NAV2301 Militær brovakt og fartøyskontroll

Emnekode: 
NAV2301
Kursnavn på engelsk: 
Military Watchkeeping and Vessel Control
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Emneansvarlig: 
Henning Sulen
Om emnet

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov innen brovakt og fartøyskontroll, og tilfredsstiller kravene i STCW 1978 med endringer innen bro og fartøyskontroll i funksjonen navigering på operativt- og på ledelsesnivå.

STCW-kode: A-II/1

STCW-funksjon: Navigering på ledelsesnivået (F1)

Sertifikatrettigheter

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 med endringer
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.2 Opprettholde sikker brovakt
  • Kapittel 1.5 Handling ved nød
  • kapittel 1.6 Handling ved nødsignaler på sjøen
  • kapittel 1.9 Fartøysmanøver
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.5 Brovakthold og prosedyrer
  • Kapittel 1.9 Handling ved navigasjonsuhell
  • Kapittel 1.10 Manøvrering og skipshandling under alle forhold

Faglig innhold:

Fra Fremføring av skip med navigasjonskontroll, Norvald Kjerstad

 • Del 1 Utrustning og manøvrering
  • Skipets manøveregenskaper
  • Grunntvannseffekten
 • Del II Seilas og planlegging
  • Kap 1 til og med kap 7
  • Dagsaktuelle tema innen fagområdet
  • Dokumentasjon av seilasen
  • Hardtværsoperasjon og værruting
  • Skipet i krise
  • Rapporteringsregimer og overvåkningssystem
  • Grunnleggende risikovurdering/beskrivelse av noen ulykker
 • Del IV Isnavigasjon
  • Dagsaktuelle tema innen fagområdet
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • kjennskap til fartøyers manøveregenskaper
 • forståelse for grunnprinsippene som gjelder for virkning av dødvekt, dypgang, trim, fart og klaring under kjølen på svingeradius og stoppedistanser.
 • kjennskap til grunntvannseffekter
 • kjennskap til hvordan vind og strøm virker inn på manøveregenskapene
 • kjennskap til fartøyers utrustning og tauing
 • kjennskap til forsvarlig fortøyning og ankring
 • kjennskap til seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships’ Routing
 • kjennskap til hjelpemidler til planlegging av seilasen
 • kjennskap til kystadministrasjon og losing
 • kjennskap til dokumentasjon av seilasen
 • forståelse for grunnprinsippene av effektive prosedyrer for godt samarbeid på bro(CRM).
 • kjennskap til prosedyrer ved nødstyring og nødslep
 • kjennskap til innholdet i IMO/ICAOs håndbok for søk og redning til sjøs (IAMSAR)
 • grunnleggende kunnskap innen maritim kommunikasjon
 • grunnleggende kunnskaper om nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til maritim kommunikasjon
 • grunnleggende kunnskaper om navigasjonsuhell, årsakssammenheng, risikoanalyse. navigatør / vaktsjef og krisesituasjoner, (adferd og samspill mellom stress og problemløsninger i en krisesituasjon på bro)
 • forståelse hva som må gjøres i forkant, under og etter sammenstøt mellom skip, grunnstøting/stranding
 • kjennskap til internasjonale avtaler som INCSEA – avtalen og AMVER
 • kjennskap til rapporteringsregimer og overvåkningssystem
 • kjennskap til manøvrering av fartøy i høy sjø
 • kjennskap om seilas i nærheten av is

 

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • opparbeide ferdigheter innen manøvrering av fartøy til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører spesielt.
 • planlegge samt utføre fortøyning, ankring og slep
 • kunnskaper som vil være nyttig i planlegging og utførelsen av seilasen
 • organisere vakthold, både under land og seilas
 • forstå viktigheten av godt samarbeid med andre i teamet(CRM)
 • anvende effektive prosedyrer for samarbeid ombord(CRM)
 • anvende kunnskap for å opparbeide ferdigheter innen manøvrering av fartøy til nytte for tjenesten i Sjøforsvaret generelt og som navigatører spesielt.
 • kunnskaper som vil være nyttig i redningsoperasjoner av eget og andres skip
 • sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS undersystem og utstyr
 • yte radioservice i nødsituasjoner
 • utføre sine oppgaver i henhold til prinsipp for god radiovakt
 • kjennskap til seilas i høy sjø, med tanke på skader på eget skips sitt personell, last og konstruksjon
 • kjennskap til seilas i og nær is – områder
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen brovakttjenesten

 

Generell kompetanse

Etter endt emne har kadetten:

 • forståelse for viktigheten av å kjenne til alle kreftene som virker på skipet
 • kjennskap til ulike typer skip sin utrustning
 • oversikt over planleggingsverktøy for seilasplanlegging
 • innsikt til å vurdere trafikksituasjoner ved gjennomføring av seilas
 • forståelse for viktigheten av å organisere vakttjenesten til enhver tid om bord
 • oversikt over planleggingsverktøy for seilasplanlegging
 • innsikt til å vurdere trafikksituasjoner ved gjennomføring av seilas
 • forståelse for viktigheten av å organisere vakttjenesten til enhver tid om bord
 • forståelse av CRM
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor sjøveisregler og brovakttjensten, samt CRM og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis i egen tjeneste
 • nytenkning og innovasjonsprosesser innen emneområdet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

IMO modul 1.25 GMDSS kurset GOC gjennomføres som et 2 ukers modulkurs etter eksamensperioden ultimo 6 semester. Kurset skal gjennomføres av godkjent eksternt kurssted. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene. Emnet må sees i sammenheng med emne 5 (SL) ogemnet militær praktisk navigasjon.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning/Fjernundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Internett: Itslearning
 • Bruk av CBT moduler
 • Selvstudium: Arbeid med teori og simulatorøvingene, besvarelser av oppgaver
 • Øvelser på Statsråd Lehmkuhl, skolefartøyene og simulator
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum og litteratur

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 med endringer
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.2 Opprettholde sikker brovakt
  • Kapittel 1.5 Handling ved nød
  • kapittel 1.6 Handling ved nødsignaler på sjøen
  • kapittel 1.9 Fartøysmanøver
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.5 Brovakthold og prosedyrer
  • Kapittel 1.9 Handling ved navigasjonsuhell
  • Kapittel 1.10 Manøvrering og skipshandling under alle forhold
 • Fra Fremføring av skip med navigasjonskontroll, Norvald Kjerstad
  • Del 1 Utrustning og manøvrering
   • Skipets manøveregenskaper
   • Grunntvannseffekten
  • Del II Seilas og planlegging
   • Kap 1 til og med kap 7
   • Dagsaktuelle tema innen fagområdet
   • Dokumentasjon av seilasen
   • Hardtværsoperasjon og værruting
   • Skipet i krise
   • Rapporteringsregimer og overvåkningssystem
   • Grunnleggende risikovurdering/beskrivelse av noen ulykker
 • Del IV Isnavigasjon
  • Dagsaktuelle tema innen fagområdet

Litteratur:

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell6TimerA-F100 %Not required Digital hjemmeeksamen i Wiseflow. Alle hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Digital hjemmeeksamen i Wiseflow.
Hjelpemidler:Alle hjelpemidler
Forfattere: 
Henning Sulen
Godkjent av: 
Øyvind Tengesdal