MILMA5550 Logistikk i beredskapsplanlegging og operasjoner

Emnekode: 
MILMA5550
Kursnavn på engelsk: 
Operational logistics
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Vår
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Tore Listou
Om emnet

Emnet gir avansert innføring i logistikk som et sentralt aspekt i Forsvarets operasjoner. Med basis i relevant nyere forskning innenfor logistikk og SCM (supply chain management) tar emnet for seg hvordan logistikk planlegges, ledes og gjennomføres under styrkeoppbygging, i Forsvarets beredskapsstrukturer og under Forsvarets operasjoner. Militære operasjoner foregår i ulike kontekster, både nasjonalt og internasjonalt, i regi av NATO, FN så vel som EU. Forskjeller og likheter i konsepter og rutiner for logistikk nasjonalt, i NATO og i FN-kontekst blir spesielt vektlagt. Emnet tar også for seg forholdet mellom sivile beredskapsstrukturer og Forsvarets logistikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomgått emne skal studenten

• ha kunnskap om planprosesser for operativ logistikk nasjonalt og internasjonalt

• ha inngående kunnskap om hvordan ulike logistikkløsninger influerer styrkeoppbyggingsprosessene

• ha inngående kunnskap om logistiske utfordringer knyttet til klargjøring, beredskap, deployering, operasjoner og re-deployering av militære styrker

• ha inngående kunnskap om sivile aktørers betydning for gjennomføring av militære operasjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter

Etter gjennomgått emne skal studenten

• kunne analysere teorier, modeller og konsepter relatert til integrasjon / samhandling mellom aktører i Forsvarets logistikksystemer for å designe hensiktsmessige logistikkløsninger

• kunne anvende generelle logistiske prinsipper og kunnskap om logistikk i operasjoner for beredskapsplanlegging

• kunne vurdere hvordan ulike design av logistikkløsninger bidrar til militær måloppnåelse innenfor rammene av forsvarlig forvaltning under operasjoner.

Pensum

FD Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren

Kress, M. (2002). Operational logistics – the Art and Science of Sustaining Military Operations. Kluwer Academic Publishers, Boston. Kap 1-3

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25

Fawcett, Stanley E., McCarter, Matthew W., Fawcett, Amydee M., Webb, G Scott, & Magnan, Gregory M. (2015). Why supply chain collaboration fails: the socio-structural view of resistance to relational strategies. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 648 – 663

Martinsuo, M., & Ahola, T. (2010). Supplier integration in complex delivery projects: Comparison between different buyer–supplier relationships. International Journal of Project Management, 28, 107-116.

Pagh, J. D., & Cooper, M. C. (1998). Supply Chain Postponement and Speculation Strategies: How To Choose the Right Strategy. Journal of Business Logistics, 19(2), 13-33.

Fischer, M. L. (1997). What Is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review (March-April), 105-116.

Lee, H. L. (2002). Aligning supply chain strategies with product uncertainties. California Management Review, 44(3), 105-119.

Baramichai, M., Zimmers, E. W., & Marangos, C. A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an
agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12(5), 334-348.

Gunasekaran, A., Lai, K.-h., & Edwin Cheng, T. C. (2008). Responsive supply chain: A competitive strategy in a networked economy. Omega, 36(4), 549-564.

Drushal, J.R. (2013). Additive Manufacturing: Implications to the Army Organic Industrial Base 2030. United States Army War College

DHL Trend Research. (2014). Unmanned Aerial Vehicle in Logistics – A DHL perspective on implications and use cases for the logistics industry

FFI. (2016). Teknologien Forsvaret trenger. Forskningsfaglig rapport nr.2

NATO (2005). MC 334/2. NATO Principles and policies for host nation support

NATO (2013). Allied Joint Doctrine for Host Nation Support

FLO. (2014). Konsept for logistikk i Heimevernet.

FD (2006-2007). Forsvaret og industrien - strategiske partnere. St.meld. 38

NATO Contractor Support to Operations

MC 319/3 (2014) NATO Principles and Policies for Logistics

AJP 4 (2003) Allied Joint Doctrine for Logistics

NATO (2010). FPG LOG Functional Planning Guidance for Logistics

AJP-3.13. (2008). Allied Joint Doctrine for Deployment of Forces

Joint Operational Guidelines Redeployment

AJP 4.6(B) (2014). Allied joint doctrine for the joint logistics support group

FST. (2013). Forsvarets fellesoperative doktrine.  Oslo

FSJ. (2014). Direktiv for logistikkvirksomhet.  Oslo

FSJ. (2013). Direktiv for styrkeoppbygging.  Oslo

FSJ. (2013). Direktiv for operative krav.  Oslo.

FSJ. (2012). Direktiv for operativ virksomhet.  Oslo.

Roccia, G. A. B. (2013). Making NATO's Smart Defence Initiative Work. E-INTERNATIONAL RELATIONS PUBLISHING, 8.

Terlikowski, M. (2012). Not As Smart As It Could Be: the NATO Smart Defence Initiative - Chicago and Beyond. PISM Strategic Files (22), 1-5.

Blackwood, M. (2012). How Smart is Smart Defence? A Review of NATO's Smart Defence Proposal The Quarterly Journal (Summer), 85-93.

AJP 4.9(A). (2013). Modes of multinational logistics support

MC 336/3 Movement and Transportation Concept for NATO

Listou, T. (2013). How to supply a frigate. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(2), s. 134-147

UN DPKO (2008). Authority, Command and Control in UN Peacekeeping Operations

UN DPKO (2008). Guidelines for TCCs Deploying Military Units

UN General Assembly (2011). COE Manual

Borgen (2013). Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen? Norsk Militært Tidsskrift 183/2

Gulichsen, S., Reitan, J., & Listou, T. (2011). FFI rapport 2011/01567 Prestasjonsbasert logistikk - muligheter og utfordringer. I FFI (Red.). Kjeller.

Håbjørg, G.E. (2014). Prestasjonsbasert logistikk i Forsvaret - Faktorer som fremmer eller hemmer prestasjonsbasert logistikk i Forsvaret. Msc, Forsvarets Høgskole

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Rapport(er)22Not required Arbeidskravet består i at det mellom samlingene skal skrives et diskusjonsnotat knyttet til temaer belyst i emnet.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Rapport(er)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar: Arbeidskravet består i at det mellom samlingene skal skrives et diskusjonsnotat knyttet til temaer belyst i emnet.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell paperinnlevering- -A-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tore Listou
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga