NAV2304 Militær navigasjon 2

Emnekode: 
NAV2304
Kursnavn på engelsk: 
Military Navigation 2
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov i navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov i navigasjon tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået. Emnet tar for seg den oversjøiske delen av faget navigasjon.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/1 & A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivået (F1)

Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg

Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:

 • kapittel 1.1.. Planlegge og gjennomføre en oversjøisk seilas og bestemme posisjonen
 • Kapittel 1.1.1.7 Tid, tidssoner og tidsregning  
 • kapittel 1.1.2.4 Datum
 • Kapittel 1.1.2.5 Distanser
 • Kapittel 1.1.2.7 Seilas
 • Kapittel 1.1.2.8 Øvelser i kartarbeid
 • Kapittel 1.1.2.9 Informasjon fra kart, fyrlister og andre publikasjoner
 • Kapittel 1.1.2.11 Tidevann
 • Kapittel 1.1.2.12 Loggføring

Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå:

 • kapittel 1.1.1 Seilasplanlegging og navigering i alle forhold
 • kapittel 1.1.2 Fartøysleder iht retningslinjene for de generelle prinsippene for fartøysleder
 • kapittel 1.1.3 Rapportering iht retningslinjene og kriteria for fartøy rapporteringssystemer
 • kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse i alle forhold 
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor seilasplanlegging og oversjøisk seilas
 • kunnskaper om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor seilasplanlegging, fartøysleder og navigering under alle forhold
 • oppdatere sin kunnskap innenfor seilasplanlegging og oversjøisk seilas
 • kunnskap om seilasplanlegging og oversjøisk seilas historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjennskap til fartøysrapporteringssystemer
 • kunnskap om relative bevegelser mellom fartøy og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen tidevannsberegninger og beregninger for oversjøisk seilas som storsirkel-, voksende- og middelbreddeseilas

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • har kadetten innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen oversjøisk seilas
 • planlegge, gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen passage planning, som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor oversjøisk seilas og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemner med referanse til emneplanen, pensum og litteratur. Emnet bruker Forsvarets Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er et støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN 4 delen). Emnet må derfor koordineres med emnene Militær praktisk navigasjon, Navigasjonssystemer 1, ARPA kurset, Øvelse Ryfylket  og Militær brovakt og fartøyskontroll. Delemnene relativ kurs og fart og matematikk i navigasjon bør komme primo semester 4. Delemnet relativ kurs og fart er tatt ut av ARPA kurset og således en del av ARPA kurset.

Arbeidsmåter

 • Klasseroms- Digital undervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Internett: Itslearning
 • Elevforedrag: Kadettene holder et kort foredrag om et delemne i fagområdet
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringer
 • Øvelser i navigasjonssimulatoren
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger

Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

Emnet Militær navigasjon 2 er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.

  Pensum

  Faglig innhold:

  • Relativ kurs & fart. SNP 0110 Relativ kurs og fart
   • Demo i Navsim av delemnene og hvordan  utnytte ARPA vektorene
   • Kurs- og fartstriangelet (Manøvertrekanten)
   • Vektorene WA, WB, BA demo i Navsim
   • Finne målets kurs og fart av den relative bevegelsen
   • Bestemt passeringsavstand, CPA og TCPA
   • Bestemme avskjæringskurs
   • Skifte av stasjon i en sjømilitær styrke
   • Komme så nært som mulig et hurtigere fartøy
   • Finne minimum fart og tilsvarende kurs for å nå en bestemt posisjon
   • Forlate en sjømilitær styrke og finne tilbake
   • Søke i en bestemt retning og finne tilbake til en sjømilitær styrke.
   • Komme inn til en bestemt avstand så hurtig som mulig
   • Åpne til en viss avstand så hurtig som mulig
   • Unngå et hurtigere fartøy som ikke forandrer kurs
   • Holde seg utenfor en bestemt avstand av saktere fartøy som styrer hviklken som helst kurs
   • Torpedo treffløp
   • Oppløp til angrepsposisjonen
  • Matematikk i sjømilitær navigasjon. Powerpoint leksjoner. Enhetssirkelen. Forelesning. Må koordineres med realfaglærere for å avklare om noe av dette kan gjøres til andre tider
   • Optiske stedlinjer
   • Resipro kurs og peilinger
   • VPB
   • Beholden fart
   • Egen bevegelse i side og fremdrift langs navtrack
   • VPB og kursen til andre  fartøy
   • VPB & Relativ peiling passeringsavstand til fartøy 
   • Relativ peiling og passeringsavstand til farer
   • Avstandsrate
   • Peilerate
   • Tørnrate
   • VPB & Relativ peiling og bruk av parallelle linjer
   • VPH & Relativ peiling og bruk av parallelle linjer
   • VPB & Relativ peiling og bruk av likebeint trekant
   • Tørn med lik avstand til tørnobjekt
   • Tørn og endring i side ift navtrack
   • Tørn for å komme 90 grader på kursen til et fartøy
   • Tørn for å passere hurtigst mulig foran baugen på et fartøy
   • Radarnavigering ved bruk av VRM, EBL og bauglinje teknikk
   • Demo i Navsim
  • Navigasjon ifm lavtrykk. Den norske los bind 1 kapittel VII
   • Manøver for å unnga den farlige kvadrant, CPA og TCPA til lavtrykk
  • Norsk- og engelsk tidevann. Ditlefsen kapittel I. Admiralty: Volume 1. Den norske los bind 1 kapittel IX 
   • Norsk tidevann – selvstudie (utført i Nav 1) ADL
   • Engelsk tidevannsstrøm i kart
   • Engelsk tidevann - høyde
   • Engelsk tidevann - bropassering
  • Tid og tidsregning. Dietlefsen: kapittel M og N
   • Selvstudie
  • Middelbreddeseilas. Dietlefsen: kapittel D. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
   • Klasserom, demo i navsim, Selvstudiepakke
  • Voksendeseilas. Dietlefsen: kapittel D. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
   • Klasserom, demo i navsim, Selvstudiepakke
  • Sfæriske trekanter. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
   • bygger på beviset i militærteknologisk grunnlagsemne
  • Direkte storsirkelseilas. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
   • Bevise storsirkelformlene ut i fra cosinussatsen på en ikke rettvinklet sfærisk trekant
   • Napiers regler i navigasjon - Vertex
   • Klasserom – Demo i ECDIS
  • Storsirkelseilas via mellompunkt. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
  • Avbrutt storsirkelseilas – Vertex. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
  • Posisjonskalkulasjoner. Dietlefsen: kapittel E. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler
  • Loggbøker. SNP 176. Elektronisk loggbok i Sjøforsvaret
  • Planlegging av seilas for  en marinestyrke. Dietlefsen: kapittel A,B,C,D,E,F,G,H,I. Admiralty: Volume 1. Øi: Trigonometri og navigasjonsformler. Den norske los bind 1.
  • Karttyper. Dietlefsen: kapittel B. Den norske los: bind 1 kapittel VIII
  • Fartøysleder. Den norske los: bind 1 kapittel II
  • Fartøy rapporteringssystem. Den norske los: bind 1 kapittel II
   • selvstudie
  • Terrestrisk navigasjon. Ditlefsen: Kapittel H. Den norske los: bind 1 kapittel II.

  Litteratur:

  • SNP 500 (2020) Reglement for utførelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøy. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • (2020) Instruks for navigasjon i Marinen. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • SNP 0110 (1968). Relativ kurs og fart. KNM Tordenskjold
  • Sjøforsvaret. Manøverdiagram.
  • Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon: terrestrisk og astronomisk navigasjon (14. utgave). Oslo: Aschehoug
  • Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier, Tapir akademiske forlag, ISBN 978-82-519-2522-8
  • Øi, Ø. (1990). Astronomiske-og andre navigasjonstabeller. Oslo: Nautisk forl.
  • Admiralty Tide Tables: European waters including Mediterranean sea. (1990). London: The Admiralty
  • Den norske los: alminnelige opplysninger (6. utg.). (1997). Oslo: Statens Kartverk, Sjøkartverket
  • Navigasjonsoppgaver (utleveres av faglærer)
  • Diverse Powerpoint leksjoner, kompendium
  • Korneliussen, S.O (2009). 18-åringer er treigere enn 55-åringer. ABC Nyheter
  • Chapman, P (2009). Monitoring Turns Using Radar. The Nautical Institute
  • NavKomp. Utsnitt av Admiralty kart 2675
  • The Royal Navy (2019). The Principles og Navigation, The Admiralty Manual of Navigation Volume 1. The Nautical Institute
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F100%Not required Kalkulator Astronomiske - og andre navigasjonstabeller Admiralty Tide Tables
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:Kalkulator Astronomiske - og andre navigasjonstabeller Admiralty Tide Tables
  Forfattere: 
  Henning Henry Sulen
  Godkjent av: 
  Henning Sulen