OPG3101 Bacheloroppgave militær logistikk

Emnekode: 
OPG3101
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor’s thesis military logistics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Lasse Elvemo
Helge Olav Nygard
Om emnet

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra Forsvaret og innen teoriområde(r) fra bransjeutdanningen.

Kadettene skal utvikle evnen til kritisk tenkning ved måten egen organisasjon løser oppdraget i et kost/nytte perspektiv, det vil si om Forsvaret kan oppnå samme resultat med mindre ressursbruk, eventuelt få en bedre måloppnåelse med de samme ressursene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne/ bacheloroppgaven kan kadetten:

 • Gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde.
 • Gjøre rede for oppstart og gjennomføring av et faglig utrednings- og analysearbeid, individuelt eller i samarbeid med andre.
 • Gjøre rede for innhenting av relevant informasjon fra forskjellige datakilder, og sammenstille og analysere data etter en vitenskapelig metode. Herunder korrekt metode for kildebruk.

Ferdigheter

Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

 • Anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse en logistisk eventuelt økonomisk oppgave på en systematisk måte.
 • Analysere og kritisk reflektere over funn i arbeidet.
 • Dokumentere og rapportere arbeidet iht SKSK retningslinjer for bacheloroppgave.
 • Kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre.

Generell kompetanse

Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

 • Planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid som strekker seg over tid, individuelt eller som deltager i en gruppe.
 • Arbeide med prosjekt som arbeidsform.
 • Formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Operasjonalisere teoretisk kunnskap til nytte for den militære kontekst og Forsvaret.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Individuell eller i gruppe. Veiledning vil bli gitt fra stab. Prosessen vil begynne i semester 5, med valg av problemområde, og nedbrytning til problemstilling og forskningsdesign/ metodevalg.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum

Pensum og støttelitteratur fra emnene LOG 3101, LOG 3102, LOG3103 og LOG3104 skal som hovedsak benyttes som teoretisk grunnlag/ støtte for utarbeidelse av det forskningsprosjektet som bacheloroppgaven er. 

I tillegg brukes følgende litteratur i forbindelse med det metodiske arbeidet:

Jacobsen, D., I. (2012) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - 2. utgave. Høyskoleforlaget

 

Metodisk litteratur for støtte til praksisnær forskning:

Van De Ven, A., H. (2007) Engaged Scholarship - a guide for organizational and social research. Oxford University Press

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg Not requiredMuntlig fremlegg av oppgaven. Skal gjøres, men har ikke innvirkning på karakteren.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Muntlig fremlegg av oppgaven. Skal gjøres, men har ikke innvirkning på karakteren.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Bacheloroppgave-1SemesterA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Lasse Elvemo