbindelse med (før, under og etter) trefningen. Dette krever et bevisst resonnement og offiseren skal utvikle evne til analytisk problemløsning. I rammen av taktikk handler dette om å analysere en situasjon for å identifisere og beskrive et taktisk problem. Analysen gjennomføres primært ut ifra oppdragsvariablene - faktorene OLFETSR (Oppdrag, Lende, Fienden, Egne, Tid, Sivile og Risiko) - introdusert i MILM1201 med fordypning i MILM1202.

 

Stridens natur og dynamikk på taktisk nivå krever at offiseren må ta hurtige beslutninger, og manøverorientert tilnærming innebærer et høyere beslutnings- og operasjonstempo relativt til fienden. Hurtig beslutningstaking medfører derimot en risiko for å tenke intuitivt fremfor analytisk, og derigjennom medføre en rekke beslutningsfeller. Emnet sikter på å gjøre kadetten i stand til å bevisst kunne aktivisere en analytisk tankeprosess for å motvirke bias og beslutningsfeller.

Offiseren skal kommunisere beslutningene sine på en tydelig måte, og siden strid er preget av fysisk anstrengelse, redsel og friksjon, må denne kommunikasjonen oppfattes som troverdig av mottakere. Troppeføreren kommuniserer sine ordre og planer i hovedsak ansikt til ansikt eller over radio (på nett). Begge måtene å formidle informasjon på krever kjennskap til et militært språk og format. Kommunikasjon av beslutninger, enten på et ordremøte eller under operasjonen, må dermed være en bevisst handling hvor også måten beslutninger kommuniseres på er gjennomtenkt.

Troppeføring omhandler alt det offiseren gjør rundt gjennomføring av operasjoner, det være seg forberedelser, planlegging og oppdragsløsning. Sentralt i dette er å føre sin avdeling i strid - stridsledelse. Essensen i stridsledelse dreier seg om to forhold - å se at de beslutninger som er kommunisert blir gjennomført slik det var tenkt, og justere og tilpasse egne planer etter det faktiske situasjonen. Siden krig er en menneskelig aktivitet som utkjempes mellom to viljer i omgivelser preget av friksjon, tvetydighet, tilfeldigheter, frykt og utmattelse så er det viktig for kadetten å oppleve krigens faktiske realiteter og påkjenninger på egen kropp som grunnlag for å ta relevante og realistiske beslutninger tilpasset den aktuelle situasjonen. Like mye som vi ønsker å vinne trefningen, så vil også motstanderen søke det samme. Forutsetningene som ligger til grunn for planen kan derfor endre seg så mye at planen må justeres eller endres som følge av fiendens handlinger. Evnen til å identifisere endrede forutsetninger og iverksette effektive tiltak vil trenes i løpet av emnets varighet.

Emnet bygger på kadettenes grunnlag fra tidligere semestre, blant annet innen militær plan- og beslutningsprosess (PBP) fra MILM1202, og manøvertenkning, militær teori og landmaktens doktrinelle grunnlag fra MILM1201. Emnet vil legge vekt på taktikkens kunst, som handler om kontekst, diskusjon, kreativitet og variasjon.

 

Offisersutviklingen ivaretas gjennom økt forståelse for offiserens rolle som troppefører og de krav som stilles til ledelse i forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjoner i rammen av høyintensitetskrigføring. Kadettenes ledelse- og lederutvikling vil fokusere på å utforske, identifisere og utvikle egen påvirkningskraft og evne til å skape oppslutning som militær leder, ved først å utforske sentrale forhold som kan forklare en leders påvirkningskraft for deretter å utvikle egne ferdigheter til å skape oppslutning for sine beslutninger. Dette gjøres ved å etablere læringsprosjekt (LP 5) som vil videreføres og avsluttes i et senere emne.

 

Militær trening er gjennomgående i emnets varighet og har to fokusområder. I kontekst av militær oppdragsløsning, så skal orientering og marsjtrening kombineres med beslutningstrening under fysisk belastning og tidspress, for å gi et bilde av hva som kan kreves av offiseren. Dette skal danne grunnlag for utvikling av egne treningsplaner.

