OPG3101 Bacheloroppgave militær logistikk

Emnekode: 
OPG3101
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor’s thesis military logistics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Lasse Elvemo
Rune Sletmo
Om emnet

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra Forsvaret og innen teoriområde(r) fra bransjeutdanningen.

Kadettene skal utvikle evnen til kritisk tenkning ved måten egen organisasjon løser oppdraget i et kost/nytte perspektiv, det vil si om Forsvaret kan oppnå samme resultat med mindre ressursbruk, eventuelt få en bedre måloppnåelse med de samme ressursene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne/ bacheloroppgaven kan kadetten:

 • Gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde.
 • Gjøre rede for oppstart og gjennomføring av et faglig utrednings- og analysearbeid, individuelt eller i samarbeid med andre.
 • Gjøre rede for innhenting av relevant informasjon fra forskjellige datakilder, og sammenstille og analysere data etter en vitenskapelig metode. Herunder korrekt metode for kildebruk.

Ferdigheter

Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

 • Anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse en logistisk eventuelt økonomisk oppgave på en systematisk og vitenskapelig måte.
 • Analysere og kritisk reflektere over funn i arbeidet.
 • Dokumentere og rapportere arbeidet iht SKSK retningslinjer for bacheloroppgave.
 • Kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre.

Generell kompetanse

Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

 • Planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid som strekker seg over tid, individuelt eller som deltager i en gruppe.
 • Arbeide med prosjekt som arbeidsform.
 • Formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Operasjonalisere teoretisk kunnskap til nytte for den militære kontekst og Forsvaret.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Individuell eller i gruppe. Veiledning vil bli gitt fra stab. Prosessen vil begynne i semester 5, med valg av problemområde, og nedbrytning til problemstilling og forskningsdesign/ metodevalg. Detaljer om rammer og ytterligere føringer for oppgaven vil bli gitt i eget dokument.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum og støttelitteratur fra studiet skal som hovedsak benyttes som teoretisk grunnlag/ støtte for utarbeidelse av det forskningsprosjektet som bacheloroppgaven er. 

I tillegg brukes følgende litteratur i forbindelse med det metodiske arbeidet:

Jacobsen, D., I. (2012) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - 2. utgave. Høyskoleforlaget

Metodisk litteratur for støtte til praksisnær forskning:

Van De Ven, A., H. (2007) Engaged Scholarship - a guide for organizational and social research. Oxford University Press

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg Not requiredMuntlig fremlegg av oppgaven. Skal gjøres, men har ikke innvirkning på karakteren.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Muntlig fremlegg av oppgaven. Skal gjøres, men har ikke innvirkning på karakteren.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Bacheloroppgave-1SemesterA-F 100Not requiredOppgavens omfang skal ikke overstige 10000 ord for individuelle arbeid og 15000 ord for arbeid i grupper.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel: 100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Oppgavens omfang skal ikke overstige 10000 ord for individuelle arbeid og 15000 ord for arbeid i grupper.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Lasse Elvemo
Rune Sletmo