OPG3201 Syntese - taktikk, ledelse og stabstjeneste

Emnekode: 
OPG3201
Kursnavn på engelsk: 
Synthetic Tactics, Leadership and Staff Service
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Torgeir Menne
Om emnet

Hensikten med Syntese – taktikk, ledelse og stabstjeneste, er at kadettene skal få en praktisk arena hvor de skal sette sammen kunnskap og ferdigheter fra tidligere emner for å få en helhetlig forståelse av hvordan en hæravdeling føres.

Emnet er sammensatt av flere typer oppgaver hvor ulike metoder benyttes for å komme frem til kvalifiserte løsninger. I tillegg gjennomføres Krigsskolens Vintertjeneste. Rekkefølge på delemnene vil påvirkes av tilgang på øvingsområder, tilgang på føringsapparat, vær/føre og andre ytre faktorer.

Offisersutviklingen ivaretas gjennom økt forståelse for de krav som stilles til offiserene ved skriving av bacheloroppgaven, planlegging og gjennomføring av operasjoner vinterstid og planlegging av en taktisk samvirkeoperasjon. Emne har i seg en rekke praksisarenaer som gir rom for å erfare teoriens relevans i praksis, og hvordan teori kan omsettes til praksis. Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av praksis forsterkes individuell og kollektiv læring og utvikling. Dette med fokus på evne til å ta beslutninger (fagkompetanse), og evne til å skape oppslutning og samhandling (relasjonskompetanse), herunder gruppedynamikk og -effektivitet. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Fordype seg i et tema knyttet til landmakt og drøfte komplekse forhold ved hjelp av vitenskaplig metode.
  • Forklare forhold som påvirker en taktisk operasjon under vinterforhold.
  • Forklare hvordan styrkeoppbygging og KOP-utvikling gjennomføres.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

•Anvende tilegnet kunnskap og analysere et problem basert på vitenskaplige krav til argumentasjon og fremstilling. 

•Identifisere og analysere komplekse militære problemer, og bidra til å løse disse.

•Vurdere egen praksis i lys av relevant teori, kunnskap, forskning og erfaring. 

•Forstå betydningen av å ta vare på seg selv, andre og materiellet under krevende vinterforhold.

•Forstå hvordan en landmilitære operasjoner planlegges og ledes under vinterforhold. 

 

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Vurdere egen praksis i lys av relevant teori, kunnskap, forskning og erfaring.
  • Vurdere hvordan vinterforhold påvirker egen og andres oppdragsløsning.

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet legger opp til at kadettene i løpet av året skal tilsettes i Hæren og skal tiltre i en stilling ved avdeling. Derfor legges det opp til at kadettene jobber mye selvstendig hvor de i størst mulig grad selv må søke veien til egne løsninger gjennom å lese, analysere og forstå pensum.
Bacheloroppgaven skrives selvstendig i gruppe sammensatt på grunnlag av kommende tjenestegjørende avdeling og våpen- troppeart. Bacheloroppgven har oppstart i starten av emnet Praksis 2 i 5. semester, men er et delemne av emnet Syntese og sluttføres i denne perioden.
Vintertjeneste er et kurs som vil bestå av både ferdighets- og kunnskapstrening gjennom teoretisk og praktisk undervisning og øving.
Delemne Taktisk samvirke legger opp til aktive og ansvarlige kadetter som selv oppsøker kunnskap for å løse problemer. Videre vil det bli vektlagt at kadettene skal få planlegge og forberede en feltøvelse i emnet.

I forbindelse med praksisarenaene vektlegges gode forberedelser og etterarbeid for å forsterke læringen og fremme offisersutviklingen. I forkant gis det tilstrekkelig informasjon om aktivitetene til at nødvendig individuelle og kollektive forberedelser kan gjennomføres. Dette i form av in-briefer, oppdragsanalyse og forventningsavklaring, utvikling av veiledningsgrunnlag og førveiledning, samt. evnt. trening, mentale og praktiske forberedelser. I etterkant settes det av tid til å reflektere over, diskutere og dele egne erfaringer relatert til emnets tematikker. I tillegg settes det av tid til individuelle og kollektive tilbakemeldinger. Det er viktig at etterarbeidet ikke bare er tilbakeskuende, men at det også rettes oppmerksomhet mot hvordan egne og andres erfaringer kan anvendes i den videre offisersutvikling. 

Delemne Bacheloroppgaven:

Bacheloroppgavens hensikt er å utfordre kadettene til å gjennomføre et selvstendig arbeid med bruk av vitenskapelig metode. Arbeidet med oppgaven er også ment å styrke kadettens skriftlige fremstillingsevne i henhold til etablert forskningspraksis.
Emnet gir innføring i organisering, databehandling og skriving av en bacheloroppgave. Forarbeidet med oppgaven starter allerede tidlig i 5. semester hvor kadettene, basert på kommende tjenestested og våpen- troppeart, etablerer grupper og går i dialog med Hæren for å komme frem til temaer som Hæren ønsker belyst.
Det er totalt satt to uker i emnet Praksis 2 og tre uker i emnet Syntese til å arbeide med bacheloroppgaven. Veiledning vil bli gitt underveis. Karakteren på bacheloroppgaven danner karakteren i emnet Syntese

Delemne Vintertjeneste:

Vintertjeneste har til hensikt å sette kadettene i stand til å planlegge og lede landmilitære operasjoner under krevende vinterforhold. Vintertjeneste skal foregå mest mulig utendørs over en lengre periode for å gi kadettene grunnleggende ferdigheter, bygge robusthet, feltutholdenhet og tvinge frem erfaringer av gode rutiner og ledelse. Vintertjenesten vil derfor inneholde øvingsarenaer som skimarsj, som er en av Krigsskolen mestringsarenaer, og Vinterstrid hvor kadetten planlegger og gjennomfører stridsoppdrag på tropps- og kompaninivå.
Vintertjenesten skal gi status Norsk vinterkurs.

Delemne Taktisk samvirke:

Taktisk samvirke har til hensikt å la kadettene planlegge en taktisk samvirkeoperasjon for å løse et landmilitært problem.
Kadettene vil i perioden jobbe i bataljonsstab og benytte militære problemløsningsmetoder (plan- og beslutningsprosess (PBP) og stabsstudiemetodikk). Innleveringer og presentasjon vil bli formativt vurdert.
Innledningsvis skal kadettene sette seg inn i scenariet som benyttes gjennom hele syntesen og føringsøvelsen. Videre skal kadettene få et bevisst forhold til militær styrkeoppbygning ved å analysere seg frem og anbefale organisasjon for en landmilitær avdeling basert på scenario og oppdrag.
Etter hvert vil delemnet og utviklingen i scenariet stille kadettene ovenfor landmilitære problemstillinger som de skal finne løsninger på. Bataljonsstabene/gruppene presentere løsninger som vil bli formativt vurdert.
Siste del av delemnet Taktisk samvirke er simulering og krigsspill av bataljonsstabenes operasjonsplan. Hensikt med dette er å gi kadettene både praksis og kunnskap om taktisk samvirke og landmilitære operasjoner. Kadettene vil i tillegg ved å spille operasjonen for føringsøvelsen i simulatoren kunne forberede seg og evaluere kommende operasjonsplan.

Læringsprosjekter(LP), som en del av ledelse- og lederutvikling, er en del av emnet og kommer til uttrykk i læringsutbyttebeskrivelsene.

Pensum

Bang, Henning. (2011). Organisasjonskultur. 4. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Side 26-92.

Christensen & Al. (2010). Forvaltning og politikk. 3. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Side 214-235.

Forsvarsstaben. (2012). Håndbok i strukturforvaltning. Oslo, FST/O

Forsvarets stabsskole. (2010). Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret. Oslo, FSTS

Grimsø, R. (2015). Personaladministrasjon. Teori og praksis. 5. utgave. Oslo, Gyldendal. Side 17-60, 94-114, 136-144.

Hærens våpenskole. (2015). Stabshåndbok for Hæren. Rena, HVS.

Jacobsen & Thorsvik. (2016). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Side 16-121, 164-193.

Måseidvåg, H I. (2011). Møtet med den nyliberale staten. I Heier, Tormod (Red). Nytt landskap - nytt forsvar. Norsk militærmakt 1990-2010. Oslo, Abstrakt forlag. Side 47-70.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger1DeltakelseRequiredDelemne Vintertjenste krever tilstedværelse for å kunne gi kvalifiserende status som gjennomført Norsk vinterkurs.
Paper11Not requiredFagessay:/refleksjonsnotat "Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Med utgangspunkt i utdannelsen så langt, emnet Syntese og spesielt skimarsjen, skal kadettene revidere sin arbeidskravsanalyse, gap-analyse og handlingsplan. Basert på dette arbeidet skrives det et fagessay/refleksjonsnotat vedrørende egen praksis og utvalgt tematikk. Dette er arbeidskrav 6 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling" . Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emnet Offiseren.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Deltakelse
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Delemne Vintertjenste krever tilstedværelse for å kunne gi kvalifiserende status som gjennomført Norsk vinterkurs.
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Fagessay:/refleksjonsnotat "Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Med utgangspunkt i utdannelsen så langt, emnet Syntese og spesielt skimarsjen, skal kadettene revidere sin arbeidskravsanalyse, gap-analyse og handlingsplan. Basert på dette arbeidet skrives det et fagessay/refleksjonsnotat vedrørende egen praksis og utvalgt tematikk. Dette er arbeidskrav 6 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling" . Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emnet Offiseren.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveGruppe5Uke(r)A-F 100Not required Ja
PraksisIndividuell3 Uke(r)Bestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurdering Skimarsj. Ved ikke bestått eller ikke fullført skimarsj vil det ikke gis godkjent Norsk Vinterkurs.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:5
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel: 100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Ja
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering Skimarsj. Ved ikke bestått eller ikke fullført skimarsj vil det ikke gis godkjent Norsk Vinterkurs.
Hjelpemidler: