NAV2302 Militær navigasjon 1 & Meteorologi og oseanografi

Emnekode: 
NAV2302
Kursnavn på engelsk: 
Military Navigation 1 & Meteorology and Oceanography
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Emneansvarlig: 
Henning Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet militær navigasjon 1 er å dekke Sjøforsvarets behov innen navigasjon, og tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået.

Hensikten med emnet meteorologi og oseanografi er å dekke Sjøforsvarets behov, og tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen meteorologi og oseanografi i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

 

 

Faginnhold

Militær navigasjon 1

NAVIGASJON for maritime studier av Kjærstad

Del 1 – Koordinat & kartlære

 • Jordens form kap 1.1.1 – 1.1.9
 • Geodetiske grunnlag og datum kap 2.1 – 2.7         
 • Kartprojeksjon kap 3.1 – 3.4       
 • Sjøkartet Kap 4.1 – 4.10
 • Hjelpemidler og symbolbruk i kart kap 5.1 – 5.2

DEL 2 – Merkesystemet & infrastruktur

 • IALA systemet kap 1.1 – 1.6
 • Fyr og merketeknologi kap 2.1 – 2.6

DEL 3 – Terrestrisk navigasjon

 • Bestikkregning, kursretting og strømkobling kap 1.1 og 1.2
 • Stedlinjer og stedsbestemmelse Kap 2.1 – 2.12

Veien til Båtførerprøven

 • Hele boken

Kyst og innenskjærs navigering i Marinen av Ørnulf Øi

 • Hele boken

Tidevannstabeller for den Norske kyst og Svalbard

 • Hva som påvirker tidevannet.
 • Tidevannsberegninger.

Sjøforsvarets navigasjonsmidler

 • Gyro
 • Peilesøyle
 • ECDIS
 • Logg
 • Ekkolodd
 • GPS & dGPS   

 

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:               A-II/1 og A-II/2
 • STCW-funksjon:          Navigering på det operative nivået og Navigering på Ledelsesnivået (F1)
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk STCW, 1978 med tillegg.
 • Militær navigasjon 1 delen av emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.1.2. Terrestrisk og kystnavigasjon
 • Militær navigasjon 1 delen av emneplanen tar også utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsfører og overstyrmann:
  • Kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse under alle forhold
 • Meteorologi og oseanografi delen av emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.1.2.11 Tidevann
  • Kapittel 1.1.7 Meteorologi
 • Meteorologi og oseanografi delen av emneplanen tar også utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsfører og overstyrmann:
  • Kapittel 1.8.1 Synoptisk kart og værmelding
  • Kapittel 1.8.2 Karakteristikker ved forskjellige værsystemer
  • Kapittel 1.8.3 Havstrømmer
  • Kapittel 1.8.4 Meteorologiske forhold i tidevannsberegningen
  • Kapittel 1.8.5 Ulike publikasjoner og internettsider for strømmer og tidevann

              

  Faginnhold Meteorologi og oseanografi

  Utgitte powerpoint-leksjoner er pensum. For utfyllende informasjon henvises det til følgende litteratur:

  Leksjon 1- Introduksjon,

  • meteorologiske instrumenter og atmosfærens sammensetning, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.
  • Atmosfærens struktur og sammensetning: s.13-20
  • Observasjoner og instrumenter: s. 21-32 og s. 36-41.
  • Luftens fysiske egenskaper: s. 58-61
  • Lufttemperaturen: s. 61-66

   

  Leksjon 2 – Atmosfærisk trykk, vind og stabilitet, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Lufttrykket: s.73-77
  • Vind: s. 78-85
  • Observasjoner og instrumenter: s. 42-45​

  Leksjon 3 – Skyer, nedbør og sikt, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Tåke, skyer, nedbør: s. 99-117
  • Observasjoner og instrumenter: s. 46-47

  Leksjon 4 – Global sirkulasjon, vindsystemer, luftmasser og trykksystemer, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Vindsystemer: s. 85-94
  • Luftmasser, fronter og trykksystemer: s. 133-147.

  Leksjon 5 – Observasjon og rapportering av vær

  Leksjon 6 – Værmelding, klimatologi for Norske farvann og værets innvirkning på navigasjon

  Leksjon 7 – Generell oseanografi, introduksjon i undervannsakustikk, Open University: Sea water: Its composition, properties and behaviour.

