OPG3401 Bacheloroppgave

Emnekode: 
OPG3401
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor assignment
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Pål Kristian Fredriksen
Om emnet

Emnet skal gi den enkelte kadett mulighet til å fordype seg i et selvvalg tema innenfor Luftkrigsskolens fagområder. Modulen legger vekt på å utvikle kadettenes evne til å besvare en problemstilling ved bruk av vitenskapelig metode, forstå styrker og begrensninger i eget arbeid, og evne å formidle kunnskap gjennom skriftlig fremstilling.

Emnets relevans for offisersyrket er knyttet til utredning- og stabsarbeid som særlig gjør seg gjeldene i stabsfunksjoner i Forsvaret. I tillegg gir emnet kadettene en god evne til kritisk å vurdere fakta og analyser som legges til grunn i beslutningsprosesser på alle nivå i Forsvaret. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal kadettene:

  • ha generell kunnskap om fremgangsmåten i en forskningsprosess.
  • ha kunnskap om forskningsmetode med fordypning knyttet til en spesifikk datainnsamlingsmetodikk relevant for oppgavens problemstilling.
  • erverve seg teoretisk kunnskap som er relevant for den selvvalgte problemstillingen.
  • ha kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen.

Ferdigheter

Etter fullført modul skal kadettene:

  • kunne formulere en forskbar problemsstilling.
  • kunne anvende en vitenskapelig metode for å besvare en problemsstilling.
  • kunne analysere og presentere konkrete resultater av empirisk materiale.
  • kunne drøfte resultatene av empirisk materiale, med vekt på praktisk anvendelse og/eller teoretisk bidrag.
  • kunne vurdere styrker og svakheter i egne forskningsprosess

Generell kompetanse

Kadetten skal etter endt modul ha generell kompetanse i prosessen med å besvare problemstillinger ved bruk av vitenskapelig metode, og kunne fremstille resultater av en slik prosess skriftlig og muntlig.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Modulen gjennomføres som en selvstendig vitenskapelig arbeidsprosess. Kadetten arbeider individuelt eller i gruppe på 2 kadetter, og mottar faglig veiledning av en tildelt fagansatt ved Luftkrigsskolen iht. Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen.

 

Modulen innledes med et felles Oppstartsseminar inntil hvor kadettene skal som et minimum:

* Påbegynne en prosjektbeskrivelse.

* Inngå veiledningskontrakt med veileder

* Gis en introduksjon til vitenskapelig produksjon på bachelornivå.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektbeskrivelsen er et obligatorisk arbeidskrav som skal gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Kadetten skal levere prosjektbeskrivelsen til sin veileder innen gitt tidsfrist for godkjenning. 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum Oppstartsseminar

Jacobsen, D. (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser: En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. s. 59-138 Del 1: De innledende faser i en empirisk undersøkelse. Oslo: Cappelen Damm.

I tillegg skal kadetten i samarbeid med veileder, fremskaffe ca. 130 sider litteratur som er dekkende for den spesifikke metoden oppgaven anvender.

Bestemmelser om utlevering av opplysninger fra registerdata til forskning og gjennomføring av spørreundersøkelser i Forsvaret.

Følgende reglement må kadetten ha kjennskap til:

Forside bacheloroppgave

Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen

Retningslinjer for datainnsamling M7 Bacheloroppgave

Mal for prosjektbeskrivelse M7 Bacheloroppgave

Pensum Bacheloroppgave

Kadettene skal selv fremskaffe relevant litteratur som er dekkende for metode og teori som anvendes i oppgaven. Litteraturen som benyttes skal fremkomme i oppgavens referanseliste.

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveIndividuell SemesterA-F15spNot required
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:15sp
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Kåre Inge Skarsvåg
Jens Gunnar Dragsnes
Steinar Skaar
Camilla Ulleland Hoel
Vidar Løw Owesen
Hilde Ivarrud
Ole Jørgen Maaø
Karl Erik Haug