Semestre

NAV2302-2 Militær navigasjon 1

Emnekode: 
NAV2302-2
Credits: 
5
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet militær navigasjon 1 er å dekke Sjøforsvarets behov innen navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov i navigasjon tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:               A-II/1 og A-II/2
 • STCW-funksjon:         Navigering på det operative nivået og Navigering på Ledelsesnivået (F1)
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk STCW, 1978 med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.1.2. Terrestrisk og kystnavigasjon
 • Emneplanen tar også utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsfører og overstyrmann:
  • Kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse under alle forhold
  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • kunnskap om sjøkartet, herunder ulike typer sjøkart, sjøkartsymboler og kartprojeksjoner
  • grunnleggende kunnskap om jordens form og geodetiske data
  • kjennskap til ulike publikasjoner som er relevant i forbindelse med sjøkartet og farvannskunnskap
  • bred kunnskap om IALA systemet og andre sjømerker, herunder fyr, lykter, varder og søyler.
  • bestått båtførerprøven
  • kjennskap til virkemåten for GPS og dGPS
  • kjennskap til virkemåten for ulike typer av kompass
  • forståelse for bruken av Sjøforsvarets terrestriske navigasjonsverktøy
  • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • kan marineoffiseren oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
  • har marineoffiseren kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i Sjøforsvaret

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende et sjøkart i planlegging og utføring av en seilas etter Sjøforsvarets retningslinjer
  • rette alle kursene for faste og variable feil, herunder gyrofeil, deviasjon, misvisning, drift og avdrift.
  • bruke tidevannstabeller for norskekysten og Svalbard
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen navigasjon

  Generell kompetanse

  Etter endt emne har kadetten:

  • Graden av presisjon og holdninger som kreves for å planlegge, og gjennomføre en sikker seilas
  • evne til å planlegge å gjennomføre enkelte arbeidsoppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en seilas
  • kan offiseren formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
  • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • kjenner offiseren til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet
  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Praktisk organisering

  Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Emnet bruker Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er koordinert med MPN, Øvelse Vestkyst, ECDIS assistentkurs og Øvelse Stadt.

  Arbeidsmåter

  • Klasseroms-/ Digital undervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Veiledningsstime: Kadetter presenterer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
  • Ukeprøver
  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Supplerende opplysninger

  Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet Militær navigasjon 1 er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.

  Pensum

  Pensum

  Forsvarets doktrine for maritime operasjoner

  • Den delen som emnet støtter i doktrinen

  SAP 1(D): Tjenestereglement for Sjøforsvaret

  • Delene med sjøtjenesten

  SNP 500: Reglement for utførelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøy.

  • Den delen som emnet støtter i reglementet

  Instruks for navigasjon i Marinen

  • Den delen som emnet støtter i instruksen

  Militær praktisk navigasjon av NavKomp

  • Hele boken

  Kyst og innenskjærs navigering i Marinen av Ørnulf Øi

  • Hele boken

  Sjøforsvarets navigasjonsmidler

  • Gyro
  • Peilesøyle
  • ECDIS
  • Logg
  • Ekkolodd
  • GPS & dGPS

  NAVIGASJON for maritime studier av Kjærstad

  Del 1 – Koordinat & kartlære

  • Jordens form kap 1.1.1 – 1.1.9
  • Geodetiske grunnlag og datum kap 2.1 – 2.7         
  • Kartprojeksjon kap 3.1 – 3.4       
  • Sjøkartet Kap 4.1 – 4.10
  • Hjelpemidler og symbolbruk i kart kap 5.1 – 5.2

  DEL 2 – Merkesystemet & infrastruktur

  • IALA systemet kap 1.1 – 1.6
  • Fyr og merketeknologi kap 2.1 – 2.6

  DEL 3 – Terrestrisk navigasjon

  • Bestikkregning, kursretting og strømkobling kap 1.1 og 1.2
  • Stedlinjer og stedsbestemmelse Kap 2.1 – 2.12

  Veien til Båtførerprøven

  • Hele boken

  Tidevannstabeller for den Norske kyst og Svalbard

  • Hva som påvirker tidevannet.
  • Tidevannsberegninger.

  Litteratur

  • Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret
  • SAP 1(D): Tjenestereglement for Sjøforsvaret
  • SNP 500 (2020) Reglement for utførelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøy. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • (2020) Instruks for navigasjon i Marinen. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. Sjøforsvarets kursnotasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. Broprosedyrer Kvarven kl. skolefartøy. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • SAP 106: VUTO 1 PB div
  • Ørnulf Øi: Kyst og innenskjærs navigering i Marinen
  • Faglærer: Kompendium i kursretting og strømkoblinger
  • Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier. Tapir akademiske forlag, ISBN 978-82-519-2522-8
  • Ditlefsen: Navigasjon (14 utgave)
  • Statens kartverk: Den Norske Los bind 1, Statens kartverk, ISBN82-90653-12-3
  • Olav Trysnes: Veien til båtførerprøven, Damm, ISBN 82-04-08583-4
  • Statens kartverk: Symboler og forkortelser i norske sjøkart
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Individuell skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F100%Not required Kalkulator, Parallellforskyver, Passer, Manøverdiagram, Utsnitt av sjøkart 2675, Tidevannstabeller
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Individuell skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:5
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:Kalkulator, Parallellforskyver, Passer, Manøverdiagram, Utsnitt av sjøkart 2675, Tidevannstabeller
  Forfattere: 
  Henning Henry Sulen
  Godkjent av: 
  Henning Sulen