Engelsk skal bidra til at kadettene kan kommunisere klart og tydelig på engelsk gitt at dette er offisielt språk i NATO. Det vil fokuseres på bruk av korrekt språk og bruk av militære begreper.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • forklare hvordan ulike innsatsmidler kan anvendes for oppnå taktisk samvirke og hva dette innebærer i egen planlegging og gjennomføring av militære operasjoner
 • forklare hva som utgjør feltfunksjonene, og hva som inngår i disse
 • forklare forskjellige stridsformer i landoperasjoner
 • har grunnleggende forståelse for sentrale forhold som kan forklare en leders påvirkningskraft og evne til å skape oppslutning

 

Ferdigheter

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • anvende militær (analytisk) problemløsningsmetode, herunder plan- og beslutningsprosess (PBP)
 • fatte raske beslutninger med bevissthet om egne bias
 • kommunisere tydelig og troverdig ved hjelp av militære formater og standardiserte begreper, herunder fem-punkts ordre
 • identifisere og utvikle egen påvirkningskraft og evne til å skape oppslutning som militær leder
 • forstå manøverkrigføring og anvende kunnskapen til å planlegge og gjennomføre offensive og defensive operasjoner
 • anvende ulike innsatsmidler til å oppnå taktisk samvirke
 • løse taktiske problemer i forskjellige stridsformer i landoperasjoner

 

Generell kompetanse

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • gjenkjenne og identifisere taktiske problemer som grunnlag for å fatte beslutninger og formidle disse på en overbevisende måte
 • identifisere nye, ulike og dynamiske taktiske problemer i høyintensitetsoperasjoner 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet legger vekt på å tilføre kunnskaper og ferdigheter for å utvikle evnen til analytisk problemløsning. Gjennom fremlegging og diskusjon av taktiske løsninger så skal dette bidra til å tilføre kadettene relevant militær erfaring. Det skal også bidra til utviklingen av selv-læring hos kadetten for å styrke profesjonell militær utdanning (PME) etter endt Krigsskole.

Emnet anvender en kombinasjon av egenstudier, forelesninger, seminarer og en rekke praktiske instruksjonsmetoder. Sistnevnte inkluderer taktiske beslutningsspill (TDG), modellbordøvelser (STEX), taktisk ledertrener (simulator), taktisk øvelse uten tropp (TØUT) og feltøvelser. De ulike instruksjonsmetodene benyttes som grunnlag for å belyse og diskutere taktikk i militære operasjoner. Krigsspill og simulering brukes for å utprøve og gi tilbakemelding på ulike løsninger på taktiske problem. Feltøvelser brukes til å øve beslutningstrening og stridsledelse under oppdragsløsning i relevant og realistisk kontekst.

For å synliggjøre tankeprosessen til kadettene vektlegges argumentasjon ut ifra oppdragsvariablene (OLFETSR) under hver metode. Synliggjøringen skjer ved hjelp av argumentasjonsmodeller (fra PBP: fakta-vurdering-slutning) og tydeliggjøres gjennom muntlig og skriftlig formulering. Kadetter med føringsroller på praksisarenaer vil dele tanker om egne beslutninger under oppdragsløsning. Ordremøter kan ved enkelte anledninger filmes for at kadetten skal kunne se seg selv fra mottakers perspektiv

I løpet av emnets varighet vil størrelsen på enhetene som brukes i operasjoner gå fra tropp til bataljon, slik at kompleksiteten øker gradvis og flere verktøy for taktisk samvirke blir tilgjengelig. Fienden, som blir simulert av kadetter, vil gå fra å være skriptet til å bli tillatt fritt spillerom. Ved enkelte øvelser vil kommandospråket kunne være engelsk.

Emnet deles inn i 6 deler: Taktikk; manøverkrig; taktisk samvirke; offensive operasjoner; defensive operasjoner; og troppeføring.

Læringsprosjekt

Militært lederskap og lederutvikling (MLLU) er gjennomgående i bachelorprogrammet dette emnet er en del av. I emnet jobber kadettene med tilhørende læringsprosjekt som avsluttes med et skriftlig arbeid som leveres inn. Innleverte læringsprosjekter inngår som arbeidskrav i emnene LED3201 Offiseren og ING3205 Ingeniøroffiseren.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger

 

 

Pensum

Pensum

 • Boe, O., Kjørstad, O. & Werner-Hagen, K. (2012). Løytnanten og Krigen: Operativt Lederskap i Strid. Bergen: Fagbokforlaget.
 • British Army Director General Leadership (2014). Developing Leaders: A British Army Guide. Camberley, UK: The Royal Military Academy Sandhurst. [Online]. Available from: www.ceptm.iue.edu.ar/pdf/ADR002383-developingLeaders.pdf Chapter 4, appendix 3 and 4
 • Clausewitz, C. von (1989). On War. First paperback printing. Michael Eliot Howard & Peter Paret (eds.). Princeton, N.J: Princeton University Press.
 • Condell, B. & Zabecki, D.T. (red.) (2001) On the German Art of War - Truppenführung: German Army Manual for Unit Command in World War II. Mechanicsburg, Pennsylvania: Stackpole Books.
 • van Creveld, M. (2017) Tactics. Encyclopedia Britannica [online]. Available from: https://www.britannica.com/topic/tactics
 • Diesen, S. (1994). Innføring i generell taktikk og strategi for Krigsskolen. Oslo: Krigsskolen.
 • Diesen, S. (1997). Manøverkrigføring: Kjerne og Konsekvenser. NMT 1997 (11). p.4-12
 • Doughty, R. A. (1977) The Art and Science of Tactics. Parameters. VII (3), 39–45. Available from: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a511602.pdf
 • Hebditch, D. (2017). Planning, Fast and Slow: or how to make military planning work for you. Australian Army, Cove.org.au. [online]. Available from: MAJ-Hebditch-Planning-Fast-and-Slow.pdf (army.gov.au)
 • Heuser, B. (2016) ‘Theory and Practice, Art and Science in Warfare: An Etymological Note’, in War, Strategy and History. Essays in Honour of Professor Robert O’Neill. ANU Press. pp. 179–196. [online]. Available from:  http://www.jstor.org/stable/j.ctt1dgn5sf.17
 • Grossman, D. A. (1993) Defeating the Enemy's Will: The Psychological Foundations of Maneuver Warfare i Hooker R. D. (red.) Maneuver Warfare - An Anthology. California: Presidio Press. s.142-189
 • Kahneman, D. & Klein, G. (2009) Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. American Psychologist. [Online] 64 (6), 515–526. Available from: https://www.fs.fed.us/rmrs/sites/default/files/Kahneman2009_Conditionsfo... MILM1202
 • Kiszely, J. (1998) The meaning of manoeuvre. The RUSI Journal. 143 (6), 36–40.
 • Krulak, G. C. C. (1999a) Cultivating Intuitive Decision-making. Marine Corps Gazette. 83 (5). Available from: Cultivating Intuitive Decisionmaking - MCA (mca-marines.org)
 • Leonhard, R. R. (1994). The Art of Maneuver: Maneuver Warfare Theory and Airland Battle. California: Presidio Press. s.91-111
 • Leonhard, R. R. (1998). The Principles of War for the Information Age. California: Presidio Press. Ss 80-93
 • Leonhard, R. R. (1998). The Principles of War for the Information Age. California: Presidio Press. Ss 53-79
 • Lind, W. S. (1985) Maneuver Warfare Handbook. Westview special studies in military affairs. Boulder, Colorado: Westview Press. Kap 1-3
 • Ministry of Defence  (2011). Joint Doctrine Note 3/11 Decision-Making and Problem Solving: Human and Organisational Factors. Shrivenham, UK: Development, Concept and Doctrine Centre (DCDC). [Online]. Available from: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121019145030/http://www.mod... Chapter 2
 • Picart, M. J. A. (1991) Expert Warfighters with Battlefield Vision. Military Review. LXXI (5), 51–60.
 • Reinwald, M. B. R. (2000) Tactical Intuition. Military Review. LXXXX (5), 79–88.
 • Rommel, E. (2006). Infantry Attacks. Greenhill Books: London. Kap 8-9
 • Swift, E. (1922) The Development of the Applicatory Method of Military Instruction. The Military Engineer. 14 (73), 30–32.
 • Van Riper, P. K. & Hoffman, F. G. (1998). Pursuing the Real Revolution in Military Affairs: Exploiting Knowledge-Based Warfare. National Security Studies Quarterly. 4 (3) (Summer 1998).
 • Vego, M. (2007). Clausewitz's Schwerpunkt: Mistranslated from German - Misunderstood in English. Military Review. LXXXVII (1). 101-109. MilitaryReview_20070228_art014.pdf (army.mil)
 • Wade, N. & Larsen, Dr. C. E. (2018) SUTS 2: The Small Unit Tactics SMARTbook, 2nd ed. (w/change 1). The Lightning Press.
 • Hærens Våpenskole (2017) Håndbok for plan- og beslutningsprosess Hefte 2 Kompani og eskadron. Rena.
 • Forsvarets Stabsskole et al. (2004) Forsvarets Doktrine for Landoperasjoner. Lt. Col. Helge Forberg (ed.). Oslo, Norway: Forsvarsstaben. [online]. Available from: http://hdl.handle.net/11250/197156
 • Forsvarets Stabsskole (2007) Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo, Norway: Forsvarsstaben. [online]. Available from: http://hdl.handle.net/11250/99256
 • USMC & Schmitt, M. J. F. (1989) FMFM-1 Warfighting. Gen. Alfred M. Gray (ed.). Washington, D.C.: Headquarters United States Marine Corps. [online]. Available from: https://www.clausewitz.com/readings/Warfit1.htm
 • FM 3-90 (2001), Appendix B Tactical Mission Tasks
 • ATP 3-90.1 Armor and Mechanized Infatntry Company Team
 • Mekanisert infanteribataljon i felt (2016 Utkast)
 • Handbok for militære operasjoner i urbant terreng (2017), Kap 2 (18sider), vedl 1 37s, vedlgg 2 (5 sider)
 • Matthews, Matt. M. (2006). Operation AL FAJR: A study in Army and Marine Corps Joint Operations. Fort Leavenworth, Kansas: Combat Studies Institute Press. (Rapport fra Fallujah) 26 sider.  
 • ATP 3-21.10 Infantry Rifle Company (2018)
 • FR 8-16 Observasjon og ildledelse, Hefte 1 lldstøttegrunnlaget
 • Håndbok Stormingeniørtroppen
 • ATP 3-01.8 Techniques for Combined Arms for Air Defense Kap 1
 • Infanteriinspektoratet (1990). FR 6-1-4 Infanteribataljonen i felt, Hefte 4, Angrepsstrid. Oslo: Infanteriinspektøren (s 16). (1s).
 • Infanteriinspektoratet (1990). FR 6-1-4 Infanteribataljonen i felt, Hefte 5, Forsvarsstrid. Oslo: Infanteriinspektøren (pkt. 24-29). (1s).
 • Skyte- og vinterskolen for Infanteriet (1994). FR 6-4-2 Geværkompaniet i felt, Hefte 2, Angrepsstrid. Terningmoen: Infanteriinspektøren (pkt. 16). (1s).
 • Skyte- og vinterskolen for Infanteriet (1994). FR 6-4-2 Geværkompaniet i felt, Hefte 3, Forsvarsstrid. Terningmoen: Infanteriinspektøren (pkt. 71-84, 104-115). (4s).
 • Skyte- og vinterskolen for Infanteriet (1994). FR 6-4-2 Geværkompaniet i felt, Hefte 4, Oppholdende strid. Terningmoen: Infanteriinspektøren (pkt. 1-3, 10, 18-55, 59-72). (20s).
 • United States Army Training and Doctrine Command (2011). ATTP (Army Tactics, Techniques and Procedures) 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban Terrain. Washington, DC: Headquarters, Department of the Army
 • Hærens våpenskole (2020). Håndbok i taktikk (Inkludert Vedlegg C Definisjoner). (70s).

