NAV2301 Militær brovakt og fartøyskontroll

Emnekode: 
NAV2301
Kursnavn på engelsk: 
Military Watchkeeping and Vessel Control
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Ørjan Bekken
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov innen brovakt og fartøyskontroll. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov så tilfredsstiller emnet også kravene i STCW 1978 med endringer innen bro og fartøyskontroll i funksjonen navigering på operativt- og på ledelsesnivå.

STCW-kode: A-II/1

STCW-funksjon: Navigering på ledelsesnivået (F1)

Sertifikatrettigheter

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 med endringer
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.2 Opprettholde sikker brovakt
  • Kapittel 1.5 Handling ved nød
  • kapittel 1.6 Handling ved nødsignaler på sjøen
  • kapittel 1.9 Fartøysmanøver
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.5 Brovakthold og prosedyrer
  • Kapittel 1.9 Handling ved navigasjonsuhell
  • Kapittel 1.10 Manøvrering og skipshandling under alle forhold

Faglig innhold:

 • Fartøyets Manøveregenskaper.
 • Gruntvannseffekten
 • Utrustning av fartøy
 • Publikasjoner, hjelpemidler og dokumentasjon. Elevpresentasjoner/selvstudium
 • Kystadminstrasjon og losing
 • Hardtværoperasjoner
 • Skipet i krise
 • Rapporteringsregimer og overvåkingssystem
 • Beskrivelser av noen ulykker
 • Isnavigasjon
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • kjennskap til fartøyers manøveregenskaper med hovedvekt på sjøforsvarets fartøystyper.
 • forståelse for grunnprinsippene som gjelder for virkning av dødvekt, dypgang, trim, fart og klaring under kjølen på svingeradius og stoppedistanser.
 • kjennskap til grunntvannseffekter med fokus på sjøforsvarets fartøy
 • kjennskap til hvordan vind og strøm virker inn på manøveregenskapene
 • kjennskap til fartøyers utrustning og tauing med fokus på sjøforsvarets fartøy.
 • kjennskap til forsvarlig fortøyning og ankring
 • kjennskap til seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships’ Routing
 • kjennskap til hjelpemidler til planlegging av seilasen
 • kjennskap til kystadministrasjon og losing
 • kjennskap til dokumentasjon av seilasen. Og hvordan dette gjøres på sjøforsvarets fartøy.
 • forståelse for grunnprinsippene av effektive prosedyrer for godt samarbeid på bro(CRM).
 • kjennskap til prosedyrer ved nødstyring og nødslep
 • kjennskap til innholdet i IMO/ICAOs håndbok for søk og redning til sjøs (IAMSAR). Med fokus på On Scene Coordinator (OSC) rollen
 • grunnleggende kunnskap innen maritim kommunikasjon.
 • grunnleggende kunnskaper om nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til maritim kommunikasjon
 • grunnleggende kunnskaper om navigasjonsuhell, årsakssammenheng, risikoanalyse. navigatør / vaktsjef og krisesituasjoner, (adferd og samspill mellom stress og problemløsninger i en krisesituasjon på bro) Med fokus på sjøforsvarets hendelser.
 • forståelse hva som må gjøres i forkant, under og etter sammenstøt mellom skip, grunnstøting/stranding med fokus på Sjøforsvarets policy
 • kjennskap til internasjonale avtaler som INCSEA – avtalen og AMVER
 • kjennskap til rapporteringsregimer og overvåkningssystem
 • kjennskap til manøvrering av fartøy i høy sjø
 • kjennskap om seilas i nærheten av is

 

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • opparbeide ferdigheter innen manøvrering av fartøy til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører spesielt.
 • planlegge samt utføre fortøyning, ankring og slep
 • kunnskaper som vil være nyttig i planlegging og utførelsen av seilasen på Sjøforsvarets og sivile fartøyer.
 • organisere vakthold, både under land, til ankers og seilas
 • forstå viktigheten av godt samarbeid med andre i teamet(CRM)
 • anvende effektive prosedyrer for samarbeid ombord(CRM)
 • anvende kunnskap for å opparbeide ferdigheter innen manøvrering av fartøy til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører spesielt.
 • kunnskaper som vil være nyttig i redningsoperasjoner av eget og andres skip
 • sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS undersystem og utstyr
 • yte radioservice i nødsituasjoner
 • utføre sine oppgaver i henhold til prinsipp for god radiovakt
 • kjennskap til seilas i høy sjø, med tanke på skader på eget skips sitt personell, last og konstruksjon
 • kjennskap til seilas i og nær is – områder
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen brovakttjenesten på Sjøforsvarets fartøyer.

 

Generell kompetanse

Etter endt emne har kadetten:

 • forståelse for viktigheten av å kjenne til alle kreftene som virker på fartøyet.
 • kjennskap til ulike typer fartøyers utrustning med fokus på Sjøforsvarets fartøyer.
 • oversikt over planleggingsverktøy for seilasplanlegging
 • forståelse for viktigheten av å organisere vakttjenesten til enhver tid om bord med fokus på vakttjenesten på Sjøforsvarets fartøyer.
 • oversikt over planleggingsverktøy for seilasplanlegging
 • innsikt til å vurdere trafikksituasjoner ved gjennomføring av seilas
 • forståelse for viktigheten av å organisere vakttjenesten til enhver tid om bord
 • forståelse av CRM
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger som emnet dekker
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor sjøveisregler og brovakttjensten, samt CRM og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis i egen tjeneste om bord på sjøforsvarets fartøy
 • nytenkning og innovasjonsprosesser innen emneområdet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Faget bruker Forsvarets Itslearning. Klassen deles i 2 grupper på simulatoren. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene. Emnet må sees i sammenheng med «Sette sjøbein» (Statsraad Lehmkuhl toktet) og emnet militær praktisk navigasjon (MPN). Emnet bygger videre på kadettloggboken fra «Sette sjøbein» på Statsraad Lehmkuhl.
IMO modul 1.25 GMDSS kurset GOC gjennomføres som et modulkurs av godkjent eksternt kurssted.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning/digital undervisning/Fjernundervisning på Teams: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Internett: Itslearning
 • Bruk av Computer Based Training (CBT) moduler
 • Selvstudium: Arbeid med teori og simulatorøvingene, besvarelser av oppgaver. Kadetter må påregne å sette seg inn i dokumentasjon angitt av faglærer og presentere denne.
 • Øvelser på Statsråd Lehmkuhl, skolefartøyene og simulator
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Supplerende opplysninger

Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

Emnet er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.

