MILMA5900 Masteroppgave

Emnekode: 
MILMA5900
Kursnavn på engelsk: 
Master thesis
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
30
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Masteroppgaven er individuell, men i samråd med dekan og utnevnte veiledere kan studentene samarbeide om avgrensede deler av undersøkelsen, for eksempel kilder og datainnsamling samt metodebruk. Det forutsettes en stor grad av selvstendighet og initiativ fra studentenes side.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført masteroppgave skal studenten:

• ha avansert kunnskap om det aktuelle tema som er gjort til gjenstand for analyse i oppgaven,

• ha inngående kunnskap om hvordan et selvstendig vitenskapelig prosjekt gjennomføres, herunder hvordan presise forskningsspørsmål stilles og hvordan en går frem for å besvare spørsmålene på en adekvat måte,

• ha inngående kunnskap om hvordan informasjon samles inn, systematiseres og anvendes for å besvare konkrete forskningsspørsmål,

• ha avansert kunnskap om hvordan resultatene fra undersøkelsen bør rapporteres for å oppfylle allmenne vitenskapelige kriterier.

Ferdigheter

Etter gjennomført masteroppgave skal studenten:

• kunne presentere og forsvare de konkrete funn som er gjort i løpet av prosessen med å skrive masteroppgaven,

• kunne gjennomføre et nytt selvstendig vitenskapelig prosjekt med militærfaglige og andre problemstillinger,

• kunne samle inn og bearbeide betydelige mengder informasjon på nye felter innenfor både det militærfaglige og andre områder,

• kunne presentere nye problemstillinger og funn overfor aktører som inngår i den militære profesjon så vel som for aktører i det sivile samfunn,

• kunne anvende sine kunnskaper til å veilede og støtte andre som arbeider med større prosjekter som omfatter datainnsamling og analyse.

Generell kompetanse 

Etter gjennomført masteroppgave skal studenten:

• kunne gjennomføre et nytt selvstendig vitenskapelig prosjekt med militærfaglige og andre problemstillinger,​

• kunne anvende sine kunnskaper til å veilede og støtte andre som arbeider med større prosjekter som omfatter datainnsamling og analyse.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Ca ni måneder før innlevering skal hver enkelt student angi sin problemstilling/tematikk og tentative tittel for masteroppgaven på et fastsatt skjema til studieadministrasjonen. På dette skjemaet kan også studenten angi ønsket veileder. Dekan godkjenner tema for masteroppgaven og oppnevner veileder. Nærmere frister blir gitt av studieadministrasjonen. Ca 8 måneder før innlevering får studenten beskjed om oppgavetittel/tematikk er godkjent og tildeles veileder. Studentene tar kontakt med veileder, og student og veileder gjennomfører en samtale, begrenset oppad til 30 minutter, for å definere tema og foreløpig oppgavetittel. Dersom en student ønsker en annen veileder, tar studenten kontakt med dekan. FHS kan etter søknad fra student inngå avtale med ekstern hoved- eller biveileder. Søknad sendes studieadministrasjonen med påtegning. Det kan også ved behov inngås avtale om intern biveileder. Om oppgavetittelen ikke blir godkjent, tar dekan kontakt med student og veileder og det oppnås enighet om hvilke endringer som er påkrevd.

Etter valg av oppgavetema og oppnevning av veileder inngås en veiledningskontrakt mellom student og veileder. Studentene inngår en skriftlig, forpliktende veiledningsavtale med veileder og FHS. Denne avtalen skal bidra til å sikre en god progresjon og gjennomføring av arbeidet med masteroppgaven. Avtalen presiserer forhold som legges til grunn for samarbeidet. Avtalen fylles ut av studenten og veileder i samarbeid og signeres av begge parter og av eventuell biveileder. Ferdig utfylt og signert avtale leveres til studieadministrasjonen for godkjenning og arkivering. Studenten utarbeider en prosjektbeskrivelse innen rammen av emnet ”Vitenskapelig metode”. Tentativt budsjett for masteroppgaven utarbeides i samråd med veileder og vedlegges prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av veileder innen muntlig eksamen i emnet avlegges.

Plass i studiet og omfang

Masteroppgaven skal ha et omfang på 17 000–25 000 ord. Omfang regnes ut fra brødteksten. Fotnoter, litteraturliste og illustrasjoner kommer i tillegg. Masteroppgaven skal leveres elektronisk i PDF-format. Skolen vil utgi egne retningslinjer som beskriver innleveringsprosedyren. Dekan nedsetter en kommisjon som vurderer hvem som får ”Sjef FHS’ pris for beste masteroppgave”.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MasteroppgaveIndividuell -A-F Required Ved karakteren F avholdes det ikke muntlig justerende eksamen
Vurderinger:
Vurderingsform:Masteroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Required
Kommentar: Ved karakteren F avholdes det ikke muntlig justerende eksamen
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga