NAV2304 Militær navigasjon 2

Emnekode: 
NAV2304
Kursnavn på engelsk: 
Military Navigation 2
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
Henning Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov i navigasjon, og tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået. Emnet tar for seg den oversjøiske delen av faget navigasjon.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/1 & A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivået (F1)

Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg

Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:

 • kapittel 1.1.. Planlegge og gjennomføre en oversjøisk seilas og bestemme posisjonen
 • Kapittel 1.1.1.7 Tid, tidssoner og tidsregning  
 • kapittel 1.1.2.4 Datum
 • Kapittel 1.1.2.5 Distanser
 • Kapittel 1.1.2.7 Seilas
 • Kapittel 1.1.2.8 Øvelser i kartarbeid
 • Kapittel 1.1.2.9 Informasjon fra kart, fyrlister og andre publikasjoner
 • Kapittel 1.1.2.11 Tidevann
 • Kapittel 1.1.2.12 Loggføring

Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå:

 • kapittel 1.1.1 Seilasplanlegging og navigering i alle forhold
 • kapittel 1.1.2 Fartøysleder iht retningslinjene for de generelle prinsippene for fartøysleder
 • kapittel 1.1.3 Rapportering iht retningslinjene og kriteria for fartøy rapporteringssystemer
 • kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse i alle forhold 

Faglig innhold:

 • Relativ kurs & fart. SNP 0110 Relativ kurs og fart
  • Demo i Navsim av delemnene og hvordan  utnytte ARPA vektorene
  • Manøvertrekanten
  • Vektorene WA, WB, BA demo i Navsim
  • Bestemt passeringsavstand, CPA og TCPA
  • Bestemme avskjæringskurs
  • Komme så nært som mulig et hurtigere fartøy
  • Komme så langt vekk som mulig et hurtigere fartøy
  • Skifte av stasjon i en styrke
  • Forlate en styrke og finne tilbake
  • Torpedo treffløp
  • Oppløp til angrepsposisjonen
 • Matematikk i navigasjon. Enhetssirkelen. Forelesning. Må koordineres med realfaglærere for å avklare om noe av dette kan gjøres til andre tider
  • VPB og andre fartøyers kurs
  • Passeringsavstand
  • Peilerate
  • Avstandsrate
  • Tørnrate
  • Demo i Navsim
 • Navigasjon ifm lavtrykk. Den norske los bind 1 kapittel VII
 • Norsk- og engelsk tidevann. Ditlefsen kapittel I. Admiralty: Volume 1. Den norske los bind 1 kapittel IX 
  • Norsk tidevann – selvstudie (utført i Nav 1) ADL
  • Engelsk tidevannsstrøm i kart
  • Engelsk tidevannshøyde
 • Tid og tidsregning. Dietlefsen: kapittel M og N
  • Selvstudie
 • Middelbreddeseilas. Dietlefsen: kapittel D. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
  • Klasserom, demo i navsim, Selvstudiepakke
 • Voksendeseilas. Dietlefsen: kapittel D. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
  • Klasserom, demo i navsim, Selvstudiepakke
 • Sfæriske trekanter. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
  • bygger på beviset i militærteknologisk grunnlagsemne
 • Direkte storsirkelseilas. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
  • Bevise storsirkelformlene ut i fra cosinussatsen på en ikke rettvinklet sfærisk trekant
  • Napiers regler i navigasjon - Vertex
  • Klasserom – Demo i ECDIS
 • Storsirkelseilas via mellompunkt. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
 • Avbrutt storsirkelseilas – Vertex. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
 • Posisjonskalkulasjoner. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
 • Loggbøker. SNP 176. Elektronisk loggbok i Sjøforsvaret
 • Planlegging av seilas for  en marinestyrke. Dietlefsen: kapittel A,B,C,D,E,F,G,H,I. Admiralty: Volume 1. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler. Den norske los bind 1.
 • Karttyper. Dietlefsen: kapittel B. Den norske los: bind 1 kapittel VIII
 • Fartøysleder. Den norske los: bind 1 kapittel II
 • Fartøy rapporteringssystem. Den norske los: bind 1 kapittel II
  • selvstudie
 • Terrestrisk navigasjon. Ditlefsen: Kapittel H. Den norske los: bind 1 kapittel II.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor seilasplanlegging og oversjøisk seilas
 • grunnleggende kunnskaper om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor seilasplanlegging, fartøysleder og navigering under alle forhold
 • oppdatere sin kunnskap innenfor seilasplanlegging og oversjøisk seilas
 • kunnskap om seilasplanlegging og oversjøisk seilas historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjennskap til fartøysrapporteringssystemer
 • bred kunnskap om relative bevegelser mellom fartøy og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen tidevannsberegninger og beregninger for oversjøisk seilas som storsirkel-, voksende- og middelbreddeseilas

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • har kadetten innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen oversjøisk seilas
 • planlegge, gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen passage planning, som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor oversjøisk seilas og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Organisering

Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemner den aktuelle uka. Emnet bruker Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er koordinert med MPN 4, Navigasjonssystemer 1, ARPA kurset, Øvelse Ryfylket  og Brovakt og fartøyskontroll. Delemnene relativ kurs og fart og matematikk i navigasjon bør komme primo semester 4. Delemnet relativ kurs og fart er tatt ut av ARPA kurset.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning/Fjernundervisning Teams: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Internett: Itslearning
 • Elevforedrag: Kadettene holder et kort foredrag om et delemne i fagområdet
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringer
 • Øvelser
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger

 

  Pensum

  Admiralty Tide Tables. European waters including Mediterranean sea (1990) (bd. 1). Taunton: The Hydrographer of the Navy.

  KNM T: SNP 0110 Relativ kurs og fart

  Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon (14. utg.). Oslo: Aschehoug.

  Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir.

  Den norske los (bd. 1) (6. utg.). (1997). Oslo: Statens kartverk.

  Pedersen, S. E., Gustavsen, J., Kaasa, S. & Olsen, O. (2000). Teknisk formelsamling med tabeller (7. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

  Øi, Ø. (1990). Astronomiske- og andre navigasjonstabeller 1990. Oslo: Nautisk forlag.

  Korneliussen: 18 åringer er treigere enn 55-åringer, Artikkel

  Navigasjonsoppgaver utlevert av faglærer.

  Kompendium utlevert av faglærer.

  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig individuell hjemmeeksamenIndividuell10TimerA-F100%Not requiredEndring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.Alle hjelpemidler Kalkulator Astronomiske - og andre navigasjonstabeller Admiralty Tide Tables
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:10
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
  Hjelpemidler:Alle hjelpemidler Kalkulator Astronomiske - og andre navigasjonstabeller Admiralty Tide Tables
  Godkjent av: 
  Henning Sulen