MILMA5540 Væpnet konflikt og doktrineutvikling

Emnekode: 
MILMA5540
Kursnavn på engelsk: 
Væpnet konflikt og doktrineutvikling en
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Sigbjørn Halsne
Om emnet

Emnet gir innsikt i de mest sentrale militære teoriene og doktrinene som har påvirket utviklingen av militære operasjoner siden 1970. Emnet bygger videre på kunnskap, og problemstillinger som er berørt i emnene Militærmakt i vitenskapelig og samfunnsmessig perspektiv, Geopolitikk, sikkerhet og militærmakt, samt Beredskap krisehåndtering og asymmetriske trusler.

Læringsutbytte

Kunnskaper Etter gjennomgått emne skal studentene • Ha utdypende kunnskap om de sentrale militærteoretiske retningene som har lagt grunnlaget for vestlige doktriner innen siden 1970. • Ha utdypende kunnskap om de viktigste utviklingstrekk innenfor vestlig militær doktrine fra 1970 og frem til i dag. • Ha kunnskap om sentrale faktorer som påvirker militære operasjoner i dag. Ferdigheter Etter gjennomgått emne skal studenten • Kunne vurdere de militære konsekvensene av endringene i det internasjonale system og samfunn de siste 40 årene (NB: Dette koordineres tett med emne 1, 2 og 3), • kunne kritisk analysere og forstå sentrale vestlige militærteoretiske retninger etter 1970 • kunne kritisk analysere forskjeller og likheter mellom begrepene høy- og lavintensitet, og vurdere anvendeligheten av disse begrepene for dagens operasjoner. • kunne kritisk analysere utviklingen av og innholdet i de sentrale doktrinene for høy- og lavintensitetsoperasjoner etter 1970, og vurdere anvendeligheten av disse doktrinene for norske styrker i dag.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Kurset vil gjennomføres ved hjelp av forelesninger og seminarer med hele kullet eller delt i grupper. Den bærende ideen i emnet er at undervisningen skal fremme konstruktiv kritisk tenkning og tilnærming. Dette innebærer først å forstå hva som er tenkt for deretter å analysere dette logisk og kontekstuelt. Seminarundervisning innebærer at læringen drives fremover ved at elevene, sammen med og veileder diskuterer seminarspørsmålene. Hvert seminar har en kort studentinnledning (5-10 minutter) for å sette i gang diskusjonen. Ansvarsfordeling er gitt i ukeprogram. Etter innledningen er elevene ansvarlig for å drive diskusjonen om seminarspørsmålene fremover, med veileder til støtte som ordstyrer og lærer om nødvendig. Gitt arbeidsmåten er det ønskelig at pensum og de korte presentasjonene er forberedt før samlingsukene.

Supplerende opplysninger

Tekster fra tidligere emner som vil ligge direkte til grunn i emne 4:

  • Bjerga, K. I. (2011). Militær tenkning mellom teori og praksis. I T. Heier (red.), Nytt landskap – nytt forsvar: norsk militærmakt 1990-2010, s. 164-205. Oslo: Abstrakt forlag (42 sider)
  • Bjerga, K. I. (2011).  Forsvarets operative ledelse i brennpunktet. I T. Heier (Red.), Nytt landskap – nytt forsvar: norsk militærmakt 1990-2010, s. 132-160.  Oslo: Abstrakt forlag. 28 sider)
  • FSTS (2000). Norsk fellesoperativ doktrine 2000. Oslo: FSJ ( Innledning)
  • FSTS. (2007). Norsk fellesoperativ doktrine 2007. Oslo: FSJ (Innledning)
  • Høiback, H. & Ydstebø, P. (2012), Krigens vitenskap – en innføring i militærteori. Oslo, kap. 9
  • Hammond, G. T. (2001). The mind of war: John Boyd and American Security. Washington DC: Smithsonian Institution Press
Pensum

Pensumliste emne 4, væpnet konflikt og doktrineutvikling, MILMA5540

Tema 1: 238 sider

Hva er doktrine?

Clausewitz, C. V. (1976). On war. Princeton, N.J.: Princeton U.P, kap. 1 og 2, s.127-148 (20 s.)

Cohen, E. A. (2002). Supreme command: soldiers, statesmen, and leadership in wartime. New York: Free Press. (Innledning) (4 s.)

Forsvarets stabsskole. (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Oslo: Forsvarets stabsskole.  (Forord og kap.1, Innledning) (10 s.). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/317149/FFOD%202014.pdf

Howard, M. (1986). Men Against Fire - The Doctrine of the Offensive in 1914. I P. Paret, G. A.Craig & F. Gilbert (Red.), Makers of modern strategy: from Machiavelli to the nuclear age (s. 510-527). Oxford: Clarendon Press. (15 s.)

Ministry of Defence. (2010). ADP Operations. (Kap. 1 og 2, s. 2-1 til 2-10 (10 s.)  