Pensum

Pensum og litteratur

Fartøyets Manøveregenskaper.

 • Skipshåndtering og krefter som virker på fartøy. Kjerstad 1.1
  Klasserom, navsim og skolefartøy
 • Manøverkarakteristikk og manøverprøver. Kjerstad 1.2, 1.3
  Klasserom, øvelse i navsim og skolefartøy
 • Pivot punktet. Kjerstad 1.4
  Klasserom, navsim og skolefartøy
 • Rorteori. Kjerstad 1.5
  Klasserom, navsim og skolefartøy
 • Propellteori. Kjerstad 1.6
  Klasserom, navsim og skolefartøy
 • Manøvreringsarrangement på bro. Kjerstad 1.7
  Klasserom, navsim og skolefartøy

Gruntvannseffekten.

 • Squat Kjerstad 2.1 og C B Barrass og D R Derrett: Ship Stability for masters and mates chapter 42
  Klasseromsundervisning og navsim
 • Bank og kanaleffekt Kjerstad 2.2
  Klasseromsundervisning og navsim
 • Praktisk forsøk i maskinlab
  Presentasjon av resultater

Utrustning av fartøy

 • Ankringsutrustning. Kjerstad 3.1, 900 Sjømannskapsmanual
  Klasserom og øvelse i navsim/skolefartøy
 • Førtøyningsarrangement/fortøyning. Kjerstad 3.2, 900 Sjømannskapsmanual
  Klasserom, øvelse i navsim/skolefartøy.
 • Slepearrangement og sleping. Kjerstad 3.3, 900 Sjømannskapsmanual
  Klasserom samt praksis på skolefartøy.
 • Skipsbeskrivelser Kjerstad 4.1-4.9 og Ship Knowledge kap 3.
  Selvstudium

Publikasjoner, hjelpemidler og dokumentasjon. Elevpresentasjoner/selvstudium

 • Losbeskrivelser(Den norske los) Kjerstad 2.6
 • Etteretninger for sjøfarende(Efs) Kjerstad 2.8
 • Andre publikasjoner(IAMSAR, Marpol, SOLAS, mm) Kjerstad 2.7
 • Brovaktforskriften
 • Utøvelsen av navigasjon i sjøforsvaret (SNP-500)
 • Instruks for navigasjon i marinen

Kystadminstrasjon og losing

 • Kystverket, ombordtaking av los og losing Kjerstad 5.1, 5.2 og 5.3
  Klasserom
 • Fartsområder og grenselinjer Kjerstad 5.6
  Klasserom

 Hardtværoperasjoner

 • Områder med hardt vær Kjerstad 7.1
  Klasserom og skolefartøy
 • Belastninger på skip Kjerstad 7.2 og Ship knowledge kap 5.
  Klasserom og skolefartøy
 • Isnavigasjon Kjerstad Del 4
  Klasserom
  Ekstern foredragsholder

  Skipet i krise

 • Søk og redning (SAR) Kjerstad 8.2
  Undervisning av Kystvaktens kompetansesenter(KVKS)
  Klasserom og simulator.
 • Håndtering av skadede skip og berging, Kjerstad 8.1
  Klasserom
 • Mann over bord Kjerstad 8.2
  Klasserom og skolefartøy
 • AMVER Kjerstad 8.4
  Klasserom
 • INCSEA avtalen
  Klasserom

Rapporteringsregimer og overvåkingssystem

 • VTS og rapportering i Norge Kjerstad 9.2 og Sjøtrafikkforskriften
  Klasserom og praksis ved seilas på skolefartøy

Beskrivelser av noen ulykker Kjerstad 11.1-11.4

 • Klasserom, CRM undervisning og selvstudium.
  Selvstudium, lærebok samt lese rapporten etter Helge Ingstad ulykken.

 

Litteratur:

 • Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret
 • SNP-500 (2020). Reglement for utøvelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøyer. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
 • (2020). Instruks for navigasjon i marinen. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesente
 • Sulen og Strand (2020). Kadettloggbok 2021. SKSK
 • KNMT, manualer: 900 sjømannskapsmanual. KNM T
 • Kjerstad: Fremføring av skip med navigasjonskontroll siste utgave
 • C B Barrass og D R Derrett: Ship Stability for masters and mates
 • Lovdata: http://www.lovdata.no _ Sjøveisreglene
 • Sjøtrafikkforskriften, lovdata: Forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) - Lovdata
 • Brovaktforskriften, lovdata: Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip - Lovdata
 • IMO: IAMSAR manual volum 3. ISBN 978-92-801-1701-1
 • Dokmar Maritime Publishers: Ship knowledge ISBN 978-90-71500-32-9
 • The Nautical Institute: Mooring and Anchoring Ships Vol 1 and Vol 2.
 • Den norske los: Alminnelige opplysninger – Bind 1.
 • IMO Ship’s Routing
 • ISM Koden
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F100 %Not required Kalkulator
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: Kalkulator
Forfattere: 
Henning Henry Sulen
Godkjent av: 
Henning Sulen