NAV3303-2 Militær navigasjon 3

Emnekode: 
NAV3303-2
Credits: 
5
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået.

Sertifikatrettigheter

 • STCW-kode: A-II/1 & A-II/2
 • STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og navigering på ledelsesnivået (F1)
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.
 • Fagplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.1 Planlegge og gjennomføre en oversjøisk seilas og bestemme posisjonen
  • Kapittel 1.1.1 Astronomisk navigasjon
 • Fagplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå:
  • Kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse i alle forhold
  • Kapittel 1.2.1.2 Astronomisk navigasjon
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon under alle forhold
 • kan kadetten oppdatere sin kunnskap innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
 • kunnskap om oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon sin historie, tradisjoner, egenart og plass i Sjøforsvaret
 • Kjennskap til kompliserte 3 digitale figurer basert på definisjoner fra astronomisk teori og matematikk.

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen astronomisk navigasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
 • tolke 3 digitale figurer basert på matematiske og astronomiske definisjoner 
 • bestemme posisjonen ved astronomisk observasjon av et himmellegeme og sette denne ut i ECDIS.

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • tolke 3 digitale figurer innen fagfeltet spesielt, og figurer i maritime fag og i krigføringsområdene generelt.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering 

Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene. Emnet bruker Forsvarets Itslearning.

Arbeidsformer  

 • Klasseroms-/Digital undervisning: Forelesninger, øvinger, kadettene gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser, DVD
 • Internett: Itslearning
 • Elevforedrag: Kadettene holder foredrag
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer øvinger
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av øvinger
 • Planetariet: Forelesninger
 • Navlab: Forelesninger, besvarelse av øvinger
 • Navigasjonssimulatoren: Forelesninger, Astronomiske observasjoner, besvarelse av øvinger
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger

Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

Pensum

Pensum

 • Militær Navigasjon 3 sin del av Forsvarets doktrine for maritime operasjoner
 • Emnets del av SAP 1 (D) Tjenestereglementet for Sjøforsvaret
 • Emnets del av Reglement for utførelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøy
 • Emnets del av Instruks for navigasjon i Marinen
 • Emnets del av Militær praktisk navigasjon
 • Universet og solsystemet.
  • Selvstudie –
 • Astronomisk navigasjon. Ditlefsen: del Astronomisk navigasjon.
 • De viktigste stjernene og stjernebildene. Ditlefsen: kapittel P. Planetariet. Itslearning: Bruk av den store karlsvogna og Orion
  • Planetariet og Klasserom  
 • Himmelkula og dens koordinater. Ditlefsen: kapittel K. Planetariet
  • Klasserom – Himmelkulemodell (investering)
  • PLanetariet
 • Timevinkel, deklinasjon, asimut. Ditlefsen: kapittel K. Planetariet
  • Klasserom – Himmelkulemodell
  • Planetariet
 • Den nautiske almanakk. Ditlefsen: kapittel O Øi: daglige venstre- og høyre sider, grader til tid       
  • Klasserom
 • Himmellegemenes tilsynelatende bevegelse. Ditlefsen: kapittel L
  • Klasserom – Himmelkulemodell
  • Planetariet
 • Likehøydesystemet. Ditlefsen: kapittel R
  • Klasserom - Himmelkulemodell
 • Høydemetoden. Ditlefsen: kapittel R
  • Klasserom
 • Kombinering av Astronomiske stedlinjer. Ditlefsen: kapittel R og U
  • Klasserom
  • Navigasjonssimulatoren
 • Høyderettelser.  Ditlefsen: kapittel Q
  • Klasserom
 • Beregning av høyden. Ditlefsen: kapittel S
  • Klasserom
 • Bredde og lengdeobservasjoner. Ditlefsen: kapittel T
  • Klasserom
 • Sekstant. Itslearning: Kompendium
  • Klasserom
  • Navigasjonssimulatoren
 • Polarstjernen. Ditlefsen: kapittel T
  • Klasserom
 • Starfinder. Navigator 4.5. Navlab
  • Klasserom
  • Navlab
 • Navigator astronomiprogram: Navigator 4.5. Navlab
  • Klasserom
  • Navlab
  • Navigasjonssimulatoren
 • Astronomiske beregninger om lysforhold, sann oppgang/nedgang og meridianen. Navigastor 4.5. Navlab
  • Klasserom
 • Gyrokontroll på sola, månen, planeter og stjerner. Navigator 4.5. Bro G
  • Klasserom
  • Navigasjonssimulatoren
 • Bestemme posisjonen ved hjelp av sola, månen, planeter og stjerner utenfor- og i meridianen. Navigator 4.5. Bro G
  • Klasserom
  • Navigasjonssimulatoren
 • Beregne retningen til sola og månen under øvelser. Navigator 4.5. Navlab
  • Klasserom
  • Navigasjonssimulatoren

Litteratur:

Undervisningen vil primært støtte seg til:

 • Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret
 • SAP-1(D): Tjenestereglement for Sjøforsvaret, FO / SST
 • SNP 500 (2020) Reglement for utførelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøy. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
 • (2020) Instruks for navigasjon i Marinen. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
 • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
 • Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon: terrestrisk og astronomisk navigasjon (14. utgave). Oslo: Aschehoug
 • Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir
 • Øi, Ø. (1990). Astronomiske-og andre navigasjonstabeller. Oslo: Nautisk forl.
 • Den norske los: alminnelige opplysninger. Oslo: Statens Kartverk, Sjøkartverket
 • Navigasjonsoppgaver (utleveres av faglærer)
 • Diverse Powerpoint leksjoner, kompendium
 • The Royal Navy (2019). The Principles og Navigation, The Admiralty Manual of Navigation Volume 1. The Nautical Institute
 • Faglærer: Navigasjonsøvinger
 • Internett: Forsvarets Itslearning
 • DVD: Filmene: Longitude, Apollo 13 og Galileo

Reis, O. (2005). Navigator Astro program. Celestaire

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell muntlig eksamenIndividuellca 20MinutterA-F100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:ca 20
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Henning Henry Sulen
Godkjent av: 
Henning Sulen