NATO (2010). AJP-01 (D), Allied joint doctrine. Brussel: NATO. Kap.1, section 1 (2 s.)

PBS. (udatert). Frontline - Interview with General Michael Short. Hentet fra http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/interviews/short.html

Porch, D. (2000). Military "Culture" and the Fall of France in 1940: A Review Essay. International Security, 24(4), 157-180. Hentet fra  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mth&AN=2942985&site=ehost-live

Sewall, S. (2006). Introduction. I: The U. S. Army Marine Corps Counterinsurgency Field Manual. Washington DC: Headquarters of the Army, (Introduction, s. xxi – xlv. (22 s.)

 

Hva påvirker doktriner?

Gat, A. (2001). Ideology, national policy, technology and strategic doctrine between the world wars. Journal of Strategic Studies, 24(3), 1-18. Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390108437843  (16 s.)

Kier, E. (1997). Imagining war: French and British military doctrine between the wars. Princeton, N.J: Princeton University Press, kap. 1 og 2, s. 3-32 (19 s.)

Luttwak, E. N. (1979). The American style of warfare and the military balance. Survival, 21(2), 57-60 (3 s.) 

Marshall, A. (2010). Imperial nostalgia, the liberal lie, and the perils of postmodern counterinsurgency. Small Wars & Insurgencies, 21(2), 233-258. Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592318.2010.481407 (23 s.)

Mearsheimer, J. J. (1981). Maneuver, Mobile Defense, and the NATO Central Front. International Security, 6(3), 104-122 (16 s.). Hentet fra http://www.jstor.org/stable/2538609

Posen, B. (1986). The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars. New York: Cornell University Press. kap.1, s. 13-33 (19 s.)

Smith, P. M. (1970). The Air Force Plans for Peace: 1943-1945. Baltimore: Johns Hopkins, (kapittel: The Role of Doctrine) (6 s.)

Snyder, J. (1984). The Ideology of the Offensive. London: Cornell, kap.1, s. 15-34, (19 s.)

           

Tema 2: 241 sider uke 1.

(Resterende 260 sider i Tema 2 kommer i samlingsuke 2)

Generelt:

Clausewitz, C. V. (1976). On War. Princeton, N.J.: Princeton University Press (unntatt kap. 2 og 3)

Evans, M. (2003). From Kadesh to Kandahar: military theory and the future of war. Naval War College Review, 56(3), 132-150. Hentet fra http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=adbbb2be-7538-4b41-929f-91fd804f3474%40sessionmgr120&vid=0&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=12657354&db=mth (15 s.)

Forsvarets stabsskole. (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Oslo: Forsvarets stabsskole (kapittel 5 – 5.7, s. 95-125). Finnes også som e-bok:  https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/317149/FFOD%202014.pdf (30 s.)

Warden III, J. A. (2002). Modern Competitiveness Theory. I J. A. Olsen (Red.), Asymmetric Warfare (Militærteoretisk skriftserie nr. 4). Trondheim: LKSK. (s. 211-218) (7 s.)

 

Landmilitær teori og doktrine

Crane, C. (2010). United States. I T. Rid & T. A. Keaney (Red.), Understanding counterinsurgency: doctrine, operations, and challenges. London: Routledge (s. 59-72) (12 s.)

Hæren. (2004). Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Oslo: FST, kap. 2, s. 18-25. (7 s.) https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/197156/Landdoktrine.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lind, W. S. (1997). Some doctrinal questions for the United States Army. Military Review, 77(1), s. 135-143. (9 s.)

Leonhard, R. (1991). The Art of Maneuver. Novato, CA: Presidio. (Kap. 1 (utdrag) og kap. 2, s.13-58; kap. 3, s. 61- 76; kap. 5 (utdrag), s. 129- 138, kap. 6, s. 157-186 og kap. 7, s. 188-206 (114 s.)

Porch, D. (2011). The dangerous myths and dubious promise of COIN. Small Wars & Insurgencies, 22(2), 239-257. Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592318.2011.574490 (15 s.) 

Romjue, J. L. (1984). The Evolution of the Airland Battle Concept. Air University Review 35(4), 4-15 (11 s.)

 

222 sider til uke 2.

Luftmilitær teori og doktrine (+EBO)

Douhet, G. (1959). The Command of the Air. I E. M. Emme (Red.), The impact of air power: national security and world politics (s. 161-169). Princeton: D. Van Nostrand Company (9 s.)

Gray, C. S. (2009). Understanding Airpower: Bonfire of the Fallacies. Air Force Research Institute (60 s.). Hentet fra http://dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550429.pdf

JDCC. (2005). The UK Military Effects Based Approach, Joint Doctrine Note 1/05. Shrivenham: The Joint Doctrine & Concepts Centre. (15 s.)

Warden III, J. A. (1995). The enemy as a system. Airpower Journal, 9(1), 40-55. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=9504172671&site=ehost-live  (15 s.)

