OPG3302 Bacheloroppgave

Emnekode: 
OPG3302
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor's thesis
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Bacheloroppgaven skal gi kadettene anledning til å anvende kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg ved bransjeutdanningen. Oppgaven skal gi erfaring i å arbeide selvstendig med en problemorientert oppgave i en gruppe. Den skal gi kadetten tid til fordypning og trening i å løse teoretiske, eksperimentelle eller praktiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde
 • kunnskap om hvordan etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter foregår innen sjømilitært  fagområde

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse maritime problemstillinger på en systematisk måte
 • finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid og fremstille dette slik at det belyser problemstillingen i prosjektarbeidet
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen det valgte temaet
 • delta i planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse av mindre prosjekter

Generell kompetanse

Etter endt emne har/kan kadetten:

 • innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i å innhente, bearbeide og presentere et emne i relasjon til sjømilitært fagfelt
 • planlegge, samt gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • bidra til utvikling av god praksis
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Bacheloroppgaven skal være relatert til sjømilitært fagområde hvor problemstillinger som påvirker Sjøforsvaret skal vektlegges.

Bacheloroppgaven innledes med forelesning om metoder og øving med lærer. Hoveddelen av arbeidet foregår i semester VI, hvor det starter med godkjenning av tema og tildeling av faglig veileder. Problemformulering presenteres faglig veileder for godkjenning. Kadettene presenterer fremdriftsplanen for bacheloroppgaven.

 

Arbeidsform

Kadettene gjennomfører bacheloroppgaven i grupper à 3 kadetter, eller etter søknad til emneansvarlig i grupper à 2 kadetter.

Eksempler på metoder er: litteraturstudie, teoretisk analyse, et eksperiment, spørreundersøkelse eller en praktisk oppgave med bruk av skolens- eller Sjøforsvarets materiell.

 

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredSkriftlig problemformulering leveres faglig veileder for godkjenning.
Muntlig fremlegg RequiredKadettene presenterer fremdriftsplanen for bacheloroppgaven.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredBachelorppgavens poster skal innleveres til Studieadminmistrasjon i forkant av SKSK sin bachelordag.
Muntlig fremlegg RequiredEn muntlig presentasjon av bacheloroppgaven på 15-30 minutter på Sjøkrigsskolens bachelordag.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Skriftlig problemformulering leveres faglig veileder for godkjenning.
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Kadettene presenterer fremdriftsplanen for bacheloroppgaven.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Bachelorppgavens poster skal innleveres til Studieadminmistrasjon i forkant av SKSK sin bachelordag.
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:En muntlig presentasjon av bacheloroppgaven på 15-30 minutter på Sjøkrigsskolens bachelordag.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveIndividuell SemesterA-F100%Not requiredVurderingen gjøres etter «Evalueringsskjema for bacheloroppgave SMN".
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurderingen gjøres etter «Evalueringsskjema for bacheloroppgave SMN".
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Gruppearbeid SemesterOppgavens omfang skal ikke overskride 12000 ord for grupper på 3 kadetter, og ikke overskride 8000 ord for grupper på 2 kadetter. Sammendrag, Innholdsfortegnelse, tabeller, figurer, tegninger, vedlegg og referanselister er unntatt ordtellingen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Varighet:
Varighetstype:Semester
Kommentar:Oppgavens omfang skal ikke overskride 12000 ord for grupper på 3 kadetter, og ikke overskride 8000 ord for grupper på 2 kadetter. Sammendrag, Innholdsfortegnelse, tabeller, figurer, tegninger, vedlegg og referanselister er unntatt ordtellingen.
Godkjent av: 
Henning Sulen