  • Kapittel 1.1 The special properties of water s. 5-7
  • Kapittel 2 Temperatures in the oceans: s. 16-30
  • Kapittel 3 Salinity in the oceans: s. 31-39
  • Kapittel 4 Water masses: s. 40-41

  KNM Tordenskjold/TAS/METOC: Kompendium i oseanografi, meteorologi og hydroakustikk.

  • Kapittel 4.1 LYD s. 84-86 ( til Tetthet, trykk og intensitet)
  • Kapittel 4.2 LYD I HAVET s. 91 (fra Svekkelse av lydbølgeenergien)-93
  • Kapittel 4.3 LYDHASTIGHET OG BANER s. 95-99

  Leksjon 8 - Generell sirkulasjon i havet, Open University, Ocean circulation:

  • The North Atlantic gyre: Observations and theories, s. 73 – 121

  Leksjon 9 – Værvarsling, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Værvarsling, s. 184 – 226.

  Leksjon 10 – Polar oseanografi, Open University, Ocean circulation:

  • Circulation in high latitudes, s. 148 – 154

  Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Isen på havet, utbredelse av is, fart nær is, og isdannelse på fartøy, s. 251 – 257

  Leksjon 11 – Tropisk vær,Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Monsuner, vindforhold over verdenshavene, s. 89 – 94
  • Tropiske orkaner, s. 147 – 184

  Leksjon 12 – Klima

  Leksjon 13 – Tidevann og bølger, Dannevig: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk.

  • Bølger, s. 258 – 271

  Den Norske Los

  • Bind 1, s 195-203
  Læringsutbytte

  Militær Navigasjon 1

  Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • grunnleggende kunnskap om sjøkartet, herunder ulike typer sjøkart, sjøkartsymboler og kartprojeksjoner
  • grunnleggende kunnskap om jordens form og geodetiske data
  • kjennskap til ulike publikasjoner som er relevant i forbindelse med sjøkartet og farvannskunnskap
  • bred kunnskap om IALA systemet og andre sjømerker, herunder fyr, lykter, varder og søyler.
  • bestått båtførerprøven
  • kjennskap til virkemåten for radar og ARPA
  • kjennskap til virkemåten for GPS og dGPS
  • kjennskap til virkemåten for ulike typer av kompass
  • forståelse for bruken av Sjøforsvarets terrestriske navigasjonsverktøy
  • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • kan marineoffiseren oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
  • har marineoffiseren kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende et sjøkart i planlegging og utføring av en seilas etter Sjøforsvarets retningslinjer
  • rette alle kursene for faste og variable feil, herunder gyrofeil, deviasjon, misvisning, drift og avdrift.
  • bruke tidevannstabeller for norskekysten og Svalbard
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen navigasjon

  Generell kompetanse

  Etter endt emne har kadetten:

  • Graden av presisjon og holdninger som kreves for å planlegge, og gjennomføre en sikker seilas
  • evne til å planlegge å gjennomføre enkelte arbeidsoppgaver i forbindelse planlegging og gjennomføring av en seilas
  • kan offiseren formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
  • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • kjenner offiseren til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet

  Meteorologi og oseanografi

  Kunnskap

  Etter endt emne kan kadetten:

  • karakteristikkene ved de forskjellige værsystemene, herunder typisk lavtrykksutvikling i h.h.t. den norske syklonmodellen, tropiske sykloner, farlig kvadrant
  • havstrømmene for Atlantisk vann, Arktisk vann, Kystvann i Norge
  • tidevannsstrømmene i Europa herunder Den engelske kanal, Nordsjøen, Norskekysten og Innaskjærs i Norge herunder strømsettingen på alle de utvalgte stedene på NAVKOMP sin hjemmeside.
  • samtlige farlige bølgeområder i Norge
  • har marineoffiseren kjennskap til meteorologi og oseanografi
  • har marineoffiseren kjennskap til samvirke vind, vind-sjø samt havmiljø
  • undervannsakustikk
  • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • kan marineoffiseren oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
  • har marineoffiseren kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • bruke meteorologiske og oseanografiske tjenester som vil være til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører
  • bruke de meteorologiske instrumentene om bord og navigere utenom den farlige kvadranten i et lavtrykk
  • tolke og forstå værmeldinger
  • bruke de meteorologiske forholdene i tidevannsberegningene
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen meteorologi og oseanografi

  Generell kompetanse

  Etter endt emne har kadetten:

  • forståelse til å vurdere værprognoser ifm seilasplanlegging og gjennomføres av seilas
  • forståelse  for meteorologiens innvirkning på radar-/sambandssensorer
  • forståelse for oseanografiens innvirkning på ekkolodd, dopplerlogg, sonar-/undervannssensorer
  • forståelse for meteorologiske publikasjoner, internettsider, og meteorologisk informasjon på elektroniske brosystemer.
  • forståelse for bølger langs norskekysten
  • forståelse for meteorologiske forhold som gir pakking av is på
  • kan offiseren formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
  • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor meteorologi og oseanografi og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • kjenner offiseren til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet
  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Militær navigasjon 1

  Militær navigasjon 1 følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Antall undervisningsuker er 15. Faget har 4 F-timer på timeplanen og bør organiseres i  to 2 timers økter. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Emnet bruker Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er koordinert med MPN, Øvelse Grimstadfjord, ECDIS assistentkurs og Øvelse Blindleia.

  Meteorologi og oseanografi

  Emnet meteorologi og oseanografi er satt ut sivilt og blir gjennomført av gjestelærer. Leder UV-kontoret ved NAVKOMP er POC, Undervisningen går over 15 uker, med 3 timer F pr uke. De 3 timene gjennomføres i en økt. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.  Emnet bruker itslearning.

  Arbeidsmåter

  Militær Navigasjon 1

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Veiledningsstime: Kadetter presenterer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
  • Ukeprøver

  Meteorologi og oseanografi

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, presentasjoner og besvarelser av oppgaver
  • Øvelser
  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Pensum

   Militær navigasjon 1

   Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir.

   Den norske los (bd. 1) (6. utg.). (1997). Oslo: Statens kartverk.

   Symboler og forkortelser i norske sjøkart. (1997). Oslo: Statens kartverk.

   Trysnes, O. (2010). Veien til båtførerprøven (6. utg.). Oslo: Damm.

   Øi, Ø. (1993). Håndbok i kyst- og innenskjærs navigasjon (3. utg.). Bergen: Sjøkrigsskolen.

   Kompendium delt ut av faglærer.

    

   Meteorologi og oseanografi

   Dannevig, P. (1975). Meteorologi og oseanografi for sjøfolk (12. utg.). Oslo: Aschehoug.

   Den norske los (bd. 1) (6. utg.). (1997). Oslo: Statens kartverk.

   Ocean circulations (2. utg.). (2001). Oxford: Butterworth Heinemann.

   Seawater, its composition, properties and behaviour (2. utg.). (1995). Oxford: Butterworth Heinemann.

   Waves, tides and shallow water processes (1999). Oxford: Butterworth Heinemann.

   Kompendium delt ut av faglærer.

   METOC: Powerpoint-leksjoner i Itslearning

   VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
   Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F67%Not requiredMilitær navigasjon 1 Kalkulator
   Muntlig eksamenIndividuellca. 20MinutterA-F33%Not requiredMeteorologi og oseanografi
   PraksisIndividuell1SemesterBestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurderingAlle
   Vurderinger:
   Vurderingsform:Skriftlig eksamen
   Gruppering:Individuell
   Varighet:5
   Varighetstype:Timer
   Karakterskala:A-F
   Andel:67%
   Justerende muntlig:Not required
   Kommentar:Militær navigasjon 1
   Hjelpemidler: Kalkulator
   Vurderingsform:Muntlig eksamen
   Gruppering:Individuell
   Varighet:ca. 20
   Varighetstype:Minutter
   Karakterskala:A-F
   Andel:33%
   Justerende muntlig:Not required
   Kommentar:Meteorologi og oseanografi
   Hjelpemidler:
   Vurderingsform:Praksis
   Gruppering:Individuell
   Varighet:1
   Varighetstype:Semester
   Karakterskala:Bestått / ikke bestått
   Andel:
   Justerende muntlig:Not required
   Kommentar:Offisersvurdering
   Hjelpemidler:Alle
   Forfattere: 
   Henning Henry Sulen
   Godkjent av: 
   Henning Sulen