Støttelitteratur

 • Damian, F. (2008) The Road to FMFM1: The United States Marine Corps and Maneuver Warfare Doctrine, 1979-1989. Master of Arts thesis. Manhattan, Kansas: Kansas State University. [online]. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.498.5456&rep=re...
 • Gudmundson, B. I. (1993). 'Maneuver Warfare: The German Tradition', in Hooker, R. D. (ed.) Maneuver Warfare - An Anthology. Novato: Presidio Press. p.273-293
 • Haidt, Jonathan (2006). 'The Divided Self' in The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. NY: Basic Books. [online]. https://www.happinesshypothesis.com/happiness-hypothesis-ch1.pdf
 • Owen, W. F. (2012) The operational level of war does not exist. The Journal of Military
 • Hærens Våpenskole (2017) Håndbok for plan- og beslutningsprosess Hefte 1.  Rena.
 • QinetiQ (2007). Deception - A Guide to Exploiting the Psychological Basis of Deception in Military Planning. UK.
 • Sheffield, G. (2010) ‘Doctrine and Command in the British Army: A Historical Overview’, in Army Doctrine Publication: Operations. British Ministry of Defence. Section E.
 • White, C. E. (1989) The enlightened soldier: Scharnhorst and the Militärische Gesellschaft in
 • Hansen & Løvland (2000). Taktikk: Stridsdriller eller tenking. NMT 2000(2). p.40-46
 • Forsvarets Stabsskole et al. (2000) Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo, Norway: Forsvarets overkommando. [online]. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2381754
 • Forsvarets Stabsskole et al. (2000) Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo, Norway: Forsvarets overkommando. [online]. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2381754
 • Forsvarets Stabsskole et al. (2019) Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo, Norway: Forsvarsstaben. [online]. Available from: http://hdl.handle.net/11250/224031
 • USMC (1991) MCDP 1-3 Tactics. Washington, D.C.: Headquarters United States Marine Corps. [online]. Available from: https://ia801803.us.archive.org/32/items/tactics00unse_0/tactics00unse_0...
 • Owen, W. F. (2008) The Manoeuvre Warfare Fraud. The RUSI Journal. [Online] 153 (4), 62–67.
 • Wyly, C. M. D. (1993) ‘Teaching Maneuver Warfare’, in Richard D. Hooker (ed.) Maneuver warfare: an anthology. Novato, CA: Presidio Press. p.248-269.
 • Schmitt, J. F. (1994) Mastering tactics: a tactical decision game workbook. Quantico, Va.: Marine Corps Association.
 • Kahneman, D. (2012) Thinking, fast and slow. London: Penguin Books. Kap 1-3, 5
 • Boyd, J. (1976) Patterns of Conflict. [online]. Available from: Patterns+of+Conflict_Dec+1986.pdf (squarespace.com)
 • STANAG 2287
 • Stabshåndbok for Hæren, Plan- og Beslutningsprosessen.
 • Håndbok for plan og beslutningsprosess - hefte 1 Bataljon. 46 sider. 
 • FR 6-21 Infanterioffiseren Felt
 • UD 7,62 Strakarmsløsninger i felt
 • Antal, J. (1995). Infantry Combat: The Rifle Platoon: An Interactive Exercise in Small-Unit Tactics and Leadership. US: Presidio Press
 • Duffers drift
 • Hærens våpenskole (2020). Håndbok i ildledelse. (28s).
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell -A-F Not required Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: Ingen
Forfattere: 
Eirik Thobiassen