NAV2303 Navigasjonssystemer 1

Emnekode: 
NAV2303
Kursnavn på engelsk: 
Navigation Systems 1
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Kåre Schiøtz
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov, samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode:   A-II/1 og A-II/2

STCW-funksjon:  Navigering på operativt og ledelses nivå (F1)

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.
 •  Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.1.3 Elektroniske navigasjons- og posisjoneringssystemer
  • Kapittel 1.1.5 Magnetisk og gyrokompass
  •  Kapittel 1.1.6 Styre og kontrollsystemer
  • Kapittel 1.2.5 Bruk av informasjon fra navigasjonsinstrumenter for å oppretteholde sikker navigasjon
   • Fartsmåling
   • Bruk av AIS
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå
  • kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse under alle forhold
  • kapittel 1.3.1. Prinsipp og feil på magnetkompassanlegg
  • kapittel 1.3.2. Prinsipp og feil på gyrokompass
  • kapittel 1.3.3. System under kontroll av hovedgyro, og operasjonsprinsipper for hovedtypene av gyrokompass
 • Emneplanen oppfyller IMO modulkursene 1.27 ECDIS, 1.08 ARPA og 1.34 AIS

Faglig innhold:

 • Geodesi (Kjerstad, Del 1, Kapittel 1)
 • Magnetkompasse (Kjerstad, Del 3, Kapittel 2)
 • Gyrokompasset (Kjerstad, Del 3, Kapittel 3)
 • Landbaserte systemer (Kjerstad, Del 1, Kapittel 4)
 • Satellittbaserte systemer (Kjerstad, Del 1, Kapittel 3)
 • ECDIS (Navkomp, Kompendium og Kjerstad Del 2, Kapittel 7-9)
 • AIS (Navkomp, Kompendium og Kjerstad Del 2, Kapittel 6)
 • Radarteoridelen av IMO 1.08 RADAR navigasjon, plotting og ARPA (Kjerstad, Del 2, Kapittel 1-5)
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr
 • kjenner kadetten til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor Geodesi og navigasjonssystemer
 • kan kadetten oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer
 • kunnskap om geodesiens, navigasjonsutstyr og navigasjonssystemenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunnskap om og kjenner til virkemåten og begrensninger til tradisjonelle navigasjonshjelpemidler som magnetkompass og gyrokompass
 • kunnskap om radarteori som har betydning for praktisk bruk av radar, og kjenner til ulike typer navigasjonsradarer, deres fordeler og begrensninger og praktisk bruk av disse.
 • grunnleggende kunnskap om prinsippene for landbaserte systemer.
 • grunnlegende kunnskap om satellittbaserte navigasjonssystemer, ECDIS og AIS.

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • anvende navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • har kadetten innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • planlegge- og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner kadetten til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker. Faget har 5 F-timer på timeplanen og bør organiseres i en 3 timersøkt og en 2 timers økt. Faget bruker Itslearning eller Teams. Det er øvelser til hvert delemne.

Emnet er koordinert med emnene og øvelsene grunnlegende ECDIS- og assistenkurs, Sensorsystemer, MPN 4, Øvelsene Ryfylke og Blindleia, ARPA/AIS-kurset, og Brovakt og fartøyskontroll 1. Radaremnet bør komme tidligst mulig i semesteret. Delemnet radar er hentet fra IMO modullkurs1.08 Radar, ARPA, CRM og SAR kurset.

Faget Sensorsystemer dekker radarpensumet i Kjerstad Del 2 kapittel 2.1-2.6 (radarens oppbygning) samt 2.14 (strålefare). Sensorsystemer dekker også Kjerstad Del 1 kapittel 2.2 Elektro- og radiotekniske grunnbegreper.AIS-og ARPA kurset slås sammen og gjennomføres som en modul over 1 uke med teori og simulatorøvelser. Dette kurset går parallellt med MPN 4 Øvelse Ryfylke.

Den grunnleggende delen av IMO modulkurs 1.27 ECDIS gjennomføres som modul i semester 2 etterfulgt av praksis om bord på skolefartøyene (Øv Blindleia) slik at elevene får nødvendig ECDIS opplæring så tidlig som mulig i utdanningsløpet. Resterende undervisning i ECDIS gjennomføres i Navigasjonssystemer 1.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Internett: Itslearning og/eller Teams
 • Elevforedrag: Kadettene holder et kort foredrag om et delemne i fagområdet
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 • Øvelser
 • Undervisning ombord på skolefartøyene og lab.oppgaver relatert til systemer på skolefartøyene.
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluering og kvalitetssikring

Emneplanen er ennå ikke godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Supplerende opplysninger

 

   

  Pensum
   • Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 5. utgave, Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-1183-7
   • Faglærer:Diverse kompendium
   • Faglærer:Oppgaver (utleveres av faglærer)

    

   VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
   Muntlig eksamenIndividuellca. 20MinutterA-F100%Not required
   Vurderinger:
   Vurderingsform:Muntlig eksamen
   Gruppering:Individuell
   Varighet:ca. 20
   Varighetstype:Minutter
   Karakterskala:A-F
   Andel:100%
   Justerende muntlig:Not required
   Kommentar:
   Hjelpemidler:
   Forfattere: 
   Henning Henry Sulen