OPG3401 Bacheloroppgave

Emnekode: 
OPG3401
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor thesis
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Pål Kristian Fredriksen
Om emnet

Emnet skal gi den enkelte kadett mulighet til å fordype seg i et selvvalg tema innenfor Luftkrigsskolens fagområder. Emnet legger vekt på å utvikle kadettenes evne til å besvare en problemstilling ved bruk av vitenskapelig metode, forstå styrker og begrensninger i eget arbeid, og skriftlig kunne formidle resultat av eget arbeid.

Emnet er særskilt relevant for utredning- og stabsarbeid som gjør seg gjeldende i ulike stabsfunksjoner i Forsvaret. I tillegg gir emnet kadettene en god evne til kritisk å vurdere andres forsknings- og utredningsarbeid, som ofte er en del av beslutningsprosesser på alle nivå i Forsvaret.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal kadettene:

  • ha generell kunnskap om fremgangsmåten i en forskningsprosess.
  • ha kunnskap om forskningsmetode med fordypning knyttet til en spesifikk datainnsamlingsmetodikk relevant for oppgavens problemstilling.
  • erverve seg teoretisk kunnskap som er relevant for den selvvalgte problemstillingen.
  • ha kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kadettene kunne:

  • formulere en forskbar problemsstilling.
  • anvende en vitenskapelig metode for å besvare en problemsstilling.
  • analysere og presentere konkrete resultater av empirisk materiale.
  • drøfte resultatene av empirisk materiale, med vekt på praktisk anvendelse og/eller teoretisk bidrag.
  • vurdere styrker og svakheter i egne forskningsprosess

Generell kompetanse

Kadetten skal etter endt emne ha generell kompetanse i prosessen med å besvare problemstillinger ved bruk av vitenskapelig metode, og kunne fremstille resultater av en slik prosess skriftlig og muntlig.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres som en selvstendig vitenskapelig arbeidsprosess. Kadetten arbeider individuelt eller i gruppe på 2 kadetter, og mottar faglig veiledning av en tildelt fagansatt ved Luftkrigsskolen iht. Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen.

 

Emnet innledes med et felles Oppstartsseminar inntil hvor kadettene skal som et minimum:

* Påbegynne en prosjektbeskrivelse.

* Inngå veiledningskontrakt med veileder

* Gis en introduksjon til vitenskapelig produksjon på bachelornivå.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektbeskrivelsen er et obligatorisk arbeidskrav som skal gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Kadetten skal levere prosjektbeskrivelsen til sin veileder innen gitt tidsfrist for godkjenning. 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluering og kvalitetssikring

Eksamen er en innlevering av en skriftlig oppgave (bacheloroppgave) som evalueres med karakter A til F.

Kravene til oppgaven:

1. Oppgaven er et selvstendig arbeid som skal skrives etter en struktur som er i tråd med vitenskapelig arbeid innenfor den fagtradisjonen oppgavens tema belyser. Oppgaven kan også skrives etter mal for stabsstudier.

2. Oppgaven skal ha et omfang på inntil 10000 ord eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. (inntil15000 ord hvis 2 kadetter skriver sammen).

3. Oppgaven skal inneholde metodiske vurderinger i tråd med fagtradisjonen oppgaven skrives under.

4. Oppgave skal tydelig tilkjennegi hvilket empirisk grunnlag den bygger på. Empirien kan fremskaffes gjennom alle anerkjente metoder innenfor den fagtradisjonen oppgavens skrives.

5. Oppgaven skal følge reglementer og forskrifter for gjennomføring av bacheloroppgave gitt ved Luftkrigsskolen

Pensum

Pensum Oppstartsseminar

Jacobsen, D. (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser: En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. s. 59-138 Del 1: De innledende faser i en empirisk undersøkelse. Oslo: Cappelen Damm.

I tillegg skal kadetten i samarbeid med veileder, fremskaffe ca. 130 sider litteratur som er dekkende for den spesifikke metoden oppgaven anvender.

Bestemmelser om utlevering av opplysninger fra registerdata til forskning og gjennomføring av spørreundersøkelser i Forsvaret.

Følgende reglement må kadetten ha kjennskap til:

Forside bacheloroppgave

Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen

Retningslinjer for datainnsamling M7 Bacheloroppgave

Mal for prosjektbeskrivelse M7 Bacheloroppgave

Pensum Bacheloroppgave

Kadettene skal selv fremskaffe relevant litteratur som er dekkende for metode og teori som anvendes i oppgaven. Litteraturen som benyttes skal fremkomme i oppgavens referanseliste.

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveIndividuell SemesterA-F15SPNot required
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:15SP
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Kåre Inge Skarsvåg
Jens Gunnar Dragsnes
Steinar Skaar
Camilla Ulleland Hoel
Vidar Løw Owesen
Hilde Ivarrud
Ole Jørgen Maaø
Karl Erik Haug