NAV3301 Militær konstruksjon, stabilitet og flyteevne

Emnekode: 
NAV3301
Kursnavn på engelsk: 
Military Construction, Stability and Buoyancy
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Atle Johan Mølholm
Om emnet

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978 med tillegg innen skipets konstruksjon, stabilitet, flyteevne og trim i funksjonen slik at skipet til enhver tid er sjødyktig. Dette er opprettholdelse av kontroll av skipets drift på operativ og på ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter

 • STCW-kode:   A-II/1, A-II/2 B-I/12 pkt 7.1
 • STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift på operativt og på ledelsesnivå
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modulkurs 7.03 og 7.01

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • forståelse for grunnprinsippene innen skipskonstruksjon (Sivilt og militært)
 • kunnskap om et fartøys sjødyktighet (sivilt og militært)
 • kunnskap om teori, prinsipp og faktorer som virker inn på et fartøys trim, stabilitet og fart
 • kjennskap til god og sikker behandling av skip
 • kjennskap til nasjonale og internasjonale regelverk og standarder som ligger nedfelt i avtaler og konvensjoner som skal ivareta sikkerhet for menneskelig til sjøs og vernet om det marine miljø.  
 • kjenner kadetten til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan kadetten oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter endt emne skal kadetten ha:

 • ferdigheter i å bruke tilgjengelige data og tabeller om fartøyet for å sikre skipets drift
 • ferdighet i å anvende relevante internasjonale regler, koder og normer for sikker drift av skipet
 • ferdigheter i å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon med teknisk personell i forbindelse med skipets drift
 • ferdighet i å etablere prosedyrer for sikker håndtering av skipet under alle forhold
 • kan kadetten reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan kadetten finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Etter endt emne skal kadetten:

 • vurdere, planlegge og utføre sikker drift av fartøyet med tanke på skipskonstruksjon, stabilitet, trim og flyteevne
 • kunne vurdere et fartøys sjødyktighet
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor skipsteknikk og gjennom dette bidrar til utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker, med 9 timer F og Ø pr uke. Timene bør gjennomføres i 2 firetimers økter, samt en økt hvor resttimen akkumuleres og gjennomføres i utvalgte uker. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Emnet bruker Itslearning.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gruppearbeid, beregning og gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver.
 • Veiledningsstime: Kadetter regner oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, regning av oppgaver og innleveringene
 • Bruk av skolens slepetank. (modellprøver, krengeforsøk, gruntvannseffekt.)
 • Bruk av aktuelle PC-programmer innenfor konstruksjon, belastninger, intakt stabilitet og skade- / lekkstabilitet.
 • Bruk av film / video
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger

 

   

  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F 100 %Not required Kalkulator
  PraksisIndividuell1SemesterBestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurderingAlle
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel: 100 %
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler: Kalkulator
  Vurderingsform:Praksis
  Gruppering:Individuell
  Varighet:1
  Varighetstype:Semester
  Karakterskala:Bestått / ikke bestått
  Andel:
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Offisersvurdering
  Hjelpemidler:Alle
  Godkjent av: 
  Henning Sulen