 

Sjømilitær teori og doktrine (+NCW)

ASB Office (2013) AIR-SEA BATTLE: Service Collaboration to Address Anti-Access & Area Denial Challenges. Washington: Department of Defence. (12 s.)

Ballard, W. H., Harysch, M. C., Cole, K. J., & Hall, B. S. (2015). Operationalizing Air-Sea Battle in the Pacific. Air & Space Power Journal, 29(1), s. 20-42. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mth&AN=100415670&site=ehost-live (20s.)

Cebrowski, A. K. & Garstka, J. J. (1998). Network Centric Warfare: Its Origins and Future. Proceedings Magazine, 124(1), s. 28-35. (8 s.)

FSJ. (2003). Konsept for nettverksbasert anvendelse av militærmakt – Grunnlag. Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003. Oslo: FST, s. 6 - 52 (45 s.)

Vego, M. N. (2009). Systems versus classical approach to warfare. Joint Force Quarterly, (52), 40-48, (8 s.). Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=36826343&site=ehost-live

Vego, M. (2007). The NCW Illusion: The human element not technology is the key to victory. Armed Forces Journal, 144(6), (10 s.). Hentet fra http://armedforcesjournal.com/the-ncw-illusion/  

 

Tema 3: 295 sider

Konteksten i dag

Beadle, A. W. & Diesen, S. (2015). Globale trender mot 2040: implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans (FFI rapport 2015/01452), s. 12-57. Hentet fra: http://rapporter.ffi.no/rapporter/2015/01452.pdf  (45 s.)

Henriksen, D. (2012). A misapplied and overextended example: Gen J. N. Mattis's criticism of effects-based operations. Air & Space Power Journal, 26(5), 118-113. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mth&AN=87572283&site=ehost-live  (11 s.)

Hoffman, F. (2007). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies, s. 6-30. Hentet fra http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf  (24 s)

McMaster, H. R. (2015). Continuity and change: The army operating concept and clear thinking about future war. Military Review, 95(2), 6-21. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mth&AN=101161912&site=ehost-live  (14 s.)

TRADOC (2015). Win in a complex world. The US Army Operating Concept (TRADOC Pamphlet 532-3-1), s. 1-24 (20 sider)

 

Gulfkrigen

Chin, W. (2000). The Gulf War and the Future of War. I S. Trew & G. Sheffield (Red.), 100 years of conflict 1900-2000 (s. 318-338). Stroud: Sutton. (20 s.)

Olsen, J. A. (2009). Operation Desert Storm. I J. A. Olsen (Red.), A History of air warfare (s. 177-201) Washington, D.C: Potomac Books (24 s.)

 

Irak 2006-2007

Nyhamar, T. (2010). Opprørsbekjempelse: USAs irakstrategi 2007. I T. Nyhamar (Red.), Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner (s. 224-251). Oslo: Abstrakt forlag (25 s.)

 

Libanon 2006

Glenn, R. W. (2012). All Glory Is Fleeting: Insights from the Second Lebanon Wars, s. 15-31 og 67-87 (35 s.). Hentet fra http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2012/RAND_MG708-1.pdf  

Eller:

Matthews, M. M. (2008). We were caught unprepared: The 2006 Hezbollah-Israeli War (The Long War Series Occational Paper 26). Kansas: Army Combined Arms Center Combat Studies Institute Press. Hentet fra: http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/carl/download/csipubs/matthewsOP26.pdf

Henriksen, D. (2012). Deterrence by default? Israel's military strategy in the 2006 War against Hizballah. Journal of Strategic Studies, 35(1), 95-120 (25 s.). Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2011.601095 

 

Libya 2011

Bouchard, C. (2012). Lessons learned from Operation Unified Protector – a Commander’s Perspective. I T. Sæveraas & V. L. Owesen (Red.), Norsk luftmakt over Libya – suksess uten innflytelse? GILS’ Luftmaktseminar 2012 (s. 127-138). Trondheim: Akademika forlag (10 s.). Hentet fra: https://forsvaret.no/hogskolene/ForsvaretDocuments/Skriftserien%20vol%2027.pdf

Henriksen, D. (2013). Suksess uten innflytelse? Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Internasjonal Politikk, 71(01), 29-56 (28 s.)  Hentet fra http://www.idunn.no/ip/2013/01/suksess_uten_innflytelse_-_norges_erfaringer_fra_operasjon

Lunde, M. H. (2012). FOH’s rolle i Operation Odyssey Dawn og Operation Unified Protector. I T. Sæveraas & V. L. Owesen (Red.), Norsk luftmakt over Libya – suksess uten innflytelse? GILS’ Luftmaktseminar 2012 (s. 91-102). Trondheim: Akademika forlag (11 s.). Hentet fra: https://forsvaret.no/hogskolene/ForsvaretDocuments/Skriftserien%20vol%2027.pdf

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell 30MinutterA-F 100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 30
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel: 100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Sigbjørn Halsne
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga