Semestre

MILMA5560

Emnekode: 
MILMA5560
Kursnavn på engelsk: 
Vitenskapelig metode en
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder. Store deler av pensum og undervisning tar for seg praktiske og teoretiske problemstillinger som studentene møter i forbindelse med skriving av masteroppgaven. Emnet gjennomføres innen studentene starter med skrivingen av masteroppgaven i siste studieår. Dette gjør det enklere å se den praktiske nytten av emnet for skriveprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskaper Etter å ha gjennomgått emnet skal studenten • Ha grunnleggende kunnskaper om kvalitative og kvantitative metoder, • Forstå hvordan teori kan brukes i et vitenskapelig arbeid, • Forstå hvilke etiske føringer som må ligge til grunn for en vitenskapelig undersøkelse. Ferdigheter Etter å ha gjennomgått emnet skal studenten • Kunne bruke relevante teorier og metoder i undersøkelsen av en yrkesrelatert problemstilling, • Kunne analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon, • Kunne redegjøre for hvordan et selvstendig, avgrenset forsknings- og utredningsarbeid kan gjennomføres.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen består av plenumsforelesninger, seminarer og selvstudium. Studentene oppfordres til selv å danne kollokviegrupper. Mandag og fredag vil som regel være undervisningsfrie dager. Unntaket er uken det undervises i kvantitativ metode, da er også mandag undervisningsdag. Plenumsforelesninger tar for seg problematiske aspekter ved oppgaveskrivingen. Målet er å hjelpe studentene med å se forbindelsen mellom eget arbeid med masteroppgaven og grunnleggende metodiske problemer. Forelesningene avbrytes av korte oppgaver som løses og diskuteres i plenum. Det er grunn til å understreke at alle deler av pensum, også de som ikke dekkes i forelesningene er eksamensrelevante. Seminarene har to formål. For det første skal studentene her kort presentere problemstillingen de vil skrive om og hvordan de vil gjøre det. For det andre skal vi sammen ta for oss ulike masteroppgaver innlevert de siste årene ved FHS for å se hvordan andre studenter har løst utfordringene skrivingen av en masteroppgave innebærer. Oppgavekollokvier der problemstilling og design av masteroppgaven diskuteres grundigere enn i plenumsseminarene, blir arrangert en gang i løpet av emnet, og ytterligere to ganger i løpet av vårsemesteret. Deltagelse på det første seminaret er obligatorisk.

Pensum

 

Pensumlisten er foreløpig. ENdelig pensumliste vil foreligge våren 2016.

Tema 1: Forskningsetikk (40 s.)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. (2006).

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, s. 5- 11, 25-35 (18 s.).

 

Balsvik, E. (2011). Forskningsetikk for samfunnsvitenskapene: En oversikt. I E. Balsvik & S. M. Solli (red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene (bind 2). Oslo: Universitetsforlaget, 231-252 (22 s.).

 

Tema 2: Kvalitativ metode (335 s.)

Cresswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed approaches.

Thousand Oaks: Sage. Kap. 1–3, 5-7 (90 s.).

 

Gilje, N. & Grimen H. (2005). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6–9 (109 s.).

 

Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 1–6 (82 s.).

 

Ringdal, K. (2001). Enhet og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 8 (20 s.).

 

Yin, R. (2012). A (very) brief refresher on the case study method.  I R.Yin, Applications of Case Study (3rd ed.). Los Angeles: Sage, s. 3-20 (17 s.)

 

Denscombe, M. (2006). The good research guide for small scale projects. Maidenhead: Open University Press. Kap. 12, 212-229 (17 s.)

 

Anbefalt litteratur

Hammersmark, J. I. (2010). Utviklingen av norske spesialstyrker: Symbolikk eller militær nytteverdi? (Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole.

 

Lyssand, K. J. (2011). Den afghanske modellen og dens relevans for det norske forsvaret.

(Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole).

 

Høiback, H. (2012). What is doctrine? I D. Adamsky & K. I. Bjerga (Red.), Contemporary Military Innovation: Between anticipation and adaptation. London: Routledge, s. 20-39 (19 s.).

 

Mathisen, H. H. (2011). Norsk sikkerhetspolitikk som svar på en verden i geopolitisk endring:

«Knallhard realpolitikk»? (Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole.

 

Ravn, B. (2013). Vinner vi krigen?: Vurdering av fremgang og resultater i militære operasjoner.

(Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole.

 

Johnsen, H. K. (2013). Risikovillighet: Tøffer menn seg for kvinner? Sannhet eller myte. (Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole.

 

Tema 3: Kvantitativ metode (156 s.)

Ringdal, K. (2001). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode.

Bergen: Fagbokforlaget, Kap. 9, s. 11–12, s. 16–17 (123 s.).

 

Johansen, R. B., Laberg, J. C., & Martinussen, M. (2013). Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social Behavior and Personality: An international journal, 41(5), 861-880 (20 s.)

 

Larsson, G. et al. (2007). Indirect Leadership: A Qualitative Test of a Qualitatively Developed Model. Leadership & Organization Development Journal, 28(8), s. 771–784 (13 s.).

 

Anbefalt litteratur

Kjenstadbakk, T. J. (2012). Seleksjon til befalsskolen: En evaluering av seleksjonssystemets prediktive validitet. (Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole (53 s.)

 

Stikholmen B.-O. (2012). Sikkerhetskultur i Sjøforsvaret: En studie av sikkerhetskulturen og i hvilken grad den samsvarer med sikkerhetsstyring. (Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole (135 s.)

 

Tema 4: Skriveprosessen (58 s.)

Denscombe, M. (2006). The good research guide for small scale projects. Maidenhead: Open University Press. Kap. 10, s. 163-171 (18 s.).

 

Cresswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed approaches.

Thousand Oaks: Sage.  Kap. 4 (21 s.).

 

Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 7 og 16 (27 s.).

 

Anbefalt litteratur

Mæland, B. (2003). At alle behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn? Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR (IFS Info; 3). Oslo: Institutt for forsvarsstudier (18 s.).

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg Not requiredHver student må presentere tema for masteroppgaven i plenum. Denne presentasjonen skal inneholde tema, problemstilling, og hvordan hun/han skal gå frem for å finne svar på problemstillingen. De andre studentene inviteres til å kommentere på presentasjonen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Hver student må presentere tema for masteroppgaven i plenum. Denne presentasjonen skal inneholde tema, problemstilling, og hvordan hun/han skal gå frem for å finne svar på problemstillingen. De andre studentene inviteres til å kommentere på presentasjonen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell25MinutterBestått / ikke bestått100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:25
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Per Arne Krumsvik
Ingerid Maria Opdahl
Godkjent av: 
Empty by purpose