Semestre

NAV2305 Meteorologi og oseanografi

Emnekode: 
NAV2305
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Om emnet

Hensikten med emnet meteorologi og oseanografi er å dekke Sjøforsvarets behov, og tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen meteorologi og oseanografi i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne kan kadetten:

 • karakteristikkene ved de forskjellige værsystemene, herunder typisk lavtrykksutvikling i h.h.t. den norske syklonmodellen, tropiske sykloner, farlig kvadrant
 • havstrømmene for Atlantisk vann, Arktisk vann, Kystvann i Norge
 • tidevannsstrømmene i Europa herunder Den engelske kanal, Nordsjøen, Norskekysten og Innaskjærs i Norge herunder strømsettingen på alle de utvalgte stedene på NAVKOMP sin hjemmeside.
 • samtlige farlige bølgeområder i Norge
 • har marineoffiseren kjennskap til meteorologi og oseanografi
 • har marineoffiseren kjennskap til samvirke vind, vind-sjø samt havmiljø
 • undervannsakustikk
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan marineoffiseren oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har marineoffiseren kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • bruke meteorologiske og oseanografiske tjenester som vil være til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører
 • bruke de meteorologiske instrumentene om bord og navigere utenom den farlige kvadranten i et lavtrykk
 • tolke og forstå værmeldinger
 • bruke de meteorologiske forholdene i tidevannsberegningene
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen meteorologi og oseanografi

Generell kompetanse

Etter endt emne har kadetten:

 • forståelse til å vurdere værprognoser ifm seilasplanlegging og gjennomføres av seilas
 • forståelse for meteorologiens innvirkning på radar-/sambandssensorer
 • forståelse for oseanografiens innvirkning på ekkolodd, dopplerlogg, sonar-/undervannssensorer
 • forståelse for meteorologiske publikasjoner, internettsider, og meteorologisk informasjon på elektroniske brosystemer.
 • forståelse for bølger langs norskekysten
 • forståelse for meteorologiske forhold som gir pakking av is på
 • kan offiseren formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
 • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor meteorologi og oseanografi og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner offiseren til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Praktisk organisering

Programoffiseren ved SKSK er POC for emnet.
Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.  Emnet bruker Forsvarets itslearning.

Arbeidsformer

 • Klasseroms-/ Digital undervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, presentasjoner og besvarelser av oppgaver
 • Øvelser
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum           

Utgitte PowerPoint-leksjoner er pensum. For utfyllende informasjon henvises det til følgende litteratur:

Leksjon 1- Introduksjon,

 • meteorologiske instrumenter og atmosfærens sammensetning, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.
 • Atmosfærens struktur og sammensetning: s.13-20
 • Observasjoner og instrumenter: s. 21-32 og s. 36-41.
 • Luftens fysiske egenskaper: s. 58-61
 • Lufttemperaturen: s. 61-66

Leksjon 2 – Atmosfærisk trykk, vind og stabilitet, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

 • Lufttrykket: s.73-77
 • Vind: s. 78-85
 • Observasjoner og instrumenter: s. 42-45​

Leksjon 3 – Skyer, nedbør og sikt, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

 • Tåke, skyer, nedbør: s. 99-117
 • Observasjoner og instrumenter: s. 46-47

Leksjon 4 – Global sirkulasjon, vindsystemer, luftmasser og trykksystemer, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

 • Vindsystemer: s. 85-94
 • Luftmasser, fronter og trykksystemer: s. 133-147.

Leksjon 5 – Observasjon og rapportering av vær

Leksjon 6 – Værmelding, klimatologi for Norske farvann og værets innvirkning på navigasjon

Leksjon 7 – Generell oseanografi, introduksjon i undervannsakustikk, Open University: Sea water: Its composition, properties and behaviour.

 • Kapittel 1.1 The special properties of water s. 5-7
 • Kapittel 2 Temperatures in the oceans: s. 16-30
 • Kapittel 3 Salinity in the oceans: s. 31-39
 • Kapittel 4 Water masses: s. 40-41

KNM Tordenskjold/TAS/METOC: Kompendium i oseanografi, meteorologi og hydroakustikk.

 • Kapittel 4.1 LYD s. 84-86 ( til Tetthet, trykk og intensitet)
 • Kapittel 4.2 LYD I HAVET s. 91 (fra Svekkelse av lydbølgeenergien)-93
 • Kapittel 4.3 LYDHASTIGHET OG BANER s. 95-99

Leksjon 8 - Generell sirkulasjon i havet, Open University, Ocean circulation:

 • The North Atlantic gyre: Observations and theories, s. 73 – 121

Leksjon 9 – Værvarsling, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

 • Værvarsling, s. 184 – 226.

Leksjon 10 – Polar oseanografi, Open University, Ocean circulation:

 • Circulation in high latitudes, s. 148 – 154

Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

 • Isen på havet, utbredelse av is, fart nær is, og isdannelse på fartøy, s. 251 – 257

Leksjon 11 – Tropisk vær,Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

 • Monsuner, vindforhold over verdenshavene, s. 89 – 94
 • Tropiske orkaner, s. 147 – 184

Leksjon 12 – Klima

Leksjon 13 – Tidevann og bølger, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

 • Bølger, s. 258 – 271

Den Norske Los

 • Bind 1, s 195-203

Litografi

Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret. Sjøforsvarsstaben.

Dannevig, P. (1975). Meteorologi og oseanografi for sjøfolk (12. utg.). Oslo: Aschehoug.

Den norske los (bd. 1) (6. utg.). (1997). Oslo: Statens kartverk.

Ocean circulations (2. utg.). (2001). Oxford: Butterworth Heinemann.

Seawater, its composition, properties and behaviour (2. utg.). (1995). Oxford: Butterworth Heinemann.

Waves, tides and shallow water processes (1999). Oxford: Butterworth Heinemann.

Kompendium delt ut av faglærer.

METOC: Powerpoint-leksjoner i Itslearning

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell muntlig eksamenIndividuellca.20MinutterA-F100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:ca.20
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Henning Henry Sulen
Godkjent av: 
Henning Sulen