MILMA5072 Vitenskapelig metode

Emnekode: 
MILMA5072
Kursnavn på engelsk: 
Social science methods
Studieprogram: 
Master i militære studier (deltid)
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ingerid Maria Opdahl
Om emnet

Emnet "Vitenskapelig metode" gir en innføring i sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder, samt grunnleggende opplæring og trening i bruk av samfunnsvitenskapelige metoder i skriveprosessen.

Store deler av pensum og undervisning tar for seg praktiske og teoretiske problemstillinger som oppstår når man skriver masteroppgave.

Temaene på emnet er: Forskningsetikk, sentrale begreper i vitenskapelig metode, skriveprosessen og problemstillinger, kvalitative metoder, kvantitative metoder

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomgått kurset skal studentene (1) Ha grunnleggende kunnskaper om sentrale begreper i vitenskapelig metode, (2) Ha grunnleggende kunnskaper om kvantitative og kvalitative metoder, (3) Forstå hvordan teori kan brukes i et vitenskapelig arbeid, (4) Kjenne til de eksisterende etiske føringene for vitenskapelige undersøkelser, (5) Ha tilstrekkelige kunnskaper om god siteringsskikk og referansehåndtering for å kunne skrive masteroppgave ved FHS

Ferdigheter: Etter å ha gjennomgått kurset skal studentene (1) Kunne tilnærme seg arbeidet med masteroppgaven på en strukturert og hensiktsmessig måte, (2) Kunne bruke relevante teorier og metoder i undersøkelser av yrkesrelaterte problemstillinger, (3) Kunne innhente, analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon, (4) Kunne argumentere og drøfte på et grunnleggende nivå, (5) Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utredningsarbeid

Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen består av plenumsforelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Alle deler av pensum er eksamensrelevante. Studentenes utkast til skjema for søknad om veileder/tema og problemstilling for masteroppgaven er eksamensforberedende for dette emnet. Det tilbys en to- eller tredagers samling tidlig i høstsemesteret 2019 med tema masteroppgaven. Mer informasjon kommer. Emneansvarlig tilbyr også treffetid underveis i emnet, informasjon om dette gis fortløpende i undervisningen.

Pensum

Pensum (670 s.)

Obligatorisk pensum forutsettes lest før undervisningsdagen. Undervisningen dekker ikke hele pensum, men tar for seg de mest problematiske delene av pensum.

Pensumjusteringer vil kunne forekomme. NB.: Creswell & Creswell (2018) er femte utgave av Creswell (2014) med samme tittel. Den er i bestilling, og sidetallene som er oppgitt er fra fjerde utgave. Hvis sidetall og kapittelnummer ikke stemmer overens, er det kapittelnummer som er riktig. Riktige sidetall blir gitt i løpet av undervisningen.

Tema 1: Forskningsetikk (30 s.)

Forskningsetiske komiteer (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. De nasjonale forskningsetiske komiteer (pkt. 1-4 og 5-18, s. 9-23). Hentet fra https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/(15 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 3 (15 s.)

 

Tema 2: Sentrale begreper i vitenskapelig metode (130 s.)

Beach, D. (2012). Analyzing foreign policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. s. 6-12 (6 s.)

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 3-23 (kap.1) og s. 51-76 (kap.3) (45 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 1, 4, 5, 6, 7 (85 s.)

Tema 3: Skriveprosessen (119 s.)

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget (78 s.)

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 25-50 (kap.2) (25 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 16 (16 s.)

 

Tema 4: Kvalitativ metode (139 s.)

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 183-213 (kap.9) (20 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 8, 9, 10, 11 (107 s.)

Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research. London: SAGE, s.141-158 (kap. 9) (12 s.)

 

Tilleggspensum for deg som skal bruke kvalitativ metode i undersøkelsesopplegget (65 s.):

Skal du bruke kvalitativ metode, anbefaler jeg at du ser gjennom alt tilleggspensum, for deretter å avgjøre hva som er relevant for ditt arbeid.

Aberbach, J. D. & Rockman, B. A. (2002). Conducting and Coding Elite Interviews. PS: Political Science and Politics, 35(4), 673-676. Hentet fra: http://www.jstor.org/stable/1554807?seq=1#page_scan_tab_contents (4 s.)

Berry, J.M. (2002). Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing. PS: Political Science and Politics, 35(4), 679-682. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/1554809?seq=1#page_scan_tab_contents  (4 s.)

Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing: A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/Sage, kap. 5, 6 (49 s.)

Tansey, O. (2007). Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-Probability Sampling. PS: Political Science and Politics, 40 (4), 765-772. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/20452062?seq=1#page_scan_tab_contents (8 s.)

 

Tema 5: Kvantitativ metode (246 s.)

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: Sage, s.155-182 (kap. 8) (28 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 2, 13, 14, 15 (132 s.)

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, s. 390-393 (4 s.)

Martinussen, M. & Hunter, D (2008). Luftfartspsykologi. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 2 (39 s.)

 

Tilleggspensum for deg som skal bruke kvantitative metoder i undersøkelsesopplegget (164 s. + Field):

Skal du bruke kvantitativ metode, anbefaler jeg at du ser gjennom alt tilleggspensum, for deretter å avgjøre hva som er relevant for ditt arbeid. Field (2013) foreslås som oppslagsverk og guide til SPSS.

Johansen, R. B., Laberg, J.C., & Martinussen, M. (2013). Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social Behavior & Personality: An International Journal, 41(5), 861-880. Hentet fra: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=8fb8028f-8059-4517-9575-bd90154745cb%40sessionmgr104&vid=0&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=88161724&db=aph (20 s.)

Køber, P.K., Lang-Ree, O. C., Stubberud, K.V. & Martinussen, M. (2017). Predicting Basic Military Performance for Conscripts in the Norwegian Armed Forces. Military Pshychology, 29(6), 560-569. (10 s.)

Martinussen, M., Gundersen, E., & Pedersen, R. (2011). Predicting fear of flying and positive emotions towards air travel. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 1(2), 70-74. Hentet fra: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=f5be419e-b6f1-47a9-a8da e84710a77be6%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2011-28687-002&db=pdh (5 s.)

Martinussen, M., & Richardsen, A. M. (2006). Air Traffic Controller Burnout: Survey Responses Regarding Job Demands, Job Resources and Health. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 77(4), 422-428.

Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS statistics (4. utg). Thousand Oaks: Sage.

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3.utg.). Bergen: Fagbokforlaget, kap. 9, 15, 17 (83 s.)

Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, s. 181-221 (kap. 8 og 9, i kap.9 avsnitt om kvantitative opplegg) (40 s.)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper11Not requiredPaper, maks.1000 ord, på grunnlag av oppgitt oppgave
Muntlig fremlegg22Not required1. deltagelse i tilbakemelding på medstudents paper og 2. fremlegg av utkast til problemstilling for masteroppgaven
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Paper, maks.1000 ord, på grunnlag av oppgitt oppgave
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:1. deltagelse i tilbakemelding på medstudents paper og 2. fremlegg av utkast til problemstilling for masteroppgaven
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell15MinutterBestått / ikke bestått Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:15
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Ingerid Maria Opdahl