OPG5101 Masteroppgave

Emnekode: 
OPG5101
Kursnavn på engelsk: 
Master's Thesis
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
30
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Masteroppgaven i militære studier er et selvstendig forskningsarbeid som skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering. Som fagfelt har militære studier en tydelig interdisiplinær forankring og derav en fler- og tverrfaglig innretning. Studenten forventes med sin masteroppgave å bidra til utvikling av fagfeltet ved å tilby ny innsikt i egendefinerte problemstillinger knyttet til det militære som fenomen, institusjon og/eller virksomhet.

Formålet med masteroppgaven er å gi studentene muligheten til å tilegne seg en selvstendig evne til å planlegge, lede og gjennomføre et fagligvitenskapelig arbeid fra ide til publisering gjennom egen praksis, erfaring og refleksjon.

Vitenskapsteoretisk kan masteroppgaven innrettes som en empirisk undersøkelse, et evalueringsprosjekt, et innovasjons-/utviklingsarbeid eller som et teoretisk arbeid som utfordrer mer normative spørsmål. Felles for alle er likefult at masteroppgaven skal ta utgangspunkt i en presis problemstilling som følges opp av et begrunnet metodevalg, og er gjenstand for en kritisk systematisk argumentasjon, samt en refleksjon om studiens verdi for fagfeltet og det militære.

Læringsutbytte

Kunnskap

Gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegner studenten seg dyp kunnskap om:

  • krav til forsknings- og utviklingsarbeid
  • sammenhenger mellom problemstillinger, teorier, metoder og (militær) praksis 
  • sentrale problemstillinger, teorier og metodiske tilnærminger innenfor den valgte tematikken i masteroppgaven

Ferdighet

Gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegner studenten seg grunnleggende evner til å:

  • å planlegge, lede og gjennomføre en fagligvitenskapelig studie innrettet mot kunnskapsutvikling på det militærfaglige forskningsfeltet
  • å stille presise forskningsspørsmål og utforme mindre forskningsopplegg
  • å publisere funnene fra en militærfaglig studie i tråd med vitenskapelige kriterier
Praktisk organisering og arbeidsformer

Angivelse av tematikk/problemstilling

Prosessen med oppstart av masteroppgaven starter med at hver enkelt student angir sin problemstilling/tematikk og tentative tittel for masteroppgaven på et fastsatt skjema til studieadministrasjonen. På dette skjemaet kan også studenten angi ønsket veileder. Programansvarlig godkjenner deretter tema for masteroppgaven og oppnevner veileder. Nærmere frister og tidsplan blir gitt av studieadministrasjonen i begynnelsen av første semester.

Format

Masteroppgaven i militære studier skal leveres i ett av to ulike avhandlingsformater:

  • Monografisk avhandling. Dette formatet utgjør et sammenhengende samlet skriftlig arbeid. Monografien kan ha et omfang på 17.000 – 25.000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, evt fotnoter, tabeller, illustrasjoner og eventuelle vedlegg kommer i tillegg og regnes ikke med i omfangsbegrensningen. 
  • Artikkelbasert avhandling. Dette formatet består av to adskilte dokumenter; det ene er ett artikkelutkast som tilfredsstiller kravene til publisering i et anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift, det andre er en «kappe» (innledning) som utdyper artikkelens faglige plassering, empiriske/teoretiske grunnlag samt metodologiske og etiske overveielser som ligger til grunn for avhandlingen. I kappen er det også plass til å adressere andre relevante forhold knyttet til avhandlingen. Artikkelen kan ha et omfang på 5.000 – 10.000 ord avhengig av det aktuelle tidsskriftet. Kappen har en omfangsbegrensning på 12.000 – 15.000 ord.

Valg av oppgaveformat avgjøres i samarbeid med veileder, under veiledningsprosessen, etter at prosjektplanen er godkjent.

Veiledning

Det er obligatorisk med veiledning av masteroppgaven, og studentene inngår en skriftlig, forpliktende veiledningsavtale med veileder og FHS. Studenten har rett på inntil 30 timer veiledning. Den samlede veiledningstiden inkluderer lesing/skriftlig kommentering av oppgaven, øvrige forberedelser, samt opptil 10 timer direkte studentkontakt.

Språk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk. Om oppgaven skrives på annet språk enn norsk, blir språklige og stilistiske forhold vurdert i forhold til forventet standard ved et lærested i vedkommende land.

Periode/innlevering

Det er satt av ett studieår (august-mai) til arbeid med masteroppgaven. Studentene inngår en skriftlig, forpliktende utdanningskontrakt med sin hjemmeavdeling som sikrer en bestemt studieprogresjon for arbeidet med masteroppgaven dette året.

Det er kun én innleveringsfrist i året, normalt i mai. Masteroppgaven skal leveres elektronisk i PDF-format til studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen vil utgi egne retningslinjer som beskriver innleveringsprosedyren og sensur.

Offentliggjøring

Med mindre kandidaten har reservert seg, oppgaven er vedtatt klausulert eller den er gradert iht. sikkerhetsloven, vil masteroppgaven bli publisert i fulltekstformat på FHS bibliotek sine nettsider.

 

Sensorordning

Sensorordning følger av lov om universitet og høyskoler og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole. Hver kommisjon skal bestå av to sensorer, én intern og én ekstern.

Dekan nedsetter en kommisjon som vurderer hvem som mottar ”Sjef FHS’ pris for beste masteroppgave”.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MasteroppgaveIndividuell2SemesterA-F 100%Not requiredMasteroppgaven avsluttes med innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen. Avhandlingen må være bestått før studenten får fremstille seg til avsluttende muntlig eksamen. Muntlig eksamen er et «forsvar» av egen avhandling. Den muntlige eksamen starter med at kandidaten/studenten presenterer sitt arbeid. Deretter gjennomføres en muntlig samtale med utgangspunkt i avhandlingen og studentens presentasjon av sitt arbeid. Sider ved avhandlingen/presentasjonen som kan bli berørt er spørsmål som dreier seg om problemstilling, oppgavestruktur, teoretisk rammeverk, metodevalg, funn, relevans, betydning, etc. I vurdering av avhandlingen benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis én samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren inntil ett trinn opp eller ned.
Muntlig eksamenIndividuell30MinutterA-F Required
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel: 100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Masteroppgaven avsluttes med innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen. Avhandlingen må være bestått før studenten får fremstille seg til avsluttende muntlig eksamen. Muntlig eksamen er et «forsvar» av egen avhandling. Den muntlige eksamen starter med at kandidaten/studenten presenterer sitt arbeid. Deretter gjennomføres en muntlig samtale med utgangspunkt i avhandlingen og studentens presentasjon av sitt arbeid. Sider ved avhandlingen/presentasjonen som kan bli berørt er spørsmål som dreier seg om problemstilling, oppgavestruktur, teoretisk rammeverk, metodevalg, funn, relevans, betydning, etc. I vurdering av avhandlingen benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis én samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren inntil ett trinn opp eller ned.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:30
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Required
Kommentar:
Hjelpemidler: