MILMA5900 Masteroppgave

Emnekode: 
MILMA5900
Kursnavn på engelsk: 
Master thesis
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
30
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Masteroppgaven er et større, selvstendig akademisk skriftlig arbeid. Den krever at studenten orienterer seg i forskningsfronten av sitt valgte tema, formulerer en egen problemstilling, undersøker denne vitenskapelig og presenterer sine funn etter akademiske standarder. Masteroppgaven skrives på deltid.

Masteroppgaven er individuell, men i samråd med dekan og utnevnte veiledere kan studentene samarbeide om avgrensede deler av undersøkelsen, for eksempel kilder og datainnsamling samt metodebruk. Det forutsettes en stor grad av selvstendighet og initiativ fra studentenes side.

Skriving av masteroppgave skal følge anerkjente vitenskapelig prinsipper for litteraturhenvisninger. Ved Forsvarets høgskole brukes APA-stilen for henvisninger og litteraturlister, se: https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Biblioteket/Referansehandtering%20og%20oppgaveskriving

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten: 
• analysere det aktuelle tema som er gjort til gjenstand for analyse i oppgaven.
• drøfte hvordan et selvstendig vitenskapelig prosjekt gjennomføres, herunder hvordan presise forskningsspørsmål stilles og hvordan en går frem for å besvare spørsmålene på en adekvat måte.
• redegjøre for hvordan informasjon samles inn, systematiseres og anvendes for å besvare konkrete forskningsspørsmål.
• drøfte hvordan resultatene fra undersøkelsen bør rapporteres for å oppfylle allmenne vitenskapelige kriterier.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten: 
• presentere og forsvare de konkrete funn som er gjort i løpet av prosessen med å skrive masteroppgaven.
• samle inn og bearbeide betydelige mengder informasjon på nye felter innenfor både det militærfaglige og andre områder.
 

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

• gjennomføre et nytt selvstendig vitenskapelig prosjekt med militærfaglige og andre problemstillinger,
• anvende sin kunnskap til å veilede og støtte andre som arbeider med større prosjekter som omfatter datainnsamling og analyse.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Prosessen med oppstart av masteroppgaven starter med at hver enkelt student angi sin problemstilling/tematikk og tentative tittel for masteroppgaven på et fastsatt skjema til studieadministrasjonen. På dette skjemaet kan også studenten angi ønsket veileder. Dekan godkjenner deretter tema for masteroppgaven og oppnevner veileder. Nærmere frister og tidsplan blir gitt av studieadministrasjonen.

Det er obligatorisk med veiledning av masteroppgaven, og studentene inngår en skriftlig, forpliktende veiledningsavtale med veileder og FHS. Denne avtalen skal bidra til å sikre en god progresjon og gjennomføring av arbeidet med masteroppgaven. Avtalen presiserer forhold som legges til grunn for samarbeidet. Student og veileder vil bli forelagt FHS retningslinjer for veiledning av masteroppgaven. Her er det lagt opp til at veileder skal avsette opptil 30 timer til veiledning av den enkelte student, avhengig av den enkeltes behov. Tallet inkluderer lesing/skriftlig kommentering av oppgaven, øvrige forberedelser, samt opptil 10 timer direkte studentkontakt. I forbindelse med sensurering av oppgaven kan veileder bli bedt om å redegjøre for ulike forhold i forbindelse med veiledningen.

Det er satt av ett studieår (august-mai) til arbeid med masteroppgaven.

Det er kun én innleveringsfrist i året, normalt i mai. Nærmere informasjon om frister og bestemmelser knyttet til gjennomføring av masteroppgaven gis av studieadministrasjonen.

Omfang og formalia 

Masteroppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk. Om oppgaven skrives på annet språk enn norsk, blir språklige og stilistiske forhold vurdert i forhold til forventet standard ved et lærested i vedkommende land.

Masteroppgaven skal ha et omfang på 17 000–25 000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, evt fotnoter, tabeller, illustrasjoner og eventuelle vedlegg kommer i tillegg og regnes ikke med i omfangsbegrensningen. Masteroppgaven skal leveres elektronisk i PDF-format. Studieadministrasjonen vil utgi egne retningslinjer som beskriver innleveringsprosedyren og sensur.

Med mindre kandidaten har reservert seg, oppgaven er vedtatt klausulert eller den er gradert iht. sikkerhetsloven, vil masteroppgaven bli publisert i fulltekstformat på FHS bibliotek sine nettsider.

Sensorordning

Sensorordning følger av lov om universitet og høyskoler og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole. Hver kommisjon skal bestå av to sensorer, én intern og én ekstern.

Dekan nedsetter en kommisjon som vurderer hvem som mottar ”Sjef FHS’ pris for beste masteroppgave”.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MasteroppgaveIndividuell.-A-F100%RequiredMuntlig justerende prøve i 30 minutter Ved karakteren F avholdes det ikke muntlig justerende eksamen
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:.
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Required
Kommentar:Muntlig justerende prøve i 30 minutter Ved karakteren F avholdes det ikke muntlig justerende eksamen
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga